Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

Riksdagsförvaltningen ska ta fram en plan för hur den unika historiska miljön under Riksplan ska tillvaratas och göras tillgänglig för allmänheten i samband med den ombyggnad som planeras. Det är innebörden i det uppdrag som riksdagsstyrelsen gett riksdagsdirektören vid ett sammanträde i februari. Ett utredningsarbete ska göras av utomstående experter och i uppdraget ingår att det ska skapas en intresseväckande gestaltning av medeltidens historia på platsen.

Medeltidsmuseet framifrån.
Foto: Anders Löwdin

Riksdagsförvaltningen planerar för ett nytt besöks- och mötescentrum samt en extra plenisal under Riksplan. Detta för att riksdagen behöver ytterligare möteslokaler, däribland en lokal där hela riksdagen kan sammanträda. Riksdagen vill också ha bättre möjligheter att ta emot besöksgrupper och anordna möten dit allmänheten bjuds in. Med anledning av detta har Medeltidsmuseet, som haft sin verksamhet i lokaler under Riksplan, stängt museet och förbereder flytt till andra lokaler.

Värdefull historisk miljö

Eftersom Riksplan är en unik plats med en värdefull historisk miljö är det angeläget att allmänheten även fortsatt ska kunna besöka platsen och ta del av Stockholms och Sveriges medeltida historia. På platsen finns flera fornminnen, bland annat resterna av en stadsmur från Gustav Vasas dagar och en kyrkogårdsmur med medeltida anor. Dessa fornminnen ska gå att besöka oavsett om man dessutom vill besöka riksdagen eller inte.

Riksdagsstyrelsen har i februari 2024 gett riksdagsdirektören i uppdrag att göra en fördjupad analys av hur de historiska värdena under Riksplan ska tas tillvara och göras tillgängliga för allmänheten, samtidigt som riksdagens behov av ett besöks- och mötescentrum med en extra plenisal tillgodoses.

Likartat snitt som Medeltidsmuseets utställningar

I uppdraget från riksdagsstyrelsen ingår att det ska skapas en ny medeltidsutställning, som tar vara på modern utställningsteknik men också innehåller en suggestiv och intresseväckande medeltida miljö av ett likartat snitt som tidigare funnits i Medeltidsmuseet. På platsen bör också finnas historiskt kunnig, pedagogiskt utbildad personal, som kan ta hand om de besökare som intresserar sig för medeltiden. Riksplan ska också användas för att förstärka och fördjupa berättelsen om riksdagen och historien om Sveriges styrelseskick. Utredningen ska analysera olika alternativ för hur samverkan ska ske mellan Riksdagsförvaltningen och Medeltidsmuseet.

Utomstående experter anlitas i utredningen om hur det ovanstående ska genomföras. Utredningen ska konsultera Medeltidsmuseet och, vid behov, andra experter. Det kan exempelvis handla om historia, pedagogik, museiteknik och arkitektur. Utredningen ska också titta på de förslag som framförts av medborgare. Till utredningen ska knytas en parlamentarisk referensgrupp med företrädare för samtliga riksdagspartier.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad