Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv

Utlåtande 2015/16:JuU26

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 januari 2016

Utskottens utlåtanden

Utskotten kan granska meddelanden från EU:s institutioner. Ofta handlar det om så kallade strategiska dokument från EU-kommissionen som kan vara idédokument, diskussionsunderlag och långsiktiga planer för kommande lagstiftning. När ett utskott har granskat ett sådant meddelande skriver det ett utlåtande till kammaren om granskningen.

Utskotten gör också subsidiaritetsprövningar av EU-förslag. De ska då bedöma om ett beslut bör fattas på EU-nivå eller av på nationell nivå. Om utskottet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen skriver det ett utlåtande. 

PDF
PDF

Beslut

EU-förslag om strängare regler för vapen går för långt (JuU26)

EU-kommissionen vill ändra reglerna i EU:s vapendirektiv. Riksdagen tycker att förslaget går för långt och att det strider mot subsidiaritetsprincipen på flera punkter. Riksdagen beslutade därför att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Syftet med kommissionens förslag är bland annat att förhindra att skjutvapen används vid terroristbrott och annan grov brottslighet. Förslaget innehåller ett antal skärpningar i förhållande till det nuvarande vapendirektivet: helautomatiska vapen och vissa halvautomatiska vapen förbjuds, tidsbegränsade tillstånd ska införas för vissa vapen, obligatorisk läkarkontroll ska göras i samband med tillståndsprövning och privatpersoners handel på internet med vapen ska enligt förslaget begränsas.

Riksdagen anser att EU-förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen på ett övergripande plan men strider samtidigt i flera delar mot principen. Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån, så nära medborgarna som möjligt. Det är tveksamt om målet med vapendirektivet kräver regler på den detaljnivå och i alla de frågor som kommissionen föreslår.

Riksdagen ifrågasätter också effektiviteten av några av de åtgärder som kommissionen föreslår. Till exempel är förslagen om tidsbegränsade tillstånd för vissa vapen och obligatoriska läkarundersökningar vid tillståndsprövning betungande åtgärder för både myndigheter och den enskilde personen, som till exempel en jägare eller sportskytt. Det är oklart hur dessa regelskärpningar bidrar till att öka säkerheten för EU:s medborgare.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagen beslutar att avge ett motiverat yttrande.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-01-19
Justering: 2016-01-21
Trycklov: 2016-01-21
Reservationer: 1
Utlåtande 2015/16:JuU26

Alla beredningar i utskottet

2016-01-14, 2016-01-19

EU-förslag om strängare regler för vapen går för långt (JuU26)

EU-kommissionen vill ändra reglerna i EU:s vapendirektiv. Justitieutskottet tycker att förslaget går för långt och att det strider mot subsidiaritetsprincipen på flera punkter. Utskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Syftet med kommissionens förslag är bland annat att förhindra att skjutvapen används vid terroristbrott och annan grov brottslighet. Förslaget innehåller ett antal skärpningar i förhållande till det nuvarande vapendirektivet: helautomatiska vapen och vissa halvautomatiska vapen förbjuds, tidsbegränsade tillstånd ska införas för vissa vapen, obligatorisk läkarkontroll ska göras i samband med tillståndsprövning och privatpersoners handel på internet med vapen ska enligt förslaget begränsas.

Justitieutskottet anser att EU-förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen på ett övergripande plan men strider samtidigt i flera delar mot principen. Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån, så nära medborgarna som möjligt. Det är tveksamt om målet med vapendirektivet kräver regler på den detaljnivå och i alla de frågor som kommissionen föreslår.

Utskottet ifrågasätter också effektiviteten av några av de åtgärder som kommissionen föreslår. Till exempel är förslagen om tidsbegränsade tillstånd för vissa vapen och obligatoriska läkarundersökningar vid tillståndsprövning betungande åtgärder för både myndigheter och den enskilde personen, som till exempel en jägare eller sportskytt. Det är oklart hur dessa regelskärpningar bidrar till att öka säkerheten för EU:s medborgare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-01-26
Debatt i kammaren: 2016-01-27

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 50 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Det är sällan som jag har sett ett ärende passera justitieutskottet som har varit så omdiskuterat och i sin helhet så illa omtyckt från så många olika håll och kanter i vårt land. Ändringen av EU:s vapendirektiv tog fart efter det första uppmärksammade terrorattentatet i Paris i början av 2015.

Syftet med ändringarna i vapendirektivet anges alltså vara att man ska kunna vidta åtgärder för att hindra grov brottslighet och terroristers tillgång till farliga vapen. Kommissionen menar att skillnader i olika EU-länders lagstiftning utgör en svaghet i kontroll och reglering som terrorister kan utnyttja för att skaffa vapen i ett land och sedan utföra terrordåd i ett annat. Av den anledningen motiveras varför gemensamma åtgärder måste vidtas på EU-nivå.

Problemet med förslaget är bara att terroristers möjligheter att utföra fruktansvärda terrordåd aldrig, eller sällan, har någon koppling till de legala vapen som nu alltså är föremål för strikt reglering och i vissa fall också totalförbud.

Jag hoppas att ni förstår mig rätt nu. Jag är en av de första att välkomna åtgärder som stävjar grov brottslighet och terrorism. Men det här förslaget kommer inte att sätta käppar i hjulet för en enda terrorists önskan om att skada våra fria, demokratiska och öppna nationer. Däremot kommer detta förslag att sätta käppar i hjulet för skötsamma personer med vapenlicens som i Sverige redan i dag får förhålla sig till alldeles för strikta regleringar.

Jag läste en debattartikel häromdagen om en person som var landslagsskytt och åttafaldig svensk mästare i dynamisk pistol. Han fick inte sin ansökan om licens för en tredje pistol beviljad med motiveringen att han inte var en tillräckligt aktiv skytt i tävlingssammanhang med ett av sina andra vapen. Trots skyttens motivering att just detta vapen mestadels används för grundträning då den tillhörande ammunitionen är billigare ansågs alltså inte denna åttafaldige svenske mästare ha varit tillräckligt aktiv för att kunna hantera en tredje licens.

Tänk om det hade varit samma reglering kring golfklubbor och att en myndighet hade gett Jesper Parnevik avslag på ansökan om en ny driver i början av hans karriär för att han inte använt järnåttan tillräckligt mycket. Då hade han kanske inte haft en egen realityserie i Miami i dag.

Detta är ett exempel på att vi i Sverige i dag inte är beroende av EU för att åstadkomma striktare regleringar kring vapenlicenser, och det är givetvis inget annat EU-land heller. De här frågorna hanteras bäst av varje enskilt land, då vi alla har olika förhållanden till jakt och vapenträning för militär, polis och så vidare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Ett exempel som Försvarsmakten har angett i sitt remissvar är att träning och utbildning med vissa vapentyper upprätthålls och är beroende av civila skytteorganisationer. Det är något som ändringarna i vapendirektivet inte tar någon hänsyn till.

I beaktande av hur fel kommissionens förslag träffar kan man också ta med sig remissyttrandet från Brottsförebyggande rådet. Det visar att det är just illegala vapen som i störst utsträckning används vid brott. Av de ca 90 fall av dödligt våld som sker årligen är det ungefär 15-20 fall där skjutvapen är inblandade, och av dem är det ett till tre fall där legala vapen har varit inblandade.

Trots att det alltså är en så liten andel av det dödliga våldet där legala vapen har använts riktar sig i princip kommissionens hela förslag till att reglera lagstiftning om legala vapen.

Jag läste i höstas om en person i Sverige som år 2005 dömdes för terrorbrott till fem års fängelse och utvisning med förbud att återvända. Efter avtjänat straff gick det inte att utvisa personen därför att det fanns verkställighetshinder. Han fick då anmälningsplikt hos polisen en gång om dagen, vilken upphörde 2011 för att han inte längre ansågs utgöra någon risk. Under 2015 fick han åter anmälningsplikt hos polisen då det kunde konstateras att han på nytt varit i kontakt med terrornätverk. Detta är ett av flera exempel på personer som är dömda för terrorbrott som går fria i vårt land trots att de ska utvisas.

Nu anstränger sig alltså EU-kommissionen för att klubba igenom ett förslag där till och med musköter från 1800-talet ska destrueras på ett sätt så att de inte kan återställas och utgöra en fara. Är det verkligen rätt fokus att börja karva i museiföremål när vi har utvisningsdömda terrorister som går fria på våra gator? Jag säger bara följande: Om man på riktigt vill minska risken för att våra samhällen ska råka ut för allvarliga terrorbrott är mitt tips att åtminstone se till att dömda terrorister som ska utvisas aldrig mer går fria i något europeiskt land över huvud taget.

