Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Debatt om förslag 3 juni 2021
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 24

Anf. 106 Rikard Larsson (S)

Fru talman! Vi ska nu debattera regeringens proposition om kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier.

Det är viktigt när vi nu ska fatta beslut i detta ärende att sätta in regeringens förslag i rätt sammanhang, inte minst mot bakgrund av att migrationsfrågor och frågor om uppehållstillstånd upplevs som mycket kontroversiella och med stor sprängkraft. Det kan därför vara bra att försöka tona ned det höga tonläget i debatten och fundera över vad det är vi faktiskt ska besluta om.

I drygt ett år har hela vårt samhälle kämpat för att stoppa smittspridningen och det sjukdomslidande pandemin orsakat och för att vidta åtgärder som mildrar pandemins effekter på företag och enskilda individer.

Under åren 2020 och 2021 har detta inneburit att regeringen har lagt fram förslag som riksdagen sedan röstat igenom - förslag som omfattar totalt cirka 400 miljarder kronor.

Bland dessa förslag finns bland annat korttidspermittering och sänkta arbetsgivaravgifter. Bara för någon vecka sedan behandlade vi arbetsgivaravgifter när det gäller forskning och utveckling, första anställningen och ungdomar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Här finns också omställningsstöd och omsättningsstöd till företag, statligt sjuklöneansvaret under viss tid, ökat stöd till idrott och kultur, hyresstöd, ersättning för karensavdraget, ersättning till riskgrupper, förstärkt akassa och fler utbildningsplatser. Jag skulle kunna fortsätta en stund till.

Det här är några av alla de åtgärder regeringen har vidtagit för att försöka lindra effekterna av pandemin, också med perspektivet hur enskilda och företag drabbas av arbetslöshet och konkurser.

Vi ska givetvis använda styrkan i svensk ekonomi för att stärka välfärden med fler anställda, ta en ledande roll i klimatomställningen, göra insatser för att bekämpa arbetslösheten och se till att ungdomar får en bra start i arbetslivet efter genomförd utbildning.

Den proposition vi nu debatterar och ska fatta beslut om i nästa vecka handlar om att kompensera för de negativa effekter pandemin har haft för en viss grupp. Det regeringen föreslår är att den grupp som har fått uppehållstillstånd för att genomgå en utbildning som ska leda till arbete och permanent uppehållstillstånd ska få en chans till bättre förutsättningar än de som råder under pandemin.

När kammaren ursprungligen fattade beslut om denna lagstiftning hade olika partier olika åsikter, men jag tror och hoppas att ingen då önskade att dessa ungdomar skulle misslyckas med att få ett jobb och därför åka ut ur landet.

Detta förslag frångår inte tankarna i lagstiftningen, utan det handlar enbart om att anpassa villkoren till situationen. Det innebär i huvudsak att de personer som berörs får tolv månader på sig att skaffa jobb i stället för de sex månader som står i lagstiftningen. Det är ingen dramatisk förändring, men den kan ge de berörda en bättre chans att fullfölja det som var tanken.

I dag debatterar vi inte om gymnasielagen är bra, om den borde eller inte borde ha införts eller om den träffar eller inte träffar rätt grupp. Det regeringens förslag och debatten handlar om är precis som på många andra områden hur vi kan vidta åtgärder för att mildra pandemins effekter.

Förutom förslaget om förlängd tid finns ytterligare två förslag i propositionen för att mildra effekterna. Det handlar om att studiemedel på halvtid ska kunna räknas in och att en yrkesintroduktionsanställning också ska kunna ligga till grund för beslut om permanent uppehållstillstånd.

Fru talman! Jag hoppas att man från andra partier kan se förbi det faktum att vi behandlar en lagstiftning som har varit och är kontroversiell och ser att det handlar om en tidsbegränsad åtgärd som syftar till att ge unga människor en möjlighet att ta den chans som erbjöds dem genom den lagstiftning om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier som kammaren fattade beslut om.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nummer 1 och därmed till regeringens proposition.


Anf. 107 Christina Höj Larsen (V)

Fru talman! Sedan pandemin drabbade Sverige har breda politiska samarbeten ingåtts för att människor i vårt samhälle ska drabbas så lite som möjligt. Vår samhällsgemenenskap har behövt visa uthållighet och styrka i att skapa trygghet för dem av oss som behöver det, oavsett om det gäller att få omvårdnad i det akuta insjuknandet, att hindra smittspridning eller att hantera de många ekonomiska och strukturella konsekvenser pandemin leder till.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Som alla kriser slår coronakrisen hårdast mot dem som redan är utsatta, alltså dem med små eller inga marginaler. Bland dessa finns de som är nyanlända till Sverige och då i synnerhet de barn och unga som kommit till Sverige utan föräldrar för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Fru talman! Vi kommer i kammaren kanske återigen höra riksdagsledamöter kalla barn och unga som sökt asyl i Sverige utan föräldrar för vuxna män utan asylskäl. Att en lögn upprepas ofta gör den inte sann. Men tyvärr får den fäste, och vi hör den allt oftare. Jag vill därför återigen vända mig mycket skarpt mot denna beskrivning.

De ensamkommande kom till Sverige som barn och sökte skydd här undan krig, förföljelse och förtryck. När migrationspolitiken stramades åt lovade statsministern att barnen skulle undantas. Men så blev det inte. Det löftet bröts. Migrationsverket ändrade sin praxis, med följden att 18-årsdagen betydde utvisning för många i gruppen.

Andra barn och unga drabbas av rättsosäkra åldersbedömningar. Vissa var rena gissningar av en handläggare, och andra var så kallade medicinska åldersbedömningar med metoder som är starkt ifrågasatta från vetenskapligt håll.

En dom från Migrationsöverdomstolen 2017 slog fast att en stor del av dem som var under 18 år egentligen skulle bedömas som alternativt skyddsbehövande och få uppehållstillstånd, men de långa handläggningstiderna gjorde att många hann fylla 18 år innan asylbeslutet togs.

Därmed var cirkeln sluten, fru talman.

Genom denna Kafkalika situation har barn fråntagits sin asylrätt. Att de nu är vuxna gör inte denna orättvisa mindre allvarlig. Det finns ett politiskt ansvar i detta som väger tungt och som man inte kan komma undan genom att nu ständigt upprepa lögner om den grupp som har utsatts för orättvisan.

En del av de unga som behandlats på detta helt orimliga sätt har i sin desperation återigen tvingats fly - denna gång vidare ut i Europa för att där försöka få det skydd de söker. Bakom sig har de lämnat förtvivlade fosterfamiljer, klasskompisar och lagkamrater.

Om det verkligen var så att dessa barn och unga inte hade asylskäl skulle de väl också nekas skydd i till exempel Frankrike dit många flytt vidare? Men nej, fru talman, så har det ju inte varit.

Det är mycket svårt att hitta ordentliga siffror på detta, men jag har kontakt med en person som försöker sammanställa en överblick över hur många av dem som flytt vidare till Frankrike som har beviljats uppehållstillstånd där.

Hittills har min kontakt gått igenom minst 60 bekräftade, identifierade ärenden, där unga ensamkommande har lämnat Sverige för att söka skydd i Frankrike. Av dessa har drygt 20 procent fått flyktingstatus och tioåriga uppehållstillstånd. Övriga har fått fyraåriga uppehållstillstånd på en grund som kan liknas vid det som är alternativt skyddsbehövande här. Dessa 60 fall är bara de man ser när man skrapar på ytan. Det finns många fler. Det finns naturligtvis flera skäl till skillnaden i bedömning mellan Sverige och Frankrike, varav den viktigaste är att Frankrike inte bedömer att det finns möjlighet till internflykt inom Afghanistan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Men hur kan man inte, fru talman, se detta som ett oerhört misslyckande? Att minst 60 unga, som var barn när de kom till Sverige, inte fick sin asylrätt tillgodosedd? Att de var tvungna att fly vidare från Sverige? Att ett annat europeiskt land flera år senare ger dem den skyddsstatus de borde ha fått för länge sedan? Och hur kan man, i ljuset av detta, anse att den svenska lagstiftningen bör stramas åt ytterligare?

