Finansutskottet föreslår att 25 miljarder överförs till Riksbanken från statens budget 2024

Publicerad:

Finansutskottet föreslår att riksdagen beslutar överföra 25 miljarder kronor från statens budget 2024 till Riksbanken för återställning av bankens eget kapital i år. Utskottet föreslår också två tillkännagivanden till regeringen om att ta fram lagförslag som bland annat rör Riksbankens självfinansiering på längre sikt.

De senaste årens ekonomiska utveckling har kraftigt påverkat Riksbankens kapitalsituation. Även om Riksbankens årsredovisning för 2023 uppvisade ett positivt resultat är bankens eget kapital fortfarande mindre än en tredjedel av den så kallade målnivå som fastställs i riksbankslagen. Riksbanken har därför gjort en framställning till riksdagen om återställning av det egna kapitalet.

Med anledning av Riksbankens framställning föreslår finansutskottet att 25 miljarder kronor överförs från statens budget till Riksbanken för återställning av bankens eget kapital i år.

Negativt resultat påverkar inte på kort sikt 

Finansutskottet vill samtidigt särskilt påpeka att ett negativt eget kapital inte på kort sikt förhindrar Riksbanken att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt utföra sina uppgifter. Dessutom garanterar staten Riksbankens förpliktelser.

Utskottet konstaterar också att en bärande tanke med Riksbankens oberoende är att bankens finansiering ska vara skild från övriga staten och inte beroende av de budgetöverväganden som riksdagen årligen gör.

Lagändringar krävs för att möta utmaningarna 

De senaste årens snabba värdeförändringar förutsågs inte under utformningen av den nya riksbankslagen och detta visar enligt utskottets mening på de långsiktiga utmaningarna i dagens finansieringslösning. Utskottet föreslår mot den bakgrunden två tillkännagivanden till regeringen om lagändringar.

För det första ska regeringen klargöra förutsättningarna för när och hur Riksbanken ska göra en framställning till riksdagen om att eget kapital ska återställas. För det andra ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag som stärker Riksbankens möjligheter till självfinansiering på längre sikt.

Förslaget om tillkännagivanden är ett utskottsinitiativ från finansutskottet. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till förslaget och att det inte kommer från en proposition från regeringen eller en motion från ledamöter, som annars är det vanliga.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är 18 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2023/24:FiU28 Riksbankens framställning om återställning av eget kapital – ändring i statens budget för 2024

Kontaktperson för media