EU-kommissionen är dock inte intresserad av att exempelvis stärka EU:s inre gränskontroller för att hindra fria flöden av de illegala vapen som utgör det stora problemet eller för den delen av att frihetsberöva utvisningsdömda terrorister där det finns verkställighetshinder. Fokus ska i stället ligga på att hindra militär, polis och civila från att utöva träning och från att utöva sin hobby med legala skjutvapen. Det är sällan EU:s överstatlighet har tjänat dess medlemsländer speciellt väl, herr talman, och det här är ett förslag i mängden som verkligen stärker den bilden.

I frågan om kommissionens förslag är förenligt med subsidiaritetsprincipen har Sverigedemokraterna landat i ställningstagandet att en övervägande del av det strider mot principen. I det yttrande allianspartierna och de rödgröna enats om menar man att kommissionens förslag på ett övergripande plan är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Sverigedemokraterna tycker att de andra partierna tar lite för lätt på subsidiaritetsprövningen och ger kommissionens förslag lite för mycket legitimitet.

Sverigedemokraterna anser att varje land för sig självt kan avgöra vilka vapen som ska klassas som vad, vilka som ska få licenser för de olika klasserna och hur vapnen ska få användas. Om det är någon åtgärd som ska vidtas när det gäller vapenlicenser i Sverige är det att skötsamma licenshavare, entusiaster, jägare eller samlare ska få enklare tillgång till fler vapen om de så vill. Det är dock en fråga för Sveriges riksdag att avgöra och inte en fråga för EU att hantera.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Vi kan inte göra annat än att starkt ifrågasätta nyttan med förslaget utifrån de angivna motiven. Man bekämpar inte terrorism genom breda åtgärder mot legala vapen. Vi ifrågasätter att det krävs beslut från EU för att öka kontrollen och säkerheten kring legala vapen. Det är frågor de nationella parlamenten hanterar bättre. Vi ifrågasätter också det motivyttrande som de rödgröna och Alliansen står bakom. Skrivelsen om att förslaget på ett övergripande plan är förenligt med subsidiaritetsprincipen legitimerar det helhetsförslag man i vissa delar så högljutt kritiserar.

Vår mening är i stället att en övervägande del av förslagets innehåll ska förpassas till det runda arkivet. Den hållningen, herr talman, representeras bäst genom Sverigedemokraternas reservation i ärendet. Jag yrkar bifall till den.

I detta anförande instämde Mikael Eskilandersson och Heidi Karlsson (båda SD).


Anf. 51 Elin Lundgren (S)

Herr talman! Det här ärendet handlar alltså om subsidiaritetsprövningen av förslag till ändrade regler i EU:s vapendirektiv, och jag tänkte hålla mig ganska strikt till själva subsidiaritetsprövningen. Jag tror nämligen att vi får tillfälle att återkomma och diskutera sakinnehållet senare.

Jag tar det viktigaste först. Majoriteten av utskottet är överens om att förslaget är övergripande förenligt med subsidiaritetsprincipen. Sedan hörde vi av Sverigedemokraternas representant alldeles nyss att deras inställning skiljer sig en aning. Vi säger alltså att delar i förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen men att förslaget övergripande är det.

Med det som bakgrund föreslår utskottet att riksdagen lämnar ett så kallat motiverat yttrande till EU:s instanser. Några punkter som är viktiga i det motiverade yttrandet är

att riksdagen är positiv till en översyn av direktivet

att det är viktigt att medlemsstaternas kontroll över farliga vapen stärks

att kontrollen ska vara inriktad på vapen som erfarenhetsmässigt utgör den största risken

att regelverket inte ska bli onödigt betungande för vare sig hanterande myndigheter, frivilligorganisationer eller tillståndshavare.

När det gäller till exempel den sista punkten har det varit ganska mycket diskussioner om detta. Där väljer vi att peka särskilt på till exempel förslagen om tidsbegränsade tillstånd och läkarundersökning vid tillståndsprövning, vilket vi kanske inte riktigt tycker uppfyller synpunkten vi hade.

En del av förslaget är väldigt otydligt; det går inte riktigt att förstå vad som menas. Ett exempel är när man ska beskriva vapen som att de liknar andra vapen. Det är dock inte särskilt definierat vad det här "liknar" egentligen är. Det gör att det är lite svårt att förhålla sig till förslaget som sådant, kan man väl säga.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

När det sedan gäller kommissionens motivering i subsidiaritetsfrågorna tycker vi att den bör vara tydligare för varje enskild åtgärd, det vill säga hur varje enskild åtgärd är förenlig med subsidiaritetsprincipen. Där tycker vi att det brister lite grann. När det kommer till själva sakfrågorna kommer vi dock som sagt att få tillfälle att dyka in i dem senare.

Som det ser ut nu väljer vi att yrka bifall till utskottets förslag.


Anf. 52 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Jag kommer inte att hinna blanda in nationella regler och EU-regler. Det är en möjlighet och en debatt vi kommer att kunna ta lite längre fram i vår. Debatten här inleddes ju med att visa på ett antal konstiga tillämpningar i svensk rätt. Vi har möjlighet att återkomma till det i maj, inte minst för den som önskar stödja de motioner från allianspartierna där vi tar hand om detta.

Detta betänkande handlar egentligen bara om en sak. Det gäller det konstiga ordet "subsidiaritetsprövning", där riksdagen har möjlighet att i ett väldigt tidigt skede ge en signal till kommissionen om förslag till direktiv som senare kommer att förhandlas. Prövningen handlar inte om varje förslag i sak utan om huruvida kommissionen håller sig på mattan, det vill säga om kommissionen lägger fram förslag till regler som har på EU-nivå att göra.

Förslaget till nytt vapendirektiv har gett oss en del problem. Vi ser nämligen att det är nödvändigt i vissa delar att reglera detta på EU-nivå. Vi har ett gigantiskt problem med illegala vapen inom den grova organiserade brottsligheten i Sverige, och vi har ett stort problem även vad gäller terrorism. Problemen härrör från att vi får in vapen utifrån, många gånger från EU-medlemsstater som har otillräckliga regelverk, och därför måste vi lösa detta gemensamt. Det är en EU-fråga.

Vi är alla, även skytterörelserna, intresserade av att få bort dessa vapen. Det är oftast vapen som härrör från gamla Sovjetunionen och dess satellitstater. Det beror på bristande regler i flera medlemsstater, och detta måste vi göra någonting åt. Vi har också tidigare tyckt att det har varit viktigt att se till att det finns en spårbarhet av vapen inom EU för att kunna göra brottsutredningar. Vi har tidigare tyckt att det har varit viktigt att kunna ha och delge information för att kunna bedriva ett effektivt arbete mot dessa vapen. Vi har också tyckt att det har varit viktigt att på EU-nivå ha en gemensam reglering av vapen som lätt kan konverteras till skarpa vapen, till exempel gasdrivna vapen.

Vi har varit så pass eniga att vi har drivit igenom ett tillkännagivande. Därför blir jag lite full i skratt när Sverigedemokraterna faktiskt är kritiska samtidigt som de har stött oss i att vara tuffare mot just illegala vapen. Det var dock bra av dem! Däremot kan vi konstatera att hela utskottet är lika kritiskt mot kommissionens förslag i dag. Hela utskottet är emot, även om ett parti säger sig vara lite mer emot. Det är dock tyvärr så att det bara finns för och emot; det finns inget vare sig däremellan eller därutöver.

Det finns alltid en risk att man vid avskyvärda händelser går för långt i sin iver att mycket snabbt reglera. Det har nog hänt kommissionen den här gången. Man har lagt in de förslag vi har drivit på för att få ordning på illegala vapen, men samtidigt verkar man väldigt snabbt ha lyft in gamla förslag som tidigare avvisats och där regleringen enligt vår uppfattning går för långt - långt utöver vad EU-rätten egentligen borde hantera. Man ger sig för stort mandat, och man reglerar det som inte behöver regleras på EU-nivå.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Då hävdar vi att det inte kan vara ett skäl för kommissionen att lämna för långtgående förslag bara för att vissa förslag är bra. Vi måste ha en möjlighet att pröva kommissionens förslag i dess helhet. Parlamenten måste också kunna signalera när kommissionen har gått för långt.

Vi är kritiska på ett antal punkter. Det nämns några i betänkandet, men det finns fler saker att titta på. Reglering av museiverksamhet har knappast på EU-nivå att göra. Det är otydligt vad man egentligen menar med reglering av halvautomatiska vapen, när det gäller vad man ska bedöma vid läkarundersökningar, tidsbegränsade tillstånd och handel mellan privatpersoner - allt detta är otydligt. Därför är det bra att Sveriges riksdag är enig i sin kritik gentemot kommissionen.