Fru talman! Av alla dessa skäl hade Vänsterpartiet allra helst sett en helhetslösning med permanenta uppehållstillstånd för de ensamkommande. Det hade varit det bästa, enklaste och mest realistiska både för de barn och unga som drabbats av de orimliga turer jag nu nämnt och för hela vårt samhälle. Detta borde även partier som ständigt pratar om skuggsamhället begripa.

Tyvärr blev det inte en sådan helhetslösning som Vänsterpartiet hade önskat. I stället skulle en del av de unga få en ny möjlighet genom den nya gymnasielagen. Men lagen var så dåligt konstruerad att det var uppenbart att ovisshet och oro skulle kvarstå och att det dessutom fanns stor risk för utnyttjande och utsatthet i lagens spår. Vänsterpartiet såg bristerna och försökte åtgärda dem. Regeringen var inte intresserad, och nu står vi här med konsekvenserna.

Fru talman! Pandemin har nu drabbat de ensamkommande som har klarat av att ta sig igenom gymnasielagens lilla nålsöga - återigen. Det är distansstudier, praktikplatser som uteblir och arbetsgivare som tvingats skära ned. Efter avklarade gymnasiestudier har man sex månader på sig att skaffa jobb, ett jobb som dessutom ska ha en "varaktighet" på mer än två år. Även i vanliga fall är det extremt svårt. Trygga jobb är tyvärr inte vardag för unga på svensk arbetsmarknad. I dessa tider, när pandemin har slagit till, är det ännu svårare. Även andra nyanlända drabbas dubbelt upp när de genom arbetslöshet eller korttidsarbete inte längre lever upp till försörjningskraven.

Fru talman! Regering och riksdag har ett ansvar för att se till att även nyanlända med tillfälliga tillstånd inte drabbas orimligt av pandemins konsekvenser. Det var därför mycket bra att regeringen i slutet av förra året lade fram förslag om att det skulle räcka med ett års anställning för att uppfylla kraven. Tyvärr röstades förslaget ned, framför allt för att Centerpartiet valde att inte ta ansvar för den lagstiftning som man själv varit med och infört.

Nu har regeringen föreslagit att den som fullföljt sin utbildning ska få tolv i stället för sex månader på sig att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Det föreslås också att studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man bedömer om försörjningskravet är uppfyllt och att även yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för permanenta uppehållstillstånd.

Fru talman! Det verkar som att dessa viktiga ändringar inte bli av. Det är sorgligt och ärligt talat upprörande att nu konstatera att Centerpartiet återigen sviker de unga som de tidigare har sagt sig värna.

Centerpartiet verkar mena att regeringens förslag inte omfattar tillräckligt många i gruppen, att vissa riskerar att falla utanför, att man inte vill fortsätta att lappa och laga och att man i stället för tillfälliga lösningar vill se en humanitär grund som kan omfatta fler. Visst är det ett problem att många redan nu fallit utanför. Vänsterpartiet har upprepade gånger frågat migrationsministern vad regeringen tänker göra för att inte fler nya grupper ska hamna utanför. Det behöver lösas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Centerpartiets argumentation är faktiskt obegriplig. Vi vet ju alla att den humanitära grund som föreslås fortsatt är oerhört snäv. Den kommer också att lämna stora grupper av dessa unga utanför. Om Centerpartiet vill att så få unga som möjligt ska falla utanför borde man stödja både det förslag som rör anpassning till pandemins konsekvenser och möjligheten till en bred humanitär grund. Men Centerpartiet väljer alltså att alla - alla! - nyanlända med tillstånd enligt tillfälliga begränsningslagen eller den nya gymnasielagen ska utsättas för pandemins grymma konsekvenser.

Mer cynisk än så kan man knappast bli. Och mer slösaktig med samhällets resurser kan man knappast vara. Dessa unga har investerat sin tid och kraft i att leva upp till kraven och bli en del av Sverige. Sverige har investerat i dem, deras utbildning och livsmöjligheter. Med sin kursändring, även om den är passiv, sällar Centerpartiet sig till det gäng som tydligen har som högsta prioritet att utvisa unga som nu är färdiga undersköterskor, rörmokare och lagerarbetare.

Fru talman! Vi ser ett akut behov av att åtgärda några av bristerna i det lapptäcke av lagar som drabbar människor hårt. Den majoritet som stod bakom nya gymnasielagen måste ta ansvar för att skapa trygghet så att nyanlända i allmänhet och ensamkommande i synnerhet inte återigen hamnar i kläm. Vår samhällsgemenskap, fru talman, ska även vara på deras sida.

Med detta yrkar jag bifall till reservation 2.


Anf. 108 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Världen, Europa och Sverige förändras, på gott och ont. När jag började grundskolan i början av 1990-talet fanns Sovjetunionen fortfarande. När jag började mellanstadiet var Sverige ännu inte med i EU, eller EG som det hette då. När jag började gymnasiet hade inte terrorattacken mot World Trade Center inträffat, och inte förrän jag hade gått ut och flyttat till Malmö utvidgades EU med de gamla staterna i Östeuropa.

Vissa saker har onekligen blivit bättre. På andra håll har det tyvärr blivit sämre.

Under hela den här tiden har vi sett konflikter och krig runt om i världen. På 1990-talet var det ett förödande krig på Balkan, och omkring 150 000 människor omkom. Samhällen förstördes, och många tvingades fly. Det märktes förstås inte bara på Balkan, utan de flyende kom också till Sverige. Vi som gick i skolan i Söderhamn såg det, liksom man förstås gjorde på väldigt många andra håll i Sverige.

Det har fortsatt att vara konflikter runt om, även efter att det till slut lyckligtvis blev fred på Balkan, med efterföljande flyktingströmmar. I Syrien har det pågått sedan den arabiska våren inte blev vad vi hoppades på. Det har varit blodigt krig under 2010-talet. Irak, Jemen, Libyen och Somalia är andra exempel, och i Afghanistan har kriget pågått i 40 år. Nu kommer det internationella samfundet att lämna landet, och det är få bedömare som tror att det kommer att föra något positivt med sig. Snarare tyder det allra mesta på att ett redan dåligt läge kommer att bli ännu sämre.

Fru talman! Under 2010-talet kom allt fler ensamkommande barn till Sverige, och under några år blev det väldigt många. Allra flest var det 2015, då omkring 36 000 ensamkommande barn ansökte om asyl i Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Vi vet alla vad som hände under den tiden. Europa slöt sig. Turkiets president Erdogan fick betalt av EU för att hålla gränsen till EU stängd. Europas länder inskränkte möjligheterna för dem som kom på olika sätt. Sverige var inte något undantag i det avseendet.

Det var den 24 november 2015 som regeringen meddelade att Sverige skulle ned på EU:s miniminivå i migrationspolitiken, vilket var en enorm omsvängning.

Det hade tidigare under denna höst gjorts andra förändringar. Det var en blocköverskridande överenskommelse i oktober som sex av åtta partier i riksdagen stod bakom. Men det som skedde i november var oerhört mycket mer långtgående än så.

Fru talman! Detta fick många följder, och gymnasielagen var en av dem. För oss i Miljöpartiet var det oerhört viktigt att de som hade kommit hit som barn denna höst skulle få den prövning som de hade rätt till och att de skulle prövas utifrån den ålder de hade när de kom hit. Eftersom Migrationsverket blev oerhört belastat - man började också prioritera ärenden som gällde Syrien - ökade handläggningstiderna. Barnen hann fylla 18 år, och alltså bli vuxna, eller skrevs upp i ålder. Därmed fick de också en svårare prövning än vad de annars hade fått.

Gymnasielagen var inte en perfekt konstruktion. Men utifrån det läge som rådde var den det bästa möjliga att få till. Från Miljöpartiets sida hade vi helst från början haft en lösning där de hade kunnat få permanent uppehållstillstånd. Nu har det blivit en annan mer utdragen process. Men gymnasielagen kom på plats, och de 7 000 som omfattas av den har fortfarande möjlighet att stanna i Sverige.

Fru talman! Men sedan kom coronapandemin över världen. Inget land någonstans i världen var förberett på den. Coronapandemin har förstås diskuterats mycket, och det kommer att fortsätta. Men det är nog ingen överdrift att säga att den ställde det mesta på ända och har fått oss att agera på helt annorlunda sätt än vad vi har gjort tidigare. Det har getts många miljarder i stöd till företag och extrastöd till kommuner och regioner. Det har lättats på reglerna i a-kassan och i andra system. Evenemang, stora som små, har ställts in eller skjutits upp. Det har också gjorts stora inskränkningar i våra fri- och rättigheter, med demonstrationsförbud som ett exempel, för att hålla smittan borta. Detta har skett i Sverige, och andra länder har vidtagit ännu mer drakoniska åtgärder för att hindra smittan.

