240712 Ekofin dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8A07

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och

finansiella frågor

16 juli 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Lagstiftningsöverläggningar

3.Övriga frågor

Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster - Information från ordförandeskapet

Icke lagstiftande verksamhet

4.Ordförandeskapets arbetsprogram

-Föredragning av ordförandeskapet

-Diskussion

5.Den ekonomiska återhämtningen i Europa

a)Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens - Lägesrapport

b)Rådets genomförandebeslut inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens

-Antagande

6.Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands angrepp mot Ukraina

-Diskussion

7.Den europeiska planeringsterminen 2024

a)Landsspecifika rekommendationer - Godkännande

b) Slutsatser om 2024 års fördjupade granskningar inom ramen för förfarandet vid makroekonomiska obalanser

-Godkännande

8.Genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten: rådets beslut inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott

-Politisk överenskommelse

9.Konvergensrapporter från kommissionen och Europeiska centralbanken

-Diskussion

10.Förberedelser inför G20-mötet med finansministrarna och centralbankscheferna den 25–26 juli 2024: EU:s mandat

-Godkännande

11.Övriga frågor