Vi är nu i början av den här processen. Ärendet är inte avgjort. Förhoppningsvis är kommissionen klok nog att dra tillbaka de förslag som vi nu kritiserar så att EU kan fokusera på det som är viktigt, nämligen illegala vapen.

Förhandlingar kommer att påbörjas. Arbetsgruppsmöten har knappt startat. Där har Sverige alla möjligheter att lämna in synpunkter och skapa allianser tillsammans med andra länder, om kommissionen inte förstår vad man borde göra.

Sedan har vi nationella regler, men de omfattas inte av den här debatten. Det finns anledning att vara kritisk, inte minst mot tillämpningen av en del av de nationella reglerna. Men det ska vi ta i en annan debatt. Där är vi också eniga.

Herr talman! Jag konstaterar återigen att riksdagen är enig i sin kritik mot kommissionen. Vid den här subsidiaritetsprövningen konstaterar vi att kommissionen har gått för långt. Processen kommer att pågå under en lång tid, och vi tänker följa den.

Jag vill också tacka de socialdemokratiska och miljöpartistiska ledamöterna som ställer upp tillsammans med de andra partierna och går längre än regeringen i och med att man kritiserar förslaget i subsidiaritetsfrågan.

(Applåder)


Anf. 53 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Jag tycker att det är bra att Alliansen och kanske främst Moderaterna har intagit en mer EU-kritisk hållning i utskottet. Det arbete som utförs i den riktningen är väldigt uppskattat av oss sverigedemokrater, tro inget annat.

Trots den inriktningen skriver ni att ni till övervägande del anser att kommissionens förslag är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Då undrar jag vilka delar av kommissionens förslag som utgör den övervägande delen och som gör att ni förhåller er positiva till att EU ska lägga sig i de här sakerna.


Anf. 54 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Vi är inte EU-kritiska, så det är inte en hållning. Vi från Moderaterna granskar alltid varje förslag. Det är inte allt som är bra som kommer från EU, sannerligen inte. Men vi är positiva till det som är bra. Det som är dåligt kommer vi att fortsätta att kritisera just för att det är dåligt och inte av andra orsaker.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Ni har tidigare stött oss genom att trycka på att EU ska gå längre för att reglera illegala vapen. Jag ska kontra med att säga att det var klokt av er. Den regleringen behövs.

Till kommissionens försvar - även om det just nu är svårt att ta den i försvar - måste man säga att dessa förslag finns med. Vi är överens om att det är de dåliga förslagen som ska tas bort. Då blir det en lek med ord huruvida det här betänkandet till övervägande del, till större del eller någon annan del är felaktigt. Det är inte så som man påverkar politiken på riktigt. Politik påverkar man genom att vara saklig i varje fråga och föra debatten framåt. Att bara veva inför hemmaopinionen kommer inte på något sätt att hjälpa svenska jägare.


Anf. 55 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Då får jag förtydliga mig: Moderaterna saknar en ideologisk kompass som gör att ni vänder er emot EU:s överstatlighet. Men i enskilda fall har ni riktat er kritik mot EU, vilket vi sverigedemokrater välkomnar.

Nu specificerades det inte vilka delar i det här förslaget som Moderaterna, Alliansen eller de rödgröna - det glada gänget, så att säga - tycker är överensstämmande med subsidiaritetsprincipen. Det har staplats upp ett antal exempel, bland annat att man ska ha en gemensam klassificering i hela EU, att man ska ha gemensamma register. Men vi fick inget exempel på vad det är som utgör den övervägande delen.

Man väljer att i sak ha en EU-vänlig inriktning när det kommer till röstning, men man framför kritik mot de enskilda delar som har kritiserats i remissvaren. Det blir lite oärligt, och jag hade önskat att Moderaterna hade haft en skarpare skrivning gentemot riksdagen och EU.

Så jag upprepar min fråga: Vilka delar är det i kommissionens förslag som utgör den övervägande positiva delen som överensstämmer med subsidiaritetsprincipen - detta krångliga ord?


Anf. 56 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Om man har en ideologisk kompass, då klarar man av att sortera ut sakförslag från sakförslag. Då sveper man inte in allting i en bunt. Då klarar man av att skilja på det som är dåligt eller bra.

Gömmer man sig bakom pamfletter och slagord har man inte möjlighet att göra den urskiljningen. Då måste man ta till större ord. Vår inriktning är att få bort de dåliga förslagen från kommissionen och i sakpolitik se till att det blir en förbättring.

Sedan får vi ta grundkurs A. Detta är ett motiverat yttrande från Sveriges riksdag där vi yttrar oss över huruvida EU ska syssla med vissa saker eller inte. När riksdagen avger ett motiverat yttrande gör man det därför att man är kritisk. Då tar man upp de punkter som man är kritisk emot. Man motiverar inte det som man är för.

Jag ska svara på din fråga. Det vi är för är samma sak som ni är för och som ni tidigare har stött, nämligen att få bort illegala vapen och bekämpa grov organiserad brottslighet. Då spelar det ingen roll om vi säger övervägande eller något annat. Det här handlar om politik på riktigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

(Applåder)


Anf. 57 Mats Pertoft (MP)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag.

Jag vill inledningsvis betona att detta inte är någon enkel fråga. Det är ganska svårt att avväga mellan det unionsmässiga och det nationella i denna fråga. Vi vet ju alla att i och med terrordåden är frågan på bordet. Vapen känner inga gränser i dag. Därför är det bra att EU har tagit detta initiativ och arbetar med ett vapendirektiv.

Jag är också väldigt glad över att vi i Sveriges riksdag har kunnat enas så långt att vi kan säga att det här går för långt. Det stämmer inte med de svenska reglerna. Vi måste ha ett regelverk som på annat sätt är anpassat till svenska förhållanden.

Därför är jag glad över den text som vi i utskottet har kunnat enas om. I den politiska situation som hela Europa befinner sig i är det nödvändigt att ta tag i vapenfrågan. Det är inte helt enkelt att hitta regelverk som stämmer med regelverken i alla medlemsländer, det är jag väl medveten om. Men det är väldigt viktigt att vi från Sveriges riksdag tydliggör att vi inte alls är nöjda med kommissionens texter.

Jag hoppas verkligen att de förhandlingar som pågår i Bryssel kommer att leda till förändringar. Där är dagens kommande beslut väldigt viktigt. I Bryssel pratar man dessutom mycket om legala vapen medan vi i Sverige kanske mer diskuterar illegala vapen. Det finns många delar som är kvar att lösa, och det gör ju inte frågan mindre svår. Förhandlingar pågår och vi vet inte det slutliga resultatet. Därför är det så viktigt att vi i riksdagen har kunnat enas kring denna subsidiaritetsprövning - detta ord som är en rejäl tungvrickare. Man hade önskat att det gått att hitta något annat ord än detta gammalkatolska ord när den här principen hittades på. Underifrånperspektiv, skulle man till exempel kunna kalla det.

Det är viktigt att vi i Sverige går vidare med det här och tydligt talar om vad vår åsikt är, så att de grupper i Sverige som i dag känner sig väldigt oroade - jägare, sportskyttar etcetera - kan känna att Sveriges riksdag inte är enig med EU-kommissionen på denna punkt. Vi går vidare med det här för att till slut förhoppningsvis hitta en lösning som vi kan vara relativt nöjda med. Jag använder ordet "relativt", för jag vill inte utlova någonting i den här situationen.

Jag tackar än en gång utskottet för att vi har kunnat enas i denna fråga.


Anf. 58 Johan Hedin (C)

Herr talman! Om ordet "subsidiaritetsprincipen" är katolskt eller inte vet jag faktiskt inte. Men som många varit inne på är det kanske ett krångligt ord för att beskriva någonting som egentligen är väldigt enkelt. Det handlar helt enkelt om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Och det är väl inte så konstigt. Det kan vi nog alla hålla med om. Vissa frågor passar för att avgöras med överstatlighet, andra på nationell nivå här i kammaren och på andra ställen. En del frågor passar bäst att avgöras på regional nivå, andra på kommunal nivå. Men de allra flesta frågor bör avgöras av dig och mig hemma genom de beslut som vi fattar själva.