Fru talman! Därför var det fullt naturligt att justera och lätta på kraven i gymnasielagen - att öka tiden som man har på sig för att få ett jobb och att minska kravet på hur länge man måste ha detta jobb. Det är en liten förändring jämfört med väldigt många andra åtgärder som har vidtagits under denna pandemi. Det var också en förändring som när den presenterades såg ut att ha majoritet i riksdagen, eftersom Centerpartiet hade efterfrågat exakt dessa förändringar bara några månader tidigare. Men Centerpartiet vände plötsligt när förslaget kom från regeringen. Nu sa man nej. Och det som för bara några månader sedan var naturligt var nu att lappa och laga, och, fru talman, man ville inte laga ett system som inte fungerade.

Centerpartiet pratar om att ta fram kraften i varje människa. Ni har säkert sett de stora affischerna i tidningar och på webben. Nu har ni chansen, Centerpartiet! De som kom som ensamkommande kan få lättade krav med detta förslag om ni röstar på det. Ta fram kraften i varje människa!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Fru talman! Det är nu den tiden på året då vi ser det som en del blir irriterade över men som de flesta av oss nog blir glada när vi ser. Det är studenter på gator och torg som går runt och blåser i visselpipor, lätt salongsberusade trots att det inte ens är lunchtid. I bästa fall skiner solen. Och även om det fortfarande är restriktioner är det en tid av glädje, stolthet och fest när de som går ut gymnasiet firar att de är klara med skolan och att vuxenlivet väntar.

De flesta av oss minns nog med glädje när vi själva tog studenten. Kanske var det den härligaste tiden i livet. Framtiden var spännande och oviss. Kanske kan man också känna lite vemod över att tiden går så fort.

Det finns en osäkerhet i denna tid också. Man kanske inte kom in på den utbildning man ville komma in på. Man kanske inte vet om man får jobb. Man kanske vill flytta men inte får en bostad. Man kanske vill bo kvar men har kompisar som flyttar till andra ställen. Det är problem som de allra flesta unga vuxna har.

Men för vissa som tar studenten nu är osäkerheten betydligt värre än så. De måste få jobb, annars väntar ett helt annat liv och en helt annan tillvaro. De som omfattas av gymnasielagen och tar studenten nu måste få ett jobb inom ett halvår och ha det bestående samtidigt som arbetsmarknaden är enormt osäker, inte minst i de sektorer där unga vanligtvis får jobb.

Fru talman! Jag vill vädja. Jag vet att partier sällan ändrar sig inför omröstningen i kammaren när vi har kommit så här långt. Men konstigare saker har hänt och kommer att hända här i världen.

Jag vill yrka bifall till propositionen och underlätta för de unga som inte vill något hellre än att bygga sina liv i Sverige och bidra till vårt gemensamma samhälle. Centerpartiet, det hänger på er!


Anf. 109 Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Hjälpbehovet i världen är enormt. Man kan nästan känna hopplöshet bara inför tanken. Men det får vi inte göra. Vi måste fortsätta arbeta för en tryggare värld där färre behöver fly och lämna hem och familj.

Vi som har lyckan och turen att bo i länder fria från krig ska naturligtvis göra vad vi kan för att hjälpa människor som är på flykt. Och eftersom behovet i världen är enormt tycker jag att det är vår skyldighet att hjälpa dem som har störst behov, dem som behöver skydd för sina liv.

Människor som har kommit hit för att stanna, som har behov av skydd, ska också få en verklig chans och mötas av förväntningar om att bli en del av vårt samhälle på riktigt.

Men de som får nej, efter en prövning av Migrationsverket och oftast även av domstol, ska också lämna landet. Ett nej ska vara ett nej.

I Sverige fungerar inte detta i dag, och det har inte heller fungerat på länge. Ett ja är inte ett ja på riktigt. Barn fastnar i föräldrars utanförskap. De får inte tillräckliga kunskaper och förvägras sedan den gemenskap som ett arbete för med sig. Många känner hopplöshet, och alldeles för många dras in i kriminalitet - ibland med det egna och andras liv som insats.

Men ett nej är inte heller ett nej. Bara hälften av dem som borde lämna landet gör det frivilligt. Många blir en del av ett växande skuggsamhälle - också det präglat av hopplöshet.

Det är en dyster bild jag målar upp. Men jag är övertygad om att vi faktiskt kan vända utvecklingen - att människor som har kommit hit ska kunna få en mycket bättre start, ska kunna rustas med kunskaper och färdigheter och på riktigt vara med och bygga Sverige starkt igen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Men en förutsättning för att vi över huvud taget ska ha en chans att vända utvecklingen är att vi står upp för en reglerad invandring värd namnet och att vi har en mycket låg invandring under lång tid framöver.

Vi måste nu en gång för alla göra slut med den lagstiftningstradition som har präglats av ryckighet och amnestier. Vi kan inte fortsätta att skilja ut oss från övriga Norden och Europa. Då kommer människor att fortsätta resa genom land efter land för att söka sig hela vägen upp till just Sverige. Och då kan vi aldrig vända utvecklingen.

Fru talman! Gymnasieregelverket är svensk invandringspolitik när den är som allra sämst. Den är orättvis, och den är inhuman. Det handlar i huvudsak om unga vuxna män som har fått en rättslig prövning, ofta i flera instanser, där det har bedömts att de saknar skyddsskäl. Det enda rätta då, om man tror på en reglerad och rättvis invandring, vore att de fick lämna landet.

Men i stället tände man ett hopp hos dessa tusentals människor genom att ge dem en chans att få stanna om de klarade gymnasiestudierna och skaffade sig ett varaktigt jobb. Redan när lagförslaget kom var vi många som varnade. En del påtalade det inhumana i att det som var tänkt som en andra chans i själva verket bara skulle bli en enda lång och utdragen utvisning. Och Lagrådet sa som bekant att gränsen var nådd för hur svensk lagstiftning kan se ut.

Det vilar ett blytungt ansvar på er som röstade igenom gymnasielagen. Det är ni som bär ansvaret för att så många gång på gång kastas mellan hopp och förtvivlan. Det är ni som bär ansvaret för att samhället lägger sina resurser på personer som faktiskt inte har skyddsskäl samtidigt som behovet i världen är enormt.

Politikers kanske främsta - och svåraste - skyldighet är att prioritera. Här har regeringen gång på gång valt ut och prioriterat en grupp unga män utan skyddsskäl framför dem som verkligen behöver skydd. Det är obegripligt, det är inhumant, det är orättvist och det är ansvarslöst att prioritera samhällets resurser på det viset.

Att regelverket är orimligt och ohållbart, vilket så många påtalade redan från början, försöker Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu rätta till genom att fortsätta att lappa och laga. Man tänder ett hopp hos några samtidigt som hoppet sedan länge har släckts hos många andra.

Regeringen föreslår nu att de som omfattas av gymnasieregelverket ska få ett år i stället för sex månader på sig att etablera sig på arbetsmarknaden. Men jobbet behöver inte vara ett riktigt jobb, utan det ska räcka med yrkesintroduktionsanställning. Och man behöver inte heller försörja sig på jobbet, utan en del av försörjningen ska kunna komma från studiemedel - det vill säga genom bidrag eller lån från skattebetalarna.

Socialdemokraterna har fullständigt kapitulerat för de oansvariga partier som i praktiken inte vill ha en reglerad invandring, och därigenom har de själva sällat sig till de oansvariga - allt för makten.

De av oss som fortfarande står upp för en reglerad invandring borde kanske känna lättnad över att detta usla och orättvisa förslag kommer att röstas ned i kammaren. Men det kan vi inte, för Socialdemokraterna har säkrat upp även för den händelsen. I den nya migrationslagstiftningen, som vi ska rösta om den 22 juni i år, har man nämligen bänt upp en massa nya hål.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Ett av dem är det som kallas humanitär skyddsgrund men som i praktiken är någonting helt annat. Det behövs en humanitär ventil för de allra mest ömmande fallen - det ställer jag mig absolut bakom - men det Socialdemokraterna och regeringen föreslår är en helt ny grund för vuxna utan skyddsskäl att få stanna här.

