Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU1

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2015. Samtidigt sa riksdagen delvis ja till regeringens förslag. Den sammanlagda summan till området är knappt 62 miljarder kronor. Mest pengar går till statlig assistansersättning (24,4 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (20,9 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändringar i smittskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Ändringarna innebär att ansvaret för smittskyddet på nationell nivå samlas på Folkhälsomyndigheten.

Datum för beslutet: 17 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-2 och 4-11. Delvis bifall till punkten 12. Avslag på regeringens förslag till ändringar i socialtjänstlagen (punkt 3). Bifall till ett motionsyrkande om anslag för 2015 inom utgiftsområde 9 samt ett antal anslagspåverkande motionsyrkanden. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:SoU1 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar socialutskottet regeringens förslag i budget-propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och omkring 60 motionsyrkanden som har väckts under den allmänna motionstiden 2014/15. Bland motionerna finns ett alternativt budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt ett från Sverigedemokraterna.

Riksdagen beslutade den 3 december 2014 att fastställa utgiftstak, utgifts-ramar och inkomster på statens budget enligt ett förslag som lagts fram i en reservation från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokra-terna (bet. 2014/15:FiU1 res. 3, rskr. 2014/15:29). Utgiftsramen för 2015 för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg bestämdes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-11
Reservationer 4
Betänkande 2014/15:SoU1
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-16
Debatt i kammaren: 2014-12-17
4

Beslut

Beslut: 2014-12-17
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering