Till innehåll på sidan

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av korruption

Utlåtande 2022/23:JuU33

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 juni 2023

Utskottens utlåtanden

Utskotten kan granska meddelanden från EU:s institutioner. Ofta handlar det om så kallade strategiska dokument från EU-kommissionen som kan vara idédokument, diskussionsunderlag och långsiktiga planer för kommande lagstiftning. När ett utskott har granskat ett sådant meddelande skriver det ett utlåtande till kammaren om granskningen.

Utskotten gör också subsidiaritetsprövningar av EU-förslag. De ska då bedöma om ett beslut bör fattas på EU-nivå eller av på nationell nivå. Om utskottet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen skriver det ett utlåtande. 

Beslut

Kritik mot förslag om ny EU-lagstiftning mot korruption (JuU33)

EU-kommissionen har föreslagit ett nytt direktiv med EU-gemensam lagstiftning mot korruption. Syftet är att uppdatera och komplettera nuvarande regelverk mot bakgrund av att lagstiftningen är splittrad, föråldrad och har ett begränsat tillämpningsområde.

Riksdagen ställer sig positiv till åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption och menar att det finns ett stort behov att samarbeta över nationsgränserna för att komma till rätta med problemen. Riksdagen välkomnar därmed kommissionens initiativ till ett nytt direktiv.

Dock anser riksdagen att en av de föreslagna påföljderna i direktivet inte bör beslutas på EU-nivå. Det gäller förslaget om att en person som har dömts för korruptionsbrott ska kunna förbjudas att ställa upp i val. Riksdagen anser att det måste vara upp till varje medlemsstat att avgöra om man vill införa en sådan påföljd. Riksdagen ställer sig även tveksam till om förslaget att en dömd person ska förbjudas att inneha en offentlig anställning bör beslutas på EU-nivå.

Därmed anser riksdagen att förslaget i den delen strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut i EU ska fattas så nära medborgarna som det är möjligt. Principen värnar medlemsländernas rätt att ta egna beslut på nationell nivå. Riksdagen skickar sina synpunkter om detta till EU-kommissionen i ett så kallat motiverat yttrande.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-06-13
Justering: 2023-06-15
Trycklov: 2023-06-15
Utlåtande 2022/23:JuU33

Alla beredningar i utskottet

2023-06-13

Kritik mot förslag om ny EU-lagstiftning mot korruption (JuU33)

EU-kommissionen har föreslagit ett nytt direktiv med EU-gemensam lagstiftning mot korruption. Syftet är att uppdatera och komplettera nuvarande regelverk mot bakgrund av att lagstiftningen är splittrad, föråldrad och har ett begränsat tillämpningsområde.

Justitieutskottet ställer sig positivt till åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption och menar att det finns ett stort behov att samarbeta över nationsgränserna för att komma till rätta med problemen. Utskottet välkomnar därmed kommissionens initiativ till ett nytt direktiv.

Dock anser utskottet att en av de föreslagna påföljderna i direktivet inte bör beslutas på EU-nivå. Det gäller förslaget om att en person som har dömts för korruptionsbrott ska kunna förbjudas att ställa upp i val. Utskottet anser att det måste vara upp till varje medlemsstat att avgöra om man vill införa en sådan påföljd. Utskottet ställer sig även tveksamt till om förslaget att en dömd person ska förbjudas att inneha en offentlig anställning bör beslutas på EU-nivå.

Därmed anser justitieutskottet att förslaget i den delen strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut i EU ska fattas så nära medborgarna som det är möjligt. Principen värnar medlemsländernas rätt att ta egna beslut på nationell nivå. Utskottet föreslår att riksdagen ska skicka synpunkter om detta till EU-kommissionen i ett så kallat motiverat yttrande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-06-19
Debatt i kammaren: 2023-06-20

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-06-21
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av korruption, Beslut: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av korruption

Beslut: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av korruption

Webb-tv: Beslut: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bekämpning av korruption

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Förslag till direktiv om bekämpande av korruption

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som anges i bilaga 2.