Vi har aldrig tidigare sett något liknande i svensk lagstiftning, och som av en händelse är rekvisiten framtagna för att med knivskarp precision träffa just dem som omfattas av gymnasielagen men som inte kommer att klara kraven. Om det finns särskilda skäl och en anknytning till Sverige, till exempel genom studier, ska man kunna stanna trots att man inte har skyddsskäl. Att man har en gällande utvisning, vilket vissa av gymnasieungdomarna har, ska inte heller utgöra ett hinder. Det är så fruktansvärt oansvarigt.

Forskningen är rörande överens om att särlösningar som gymnasielagen sänder tydliga signaler om att det är just till Sverige människor ska komma, för förr eller senare öppnas det upp en ny möjlighet att få stanna. Det sänder också tydliga signaler om att man inte ska återvända efter avslag, för förr eller senare öppnas det upp en ny möjlighet att få stanna. Och när riksdagen nu tar sitt ansvar för att stoppa sådana signaler väljer regeringen att sända ut ytterligare nya genom den nya migrationslagen.

Alltså kan jag inte känna någon lättnad över att kammaren gör det enda rätta och röstar nej till dessa ogenomtänkta förslag. Socialdemokraterna urholkar den reglerade invandringen. Det vittnar om att man har bestämt sig för att sluta ögonen och blunda för alla de problem som en ohållbar invandring har fört med sig - alla barn och unga som inte kommer till sin rätt, trångboddheten, bidragsberoendet, kriminaliteten och hopplösheten.

Det måste bli ett slut på lappandet och lagandet. Sverige behöver en ny, långsiktig politik för lägre invandring - för att kunna vända integrationskrisen. Då kan vi inte fortsätta prioritera personer utan skyddsskäl, hur behjärtansvärt det än kan framstå.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och därmed avslag på regeringens proposition.


Anf. 110 Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Fru talman! Jag har länge närt en dröm om att det kommer en tid då vi ska tänka fram politik i stället för att känna fram den - konsekvensanalyser i stället för handhjärtan, ansvar gentemot svenska skattebetalare i stället för skattefinansierad, fåfäng dygdesignalering samt pragmatism och logik i stället för dyra utopier.

Fru talman! Förslagen i den här propositionen innebär fler kryphål, fler lättnader och fler speciallösningar för en grupp utländska vuxna män utan skyddsskäl som för länge sedan skulle ha lämnat Sverige. Det är vuxna, myndiga män enligt alla tänkbara definitioner. I stället lockades de att stanna kvar och slösa fler år av sitt liv, och de som nu inte klarar dessa lågt ställda krav ska förstås ändå utvisas. Trots alla försök att runda den reglerade invandringen har vi ändå hamnat här - trots handhjärtan och trots utopier.

Hela gymnasielagen är en lång, utdragen, tragisk fars, fru talman. De partier som har stått bakom detta borde skämmas, inte bara inför svenska skattebetalare utan även inför dem man har gett löften som man inte har haft täckning för - de som nu ska flyga hem till sina egna länder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Det här är vad man får när man ska känna fram politik i stället för att tänka fram den. Det här är resultatet när konsekvensanalyser och logik har fått stryka på foten, fru talman. Eller som den amerikanske nationalekonomen Thomas Sowell har uttryckt det: Problemet är inte att Johnny inte kan läsa. Problemet är inte ens att Johnny inte kan tänka. Problemet är att Johnny inte vet vad tänkande är; han förväxlar det med känsla.

När Sverigedemokraterna säger nej till dagens förslag håller vi de löften som vi har gett våra väljare och det svenska folket. Inför svenska skattebetalare tar vi ansvar för att ordna upp det som andra inte klarar av inom migrationspolitiken.

Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag att avslå propositionen i dess helhet. Nej, inga fler amnestier. Nej, inga fler undantag. Nej, inga fler speciallösningar. Nej, inga fler kryphål. Nej, inga fler särregleringar. Nej, ingen mer gymnasielag. Ett nej ska vara ett nej.


Anf. 111 Jonny Cato (C)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag.

Efter flyktingkrisen tog Centerpartiet ansvar för att ge många unga en andra chans efter att de kommit i kläm på grund av den restriktiva, tillfälliga lag som Socialdemokraterna och Miljöpartiet drev igenom. Centerpartiet hade då två valmöjligheter: att ställa sig bakom regeringens förslag eller att fälla förslaget, vilket hade lett till att ungdomarna inte fick en andra chans.

Centerpartiet släppte igenom gymnasielagen för att ge ungdomarna framtidshopp, trygghet och möjlighet att bygga sig en ljus framtid i Sverige. Det är jag genuint stolt över. Redan då kritiserade Centerpartiet regeringens utformning av lagstiftningen. Den kritik vi framförde har visat sig befogad, och de konsekvenser vi var rädda för har nu tyvärr blivit verklighet. Många unga som har kämpat och slitit har hamnat i oerhört svåra situationer för att regeringen lade fram en mycket dåligt utformad lagstiftning.

Centerpartiet står upp för en migrationspolitik som bygger på medmänsklighet och humanism i kombination med ordning och reda. Under 2020 var vi med och förhandlade i den migrationspolitiska kommittén för att få till en bred överenskommelse om en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Tyvärr blev det ingen bred uppgörelse. Det är dåligt för Sverige och för människor som har sökt trygghet i vårt land eller kommer att göra det framöver.

Centerpartiet har hela tiden varit tydligt med att Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik - inte ytterligare lappande och lagande utan en permanent migrationslagstiftning. Det sa vi redan när vi släppte igenom gymnasielagen.

De nya förändringar som regeringen har föreslagit kommer dessutom alldeles för sent och riskerar att bli direkt orättvisa, eftersom de unga som snabbast genomfört utbildning och lärt sig språket inte skulle omfattas. Centerpartiet lyfte frågan om gymnasielagen för över ett år sedan, under pandemin, i den parlamentariska kommittén. Intresset från inte minst Socialdemokraterna för att diskutera frågan var då minst sagt svagt.

Fru talman! Jag har funderat en del på om jag ska säga detta, men jag tycker att det blir lite anmärkningsvärt när Socialdemokraternas Rikard Larsson står i talarstolen och säger att detta är en coronaåtgärd. Detta kommer alltså över ett år in i pandemin. Det finns redan ungdomar som har drabbats av pandemin och fått avslag. Detta är från Socialdemokraterna ingen coronaåtgärd. Det är ett sätt att få med Miljöpartiet på den nya migrationspolitik som vi ska ta beslut om i juni. Låt oss tala sanning om det!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Regeringens förslag, som kommer över ett år in i pandemin, skulle i praktiken innebära att de unga människor som snabbast lärt sig språket, genomfört sina studier och sökt sig ut på arbetsmarknaden och vars tillstånd löpte ut i december redan har fått utvisningsbeslut när lagstiftningen kommer på plats, vilket sker först denna sommar. De unga som tagit längre tid på sig skulle ges avsevärt bättre förutsättningar att få stanna. Regeringens förslag innebär alltså att de som varit snabbast skulle få sämst förutsättningar att stanna. Det är direkt orättvist.

Centerpartiet har länge påpekat att det en gång för alla får vara slut med lappandet och lagandet i migrationspolitiken. Vi behöver en permanent migrationslagstiftning. Det är bäst för Sverige, för människor som har sökt trygghet och framtidstro i vårt land och för människor som kommer att göra det. Det innebär inte att Centerpartiet inte vill förbättra för de unga som har haft uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen - tvärtom. Vi vill i stället se en lösning för ungdomarna som är en del av den permanenta migrationslagstiftningen.

Därför har vi i stället drivit på för en bred humanitär grund som ger vissa människor med stark anknytning till Sverige möjlighet att stanna kvar. Vi har drivit på för att de ungdomar som har tagit chansen, studerat hårt, kämpat, slitit, levt laglydigt och lärt sig språket och som därmed också har en stark anknytning till Sverige ska få en möjlighet att prövas mot den nya humanitära grunden. Vi ska ha en individuell och rättssäker bedömning som utgår från den enskildes behov, inte tillfälliga lagändringar som varken ser till individ eller håller över tid. Vi kan konstatera att regeringens förslag om en humanitär grund ligger i linje med det som Centerpartiet drivit på för. De här ungdomarna ska få en andra chans. Men i stället för att lappa och laga får vi det då som en del av den permanenta migrationslagstiftningen.

Centerpartiet röstar nej till förändringarna i gymnasielagen för att de riskerar att bli direkt orättvisa. De skulle innebära ytterligare lappande och lagande i svensk migrationspolitik. I stället ställer vi oss bakom den nya humanitära grunden, som jag genuint tror är ett bättre förslag och som är en del av den permanenta migrationslagstiftningen. De ungdomar som har tagit chansen, studerat hårt, levt laglydigt och lärt sig språket och som har stark anknytning till Sverige får därmed en ny möjlighet att stanna.


Anf. 112 Christina Höj Larsen (V)

Fru talman! Jag såg häromdagen ett inlägg på Facebook från Centerpartiet med en bild på Annie Lööf och texten "Ge kraft åt varje människa". Det låter väldigt tjusigt, tycker jag. Men vad betyder det? Vad betyder det i förhållande till de unga ensamkommande som har lyckats parera omsvängning efter omsvängning och svek efter svek och som har lyckats hitta kraften i sig själva?

En vän till mig som har kämpat väldigt hårt med studierna och snart är klar inom bygg skrev till mig i går: Jag har gjort allt. Jag har pluggat. Jag har jobbat extra i äldreomsorgen. Jag ska jobba där även i sommar, men det är bara timmar. Jag behöver mer tid. Varför ska jag straffas? Det känns som att jag har kastat bort mitt liv, även om jag har gjort allt jag kan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Jag undrar: På vilket sätt, Jonny Cato, är det att hjälpa den här killen att hitta kraften i sig själv att inte ens unna honom och många andra en helt rimlig förlängning av tiden för att hitta ett arbete? Det är en helt rimlig grej när vi har gjort massor och använt miljarder. Det betyder inte att vi har kastat all annan politik åt sidan, utan vi gör både och. På vilket sätt, undrar jag, är detta att hjälpa någon att hitta kraften i sig själv?


Anf. 113 Jonny Cato (C)

Fru talman! Jag delar Christina Höj Larsens syn - många av de här ungdomarna har kämpat, gjort rätt för sig och gjort allt de kan för att få stanna. Jag delar inte den bild som andra partier har av den här gruppen och som de framför i många andra sammanhang. Där är vi helt överens. De allra flesta har kämpat väldigt hårt.

De här konsekvenserna och problemen är något som Centerpartiet lyfte fram redan för fem år sedan. Vi såg att det här var en dåligt utformad lagstiftning. Det kan inte och ska inte Centerpartiet ta ansvar för. Det ska Miljöpartiet och Socialdemokraterna ta ansvar för. Centerpartiet såg andra bättre vägar.

Men vi har också varit tydliga med att det på allvar måste vara slut med lappande och lagande i migrationspolitiken. Jag tror att vi alla, oavsett vilken migrationspolitik vi vill ha framöver, kan vara överens om att de tillfälliga lagarna inte har varit bra vare sig för oss som land eller för människor som sökt trygghet här.

När Centerpartiet aviserade hur vi tänkte ställa oss i den här omröstningen och samma vecka presenterade vår humanitära grund hade regeringen inte presenterat sin humanitära grund än. Om Centerpartiet inte hade satt press på regeringen är jag rätt övertygad om att vi hade fått se en betydligt snävare humanitär grund än den vi förhoppningsvis kan rösta för om två tre veckor. Om man måste välja tror jag att den är bättre för många ungdomar och för många fler än den lagstiftning vi i dag har att ta ställning till.


Anf. 114 Christina Höj Larsen (V)

Fru talman! Saken är den att man inte måste välja. Man kan göra saker för att försöka säkra att människor inte drabbas av pandemins fruktansvärda konsekvenser och ha en stabil lagstiftning, vilket även jag vill.

Det jag hör Jonny Cato säga är att pandemiregleringen skulle vara för orättvis. Med den skulle en liten grupp av de allra duktigaste inte omfattas. I stället föreslår han en humanitär grund som definitivt kommer att vara orättvis och som definitivt kommer att missgynna väldigt många.

Jag har talat med mängder av väldigt kunniga asylrättsjurister. Ingen kan säga att den här gruppen kommer att omfattas. Det är inte det migrationsministern säger. Det är helt uppenbart.

Det Jonny Cato säger i dag är att han är beredd att göra ett ännu mindre, ännu snävare, urval. Det är, fru talman, att svika den här gruppen. Det är inte antigen eller, utan det är fullt möjligt att göra det bästa man kan i båda fallen. Den möjligheten har Centerpartiet. Jag tycker att ni borde ta den.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Jag kan konstatera att Centerpartiets slogan ekar väldigt tomt när den möter den verklighet som de unga befinner sig i. Det kommer inte att hjälpa dem ett enda dugg att ni tycker att det är en bra princip. Det kommer att betyda någonting väldigt svårt för deras framtid. Jag hoppas att Centerpartiet tänker om.


Anf. 115 Jonny Cato (C)

Fru talman! Det är som ofta i migrationspolitiken att det är Centerpartiet som blir slagpåsen för dem som står ännu mer högerut och vänsterut. Jag kan konstatera att Centerpartiet - tillsammans med Vänsterpartiet, ska jag vara ärlig med att säga - var ett av mycket få partier som under våra många och långa möten i den parlamentariska kommittén också lyfte fram den här gruppen.

Vi sa inte ens vilken lösning vi skulle ha. Vi sa att vi behöver diskutera frågan. Vi fick nej från inte minst Socialdemokraterna som inte ens ville diskutera den. Jag minns detta möte särskilt. Jag satt vid mitt köksbord. Pandemin var igång, och det var ett av de första digitala möten jag hade. Jag avblåstes med ett stort nej och att vi inte ens ska diskutera frågan.

Att lägga all skuld på Centerpartiet tycker jag inte riktigt blir rättvist. Centerpartiet står upp för det vi har sagt länge. Vi ska inte ha något lappande och lagande. Vi ska ha en permanent migrationspolitik. Vi hittar också en lösning framåt med en ny bredare humanitär grund.


Anf. 116 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! I april förra året var det som Jonny Cato sa i sitt anförande. Centerpartiet krävde att reglerna i gymnasielagen skulle ändras och lättas på grund av pandemin.

Några månader senare när regeringen presenterade ett sådant förslag tvärvände Centerpartiet. Man stödde också i höstas ett utskottsinitiativ från Moderaterna om den andra delen som förändringen gällde om att korta tiden från två år till ett år.

Fru talman! Jag har egentligen en väldigt enkel fråga till Jonny Cato. Vad vill Jonny Cato säga till dem som tar studenten den här veckan och omfattas av gymnasielagen och som skulle vilja se de här lättade reglerna men som inte får det på grund av Centerpartiets beslut?


Anf. 117 Jonny Cato (C)

Fru talman! Om vi ska börja med den omröstning som hölls i slutet av förra året är det nog viktigt att vi håller fakta rätt i debatten. Centerpartiet ställde sig inte bakom Moderaternas utskottsinitiativ, utan Centerpartiet tycker som i alla andra frågor att det är regeringen som ansvarar för den delen av politiken. Vi avstod därför att delta i beslutet.

Det var rätt så länge sedan den här fruktansvärda pandemin började. Vi är nu i ett helt annat skede. Vi är 19 dagar bort från att riksdagen ska fatta beslut om en ny permanent migrationslagstiftning. Då är det rimligare att man hittar lösningar för alla dem som har drabbats av tillfälliga lagar som ni i Miljöpartiet varit med om att införa.

Jag tycker att det är en bättre lösning att vi nu en gång för alla inte lappar och lagar utan att det blir en del av den permanenta migrationslagstiftningen. Jag förstår att det finns ett stort behov från Miljöpartiet att måla ut Centerpartiet här som att vi har svängt och inte längre står upp för medmänsklighet, humanitet och att hjälpa människor på flykt. Det vet Rasmus om att både jag och Centerpartiet fortfarande gör.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Det som kanske skiljer oss åt är att vi på allvar tror att lappande och lagande inte gör det bättre för människor på flykt. Vi behöver en permanent migrationslagstiftning som kan hålla över tid.


Anf. 118 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Jag får börja med att rätta tillbaka Jonny Cato. Det var två av fem ledamöter som röstade för Moderaternas utskottsinitiativ och tre av fem ledamöter som lade ned sin röst. Jag sa fel, men bara så att det är helt klart.

Fru talman! När det gäller långsiktighet i migrationspolitiken ser jag definitivt ett värde av det. Det vore väldigt bra att få till det. I Migrationskommittén var vi åtta partier som var överens om just den premissen. Men det är inte överordnat allt annat.

Att ha en långsiktighet vill man ha för sin egen politik. Jag vill ha en långsikt migrationspolitik som är grön. Den är inte densamma som Maria Malmer Stenergard vill ha för sin moderata linje och vice versa.

För två partier i kommittén var det viktigare och överordnat att det skulle vara en långsiktighet, Liberalerna och Centerpartiet, och att det stod över mycket annat. Andra partier tyckte, enligt vad jag uppfattade i kommittéarbetet, att det viktigaste var att den egna politiken skulle gälla framför att den var långsiktig.

Fru talman! Jag uppskattar mycket av det som Centerpartiet har gjort. Jag är glad att man står bakom den bredare humanitära skyddsgrunden. Men nu är frågan en annan. Från vår sida finns det inget som helst behov av att markera någonting. Det handlar om saken och vilka konsekvenser det får i verkligheten.

Vi ska inte lappa och laga. Det är det svar som Centerpartiet ger till dem som omfattas av gymnasielagen och tar studenten nu och som skulle kunna få enklare och lättare regler men som inte får det. Jag är inte tillfreds med det svaret. Jag är helt säker på att de som omfattas inte heller är det.

Jag tycker att man borde se pragmatiskt på det i den här situationen. Förutsättningarna har ändrats på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. Det är väldigt rimligt att justera reglerna. Jag hoppas att Centerpartiet tar till sig det när det blir omröstningar på onsdag.


Anf. 119 Jonny Cato (C)

Fru talman! Som ledamoten väl vet sker det ibland i den här kammaren att det blir feltryckningar. Det var ett sådant tillfälle. Det känner ledamoten också väl till genom de samtal som vi har haft.

Om detta nu var så himla viktigt, och det nu är så himla viktigt för Miljöpartiet, varför lade regeringen då inte fram förslagen tidigare, så att det inte hade blivit orättvist mot alla dem som var snabbast igenom studierna? Det gäller dem som exempelvis tog studenten förra sommaren. Varför lade ni inte fram förslagen tidigare, så att de inte hade blivit direkt orättvisa?

Jag tror inte att Miljöpartiet ska lägga ord i munnen på partier som var med och förhandlade under de migrationspolitiska samtalen. Anledningen till att vi inte kom fram till en bred lösning var just för att alla partier stod upp för sin egen politik och sina egna åsikter. Annars hade vi nog nått en bred överenskommelse.


Anf. 120 Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Fru talman! Centerns flippfloppande inom migrationspolitiken känner de flesta till, med konstant oordning och oreda. Eller flippfloppande inom retoriken, kanske man ska säga. Rent sakpolitiskt handlar det konsekvent om vidöppna gränser, en total brist på kontroll och att oförtröttligt öka invandringen till Sverige till varje pris. Så är det också här, fru talman, även om man kan förledas att tro någonting annat utifrån replikerna från Vänstern och Miljöpartiet.

Centern säger här nej till den smygamnesti som regeringen har föreslagit. Det låter kanske på ytan som ordning och reda. Men faktum är att Centern redan om några veckor, precis som ledamoten Cato har nämnt, med största sannolikhet kommer att rösta fram en ny motorvägsliknande amnesti i och med den ytterst generösa humanitära skyddsgrund som regeringen föreslår.

Jonny Cato har själv bekräftat detta även långt tidigare, i en debattartikel i Svenska Dagbladet i december 2020: "En ny, humanitär grund i migrationslagstiftningen bör formuleras så att den kan omfatta även ensamkommande som inte når upp till kraven för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen." Ordning och reda, sa Centerpartiet!

Kan ledamoten Cato kanske kommentera vilka typer av smygamnestier som Centern anser är bäst för att slippa utvisa personer utan skyddsskäl, med oklar identitet, som har fått sin sak prövad enligt alla gängse lagar och regler och skulle ha lämnat landet redan för många år sedan? Vem tycker Centern egentligen någonsin ska utvisas från Sverige enligt den reglerade migration som vi har?


Anf. 121 Jonny Cato (C)

Fru talman! Jag kan väl börja med att notera att i de följdmotioner som partierna har lagt fram med anledning av regeringens framtida migrationspolitik är Centerpartiet det enda parti som har med ett brett förslag om återvändande.

Centerpartiet tycker att dessa ungdomar har kämpat och slitit, och många har gjort rätt för sig. Vi tycker också att det är rimligt att man får en andra chans att stanna, för det är, som jag tidigare påpekat, en dåligt utformad lagstiftning från Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Men vi har sagt i många års tid - och det är inget flippfloppande, tvärtom - att det nu får vara slut på lappandet och lagandet och att vi behöver en permanent migrationslagstiftning.

Ledamoten står här och säger att detta är en smygamnesti och så vidare. Det är det inte. Ledamoten sa också i sitt anförande att det är lågt ställda krav. Det är det inte. Då har man rätt dålig koll på hur svensk arbetsmarknad ser ut och hur svårt det är att få det första jobbet, oavsett vem du är, var du kommer ifrån och vad du heter. Jag delar alltså inte uppfattningen att det är lågt ställda krav, och inte heller att detta är en smygamnesti.

Det var många påhopp om att Centerpartiet ägnar sig mycket åt retorik men att det är en annan sak i praktiken. Men Sverigedemokraterna är i alla fall tydliga rakt igenom: Det ska vara nej till allt och alla.


Anf. 122 Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Fru talman! Sverigedemokraterna tycker att vi ska följa de lagar och regler som finns, och naturligtvis vill vi ha en reglerad invandring, till skillnad från vad Centerpartiet står för med sitt lappande och lagande och den oreda och oordning som man uppenbarligen står upp för här.

Jag tror absolut att det är många av dessa ungdomar som har kämpat och slitit. Men att kämpa och slita är inget asylskäl.

Att få en andra chans - det här är inte en andra chans. Det är en tredje, fjärde eller femte chans för många.

Och när det gäller arbetsmarknaden är det klart att det är svårt på svensk arbetsmarknad. Det gäller ju alla i dag, även svenska medborgare. Varför ska vi finansiera en undanträngningseffekt? Vi har redan sett i flera kommuner att man har hittat på låtsasjobb för att anställa personer så att de ska få stanna kvar här - för att runda svensk migrationslagstiftning.

Att utvisas när man saknar skyddsskäl är inget straff. Det är en logisk följd av en reglerad invandring.

Allt detta lappande och lagande åsidosätter hela idén med en reglerad migration. Dessutom urholkar det asylrätten om personer som har sökt asyl i Sverige och inte har skyddsskäl ändå ska få stanna. Det är ett urholkande av asylrätten, som Centern står för. Jag förstår inte hur man kan stå och diskutera det över huvud taget.

Det var dessutom ingen som tvingade någon att söka enligt gymnasielagen. Det var helt frivilligt. Man hade kunnat välja att åka hem då i stället, men man lyssnade på de löften som gavs av Centerpartiet och andra. Och nu står vi här.


Anf. 123 Jonny Cato (C)

Fru talman! Centerpartiet är tydligt med att ett avslag ska vara ett avslag. Sverigedemokraterna vill ofta förmedla bilden att Centerpartiet inte är för en reglerad invandring. Centerpartiet står för en reglerad invandring. Men att man står för en reglerad invandring betyder inte att man har samma politik. Att man står för en reglerad invandring behöver inte betyda att det ska vara nej till allt och alla, utan det kan innebära olika saker, som det gör för Centerpartiet respektive Sverigedemokraterna.

Man får inte heller glömma bort att 2015 var ett extraordinärt år. Ungdomar hamnade i kläm på grund av den svåra situation som Sverige, inte minst Migrationsverket, och människor på flykt stod inför. Att man då gjorde en särreglering för en grupp som hamnade i en väldigt svår situation innebär inte att ett avslag inte ska vara ett avslag för andra som kommer framöver.

Jag är stolt över att Centerpartiet stod upp för ungdomarna som hamnade i kläm på grund av den lagstiftning som bland annat Miljöpartiet och Socialdemokraterna röstade för, och även Sverigedemokraterna.


Anf. 124 Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Jag tänkte börja med att citera ur Centerpartiets följdmotion med anledning av denna proposition. De skriver så här:

"Det är tveklöst så att de unga som fått uppehållstillstånd på grund av gymnasielagen, har stark anknytning till Sverige, har klarat sina studier och står nära arbetsmarknaden, har drabbats hårt av pandemin. Centerpartiet anser dock att en humanitär grund som ger personer med stark anknytning till Sverige möjlighet att få uppehållstillstånd av särskilt ömmande skäl är en bättre väg . framåt. Vi vill att ensamkommande unga med stark anknytning till Sverige ska kunna prövas mot den humanitära grunden."

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Jag tycker att detta är glasklart. Den humanitära grunden får ju också Centerpartiet i den nya migrationslagstiftningen. Därför förstår jag faktiskt inte varför Miljöpartiet och Vänsterpartiet står här i dag och är väldigt kritiska. Det känns helt ärligt bara som ett skådespel. Eller är det kanske ett sätt att försöka locka centerväljare - vad vet jag?

Men jag kan lugna alla dessa centerväljare som vill att gymnasieungdomarna i praktiken ska få en amnesti. Centerpartiet kommer att rösta för ett öppet hål i den nya migrationslagstiftningen, nämligen den så kallade humanitära grunden, som i realiteten är något helt annat än en ventil. Det är en helt ny möjlighet för vuxna utan skyddsskäl att få stanna.

Jag undrar därför: Hur kan Centerpartiet stå här och i inlägg efter inlägg säga att man vill ha ett slut på lappandet och lagandet? Ska jag tolka det som att det man i realiteten vill göra är att öppna ett så stort hål att det inte längre går att laga?


Anf. 125 Jonny Cato (C)

Fru talman! Detta är något paradoxala replikskiften. Först får man kritik från ena hållet och sedan från det andra. Då kan man kanske konstatera att Centerpartiet står rätt så mycket i mitten av svensk politik.

Centerpartiet har länge sagt att det måste vara slut med tillfälliga lagar och lappande och lagande. Det är också därför vi röstar nej till den typen av förslag och har gjort det i många års tid.

Det vi nu i stället får är en permanent migrationslagstiftning. Givet att Sverige befinner sig i en helt annan situation i dag än 2015 är det rimligt att man utformar den efter hur det ser ut i dag.

Jag tycker inte att detta är att lappa och laga i lagstiftningen. Det vi får på plats nu är en ny, till stora delar balanserad och bra migrationslagstiftning. Vi kommer att debattera den mer om bara några veckor. Centerpartiet saknar vissa delar och skulle vilja förändra vissa delar. Vi är inte helt nöjda, men det är i stora delar ett bra förslag. Framför allt är det slut med lappandet och lagandet, och det blir en ny, permanent migrationslagstiftning, som jag hoppas kan hålla i många år framöver.


Anf. 126 Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Problemet med både gymnasielagen och den nya humanitära grunden är att man därigenom väljer att prioritera samhällets resurser till personer som man har bedömt saknar skyddsskäl. Jag menar att man förenklar begreppet humanism när man menar att det som är humant är att bara låta så många som möjligt komma hit och få stanna - när vi ser att vi inte klarar av att hantera det, när alldeles för många av dem som vi har släppt innanför våra fysiska gränser inte får en verklig chans att komma in i samhället på riktigt utan fastnar i ett utanförskap som dessutom går i arv, när människor till slut bara känner hopplöshet.

Vi måste ta fullt ansvar för att de som kommer hit också får en möjlighet att komma in i samhället. Därför vill jag fråga: Om nu världens behov är enormt - det pratas om 70 eller 80 miljoner människor som är på flykt - och man är av uppfattningen att vi i Sverige verkligen ska göra vår del, borde man inte då prioritera dem som bedöms ha skyddsskäl framför att lägga samhällets resurser på dem som faktiskt har fått en rättssäker prövning i domstol där det har framkommit att de saknar skyddsskäl?


Anf. 127 Jonny Cato (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Fru talman! Ett parti som vill minska antalet kvotflyktingar ska nog inte få definiera begreppet humanitärt. Att stå och säga att vi borde hjälpa dem som är allra mest utsatta när man för bara några månader sedan sa att vi borde minska antalet kvotflyktingar till Sverige tycker jag talar lite emot de argument som Maria Malmer Stenergard precis själv kom med.


Anf. 128 Hans Eklind (KD)

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag om att avslå den framlagda propositionen.

Det är alltså på dagen sex månader sedan vi senast här i kammaren diskuterade dessa företrädesvis unga män som saknar skyddsskäl men som fått chansen att studera på gymnasiet. Om och om igen återkommer vi till denna grupp.

Vi kristdemokrater röstade nej till att cirka 9 000 ensamkommande skulle få möjlighet till uppehållstillstånd på den här grunden. Skälet var, och skälet är, att vi menar att det är skyddsbehovet - inte långa handläggningstider, gymnasiestudier, covid-19 eller arbetsmarknaden - som ska utgöra underlag för beslut och för migrationspolitikens utformning. Det är skyddsskälen som ska prövas, och här i dag pratar vi om en grupp som inte har skyddsskäl. De har fått sin sak prövad av både migrationsverk och i de allra flesta fall även domstol.

Fru talman! Här skulle jag kunna sluta. I en rättsstat som vill se en reglerad invandring med rättssäkra beslut tänker jag att de argumenten är fullt tillräckliga. Jag ska dock också säga några ord om hur hanteringen av denna lag skapat falska hopp och osäkerhet kring hur svensk migrationslagstiftning fungerar och kommer att fungera.

Det falska hoppet kommer som ett brev på posten när man inte bryr sig om att försöka undvika det som kallas för målkonflikter, i det här fallet ett hopp om att ett nej till slut ändå ska kunna bli ett ja. Den fråga som tarvar ett svar är hur ett tillskapande av en sådan situation kan ha med humanism att göra. Det är nämligen ofta så tillskyndarna av denna ogenomtänkta lag gärna vill porträttera sig själva. Vilken humanism är det som gör att den person som sökte asyl före midnatt den 24 november 2015 ska få ta del av dessa specialregler men inte den som med exakt samma skyddsskäl sökte asyl någon timme efter midnatt den 24 november 2015?

I själva verket är gymnasielagen en enda lång, utdragen utvisning. Det påtalades redan när denna lag i all hast kom fram. Enligt de senaste siffror som jag har fått tag i - jag reserverar mig för att det kan finnas ännu fräschare siffror - har 127 av de 7 600 som fått stanna för gymnasiestudier fått permanent uppehållstillstånd.

Fru talman! Säkerheten kring hur vi i Sverige väljer att utforma en långsiktig och rättssäker migrationspolitik smulades delvis sönder genom denna speciallag. Detta är en lag som bäst beskrivs som ett undantag. Nu vill regeringen göra ett undantag från undantaget, för att uttrycka det lite mer begripligt. Syftet är helt enkelt att de som studerat med stöd av gymnasielagen ska få stanna. Det känns som att asylaktivisternas rop på amnesti, som hörts ända sedan 2017, inspirerat till detta förslag från regeringen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Jag har full förståelse för den empati för dessa unga vuxna som har uppstått. Jag menar att den är fullt naturlig och i grunden vittnar om det goda i en människas natur. Jag är själv en av dem som blivit mycket starkt engagerade på ett personligt plan. Som präst och församlingsherde har jag haft åtskilliga möten och samtal med unga män som tagit sig hit till Sverige och som vittnat om den resa de har företagit, många gånger en riskfylld resa, och om de problem de mött när de kommit till vårt land. Med det sagt måste jag ändå konstatera att hanteringen av den här situationen inte är något annat än en skam för en rättsstat som Sverige.

Fru talman! Den här lagen har varit en följetong av osäkerhet - osäkerhet kring exempelvis vilka utbildningar som är giltiga när det gäller den här lagen, likaså osäkerhet kring vad som menas med aktivt deltagande, alltså att man befinner sig på gymnasiet och tar del av den undervisning som var själva förutsättningen för att man skulle få denna möjlighet. Dessa osäkerheter eliminerades inte när den nya gymnasielagen kom till. Långt efter det att gymnasielagen var klubbad och klar hade vi diskussioner om vad som avses med aktivt deltagande och vilka utbildningar som gäller och inte.

Lagrådet konstaterade som bekant att "gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". Ja, frågan är hur långt över gränsen man trampat när det gäller själva implementeringen av denna lag.

Här har asylsystemet på något sätt ställts upp och ned när det kommit till några få tusen människor. Dessa har förvisso inte haft några enkla liv, men de har likväl inte skyddsskäl.

Jag vet att det kan vara kontroversiellt att diskutera kostnader och att det delvis rör olika delar av vår budget, men kostnaden för dessa unga vuxna, som har fått denna chans enligt gymnasielagen, uppgår till dags dato till åtskilliga miljarder. Regeringen har samtidigt dragit ned på biståndsbudgeten i syfte att kunna hjälpa till här hemma i Sverige. Samtidigt vet vi att det sitter kvinnor, barn och funktionsnedsatta i läger med horribla förutsättningar. Det är rätt många skolår för kvinnor och rätt många mål mat i flyktingläger som dessa pengar kunde ha använts till.

Att jämföra olika flyktingar gör sig inte enkelt, det förstår jag också. Men här jämför vi flyktingar och migranter. Ekonomi handlar ändå om att prioritera, och att regera ett land handlar definitivt också om att prioritera. Då kan man ändå konstatera att regeringen och de samarbetspartier som har gjort den här lagen möjlig har gjort denna prioritering: att unga vuxna som länge levt i andra säkra länder, som saknar skyddsskäl och som många gånger dessutom faktiskt ljugit om sin ålder ska få vara här i Sverige, samtidigt som vi faktiskt dragit in stöd till de mest behövande. I min bok är det inte humanitärt.

Fru talman! Humanism får aldrig reduceras till att använda sig av fina ord. Humanism är heller inte att leverera ogenomtänkta, om än godhjärtade, lagstiftningar och förslag.

Vi behöver komma till en slutstation för det här. Jag är den förste att beklaga att många människor har blivit föremål för denna undermåliga politik och dessutom vid upprepade tillfällen har tillförts falska förhoppningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Det debatten i dag handlar om är om vi ska göra ett undantag från undantaget.

Mitt och Kristdemokraternas besked är att det sista som behövs nu är ytterligare signaler till världens migranter om att svenska krav är förhandlingsbara bara man tar sig hit till Sverige. Därför yrkar jag på att regeringens proposition ska avvisas.

(Applåder)


Anf. 129 Fredrik Malm (L)

Fru talman! Den här frågan har varit en följetong under många år nu. Det handlar om en stor grupp som består av i stort sett enbart unga män som har fått avslag på sina asylansökningar, ofta även i domstol, men som sedan har kunnat stanna kvar i Sverige i alla fall för att läsa på gymnasiet.

Från Liberalernas sida har vi röstat nej till gymnasielagen och till olika lättnader som har gjorts därefter. Skälet till det är för oss väldigt enkelt. Vi anser inte att till exempel studier på gymnasieskolans språkintroduktion ska vara asylskäl, utan utgångspunkten för oss i Liberalerna är att det är skyddsbehoven som avgör om man ska få stanna i Sverige eller inte.

Fru talman! Det är också en principiell fråga, tycker jag, att en person som har behov av skydd i Sverige - tillräckligt starka skyddsbehov enligt våra myndigheter, vår utlänningslag och våra domstolar - får stanna i Sverige. Om man har skyddsbehov får man stanna i Sverige. Om man skaffar ett jobb i Sverige med en rimlig lön och med anständiga villkor får man ett arbetstillstånd i Sverige.

Men om man inte har skyddsbehov enligt våra myndigheter, våra domstolar och vår lagstiftning och man inte heller har ett arbete är frågan om det är rimligt att 10 miljoner människor i Sverige göra åtagandet att under långa perioder försörja människor som inte har skyddsbehov och inte heller arbetar. Jag tycker inte att man kan lägga det åtagandet på befolkningen i Sverige, utan det rimliga är att vi håller fast vid asylrätten och låter skyddsbehoven vara det som ska råda.

Därtill är det problematiskt med gymnasielagen och hela frågan om den stora gruppen ensamkommande unga män som kom under flyktingkrisen och åren innan och åren efter att man har frångått principen att fokusera på de personer som har skyddsbehov för att i stället fokusera på de personer som får avslag. Det här tränger undan möjligheten att hjälpa de personer i Sverige som faktiskt har skyddsbehov och som därför får mindre stöd och hjälp för att resurserna och engagemanget kanaliseras till personer som har fått avslag.

Det är en något märklig och udda ordning, kan jag tycka, att man i ett land ger så lite fokus till personer som har rätt att uppehålla sig i landet och ger så mycket fokus till personer som egentligen inte har rätt att göra det.

Man har gjort en rad undantag väldigt specifikt just för den här gruppen. Först gjordes ett undantag vad gällde skyddsgrunden, och det sas att man inte behöver ha skyddsbehov utan kan stanna i alla fall för att till exempel läsa på gymnasiet. Därtill gjordes ett undantag för just den här gruppen vad gällde kraven på identitet. Alla andra människor som söker asyl måste göra sin identitet sannolik eller helst styrka den, men just för den här gruppen har man uttryckligen skrivit in i lagstiftningen att Sverige helt avhänder sig rätten att veta vem personen som omfattas av den här lagstiftningen är. Vi har kapitulerat, retirerat och sagt att alla som omfattas av den nya gymnasielagen inte på något sätt behöver visa vilka de är eller till exempel uppge rätt ålder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Först gör man alltså ett undantag för den här gruppen vad gäller skyddsgrunden. Därtill gör man det vad gäller identitetskraven. Sedan gör man ytterligare undantag vad gäller skolresultat, vad man ska lära sig i skolan, vad som är studieaktivitet och så vidare. Och nu, fru talman, vill man göra ett undantag till. Nu säger man att de som omfattas inte heller ska behöva jobba - i alla fall inte till en avtalsenlig lön på så att säga ett riktigt jobb, utan det ska räcka med en mindre inkomst och sedan en yrkesintroduktionsanställning eller att inkomsten byggs på med olika typer av bidrag eller lån.

Från vår sida i Liberalerna tycker vi att det här inte är rimligt. Vi måste ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik där vi inte bara gör en rad olika undantag för vissa specifika grupper.

Därtill, fru talman, är det märkligt att man använder en tillfällig pandemi som en sorts trampolin för att ge permanenta uppehållstillstånd. Det är inte så att just den pandemi som pågår nu förändrar människors skyddsstatus eller skyddsbehov. Det är alltså en märklig ordning att man använder den här pandemin som ett verktyg för att utfärda permanenta uppehållstillstånd som vi egentligen enligt våra myndigheter, vår rättspraxis och vår lagstiftning inte har någon möjlighet att ge till de här personerna från första början.

Därför, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på reservationen.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 9 juni.)

Beslut

Nej till förändringar i det så kallade gymnasieregelverket (SfU27)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om förändringar i det så kallade gymnasieregelverket.

Ändringarna som föreslagits är att

  • tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning - och därmed kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd - ska förlängas från sex till tolv månader
  • kravet på försörjning för att kunna få permanent uppehållstillstånd delvis ska kunna uppfyllas med studiemedel, under förutsättning att det även finns inkomster från anställning eller näringsverksamhet
  • en yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Regeringen menar att regeländringarna är nödvändiga med anledning av det skärpta arbetsmarknadsläget till följd av coronapandemin och att de skulle underlätta vid kvalificeringen för permanent uppehållstillstånd.

Riksdagen sa nej till förslaget, bland annat med argumentet att problemen på arbetsmarknaden i första hand bör hanteras med en ekonomisk politik som minskar arbetslösheten i samhället i stort, inte genom ytterligare särregleringar för en grupp som inte har skyddsskäl.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på propositionen punkterna 1-3 Bifall till motionerna 2020/21:3982, 2020/21:4006, 2020/21:4027 och 2020/21:4030. Avslag på motion 2020/21:4014
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.