Man måste ha flera bollar i luften samtidigt när man funderar på de här viktiga sakerna. Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det ökade terrorhot som vi sett sedan Parishändelserna och andra hemska händelser gör det lätt att hasta iväg och som politiker vilja visa handlingskraft och visa att man tar ansvar för de här sakerna. Möjligen var det så kommissionen reagerat när de föreslog de här förändringarna av vapendirektivet, för det var mycket som hamnade snett.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Centerpartiet reagerade tidigt, och det är inte så konstigt. Vi är många jägare i vårt parti. Sedan följde många efter. Säkert har alla som nu sitter här fått mycket mejl med frågor och ganska skarpa kommentarer från många som skulle drabbas av olika delar av det här förslaget till vapendirektiv.

Det är glädjande att vi har kunnat ha en resonerande ton och ett bra samtal om det här i utskottet. Jag känner att det finns en ärlig vilja från regeringspartierna att lyssna på goda argument, och det är en väldigt bra grund att jobba vidare på. Men det här är en liten del av ett ganska stort slag. Slaget är inte alls vunnet i och med detta. Jag hoppas och förutsätter att regeringspartierna nu fullföljer den inslagna vägen och jobbar emot de dåliga delarna i det här vapendirektivet.

Som jag var inne på passar vissa frågor för överstatlighet. En sådan fråga är till exempel hur vi destruerar vapen som ska anses vara varaktigt obrukbara. Det finns väldigt olika traditioner och olika syn på det här mellan olika medlemsstater i EU. I vissa länder räcker det med att sätta dit ett litet stift, men detta kan faktiskt tas bort, något som också har hänt, vilket har lett till stor skada. I Sverige har man dock väldigt rigorösa regler för hur det här ska hanteras.

För några år sedan ärvde jag ett gammalt vapen av min morfar, som i sin tur hade ärvt det av sin far, kanske till och med av sin farfar. Detta vapen kan inte längre användas för jakt. Det är ett svartkrutsvapen, som förr i världen. När man skjuter med ett sådant ryker det väldigt mycket. Det skulle kanske ha varit mysigt att få prova på någon gång, men för att jag skulle få behålla det som samlingsvapen var jag tvungen att destruera det. Vad man gör då är att man fyller pipan med betong och svetsar igen den, så att vapnet inte går att använda igen. Men det står där vackert i hörnet och påminner om morfar, som jag har väldigt många positiva minnen från. Dessutom lovade vapensmeden som gjorde det här att jag skulle kunna få följa med någon gång och skjuta svartkrut tillsammans med honom, så kallat uppsiktsskytte, vilket är fullt lagligt.

Med det vill jag tacka för den goda samarbetsandan. Jag hoppas att vi fortsätter med detta, för slaget är som sagt långt ifrån vunnet.


Anf. 59 Roger Haddad (L)

Herr talman! Detta ärende gäller en så kallad lämplighetsprövning med anledning av EU-kommissionens förslag. Som flera varit inne på handlar det om vad EU ska fatta beslut om och vad Sveriges riksdag ska ansvara för när det gäller vapendirektivet.

Bakgrunden är att kommissionen vill agera mot terrorism. De flesta av oss har välkomnat att EU ska agera, inte minst efter händelserna i Paris för ett år sedan och i höstas. Men i förslaget - det är trots allt svårt att inte gå in på förslaget, och det hör jag också på debatten i kammaren - är det inte tydligt och konkretiserat hur man ska fokusera på terrorism. De terrorister jag har läst om, de som inte finns kvar i livet och de som fortsätter att härja runt, har inte begärt tillstånd eller licens för att få sätta på sig ett bälte och spränga sig i luften eller skjuta ned människor som sitter på ett kafé. Det är uppenbart att det här förslaget från kommissionen har stora brister, om man nu vill använda det i kontraterrorsyfte.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Liberalerna instämmer i att EU måste göra mer mot terrorism och radikalisering, och vapenfrågan är viktig. Men vi måste främst ägna vår kraft och polisens resurser åt att stoppa de illegala vapnen, som flera har varit inne på. Vi har i riksdagen motionerat från vårt parti om skärpt vapenlag, skärpt lagstiftning mot handgranater och en smugglingslag. Det skulle ge betydligt mer effekt för det vill vi uppnå.

När det gäller de illegala vapnen måste man också i sammanhanget nämna västra Balkan och Exjugoslavien. Jag har själv uppvaktat Bosniens ambassadör för att diskutera vapensmuggling, handgranater och de allt större problemen i våra svenska städer, inte minst Malmö och andra städer i Skåne, som varit utsatta för den här typen av illegala vapen. Det är också här EU kan göra en insats, inte minst bilateralt gentemot till exempel Bosnien, som också ansökt om EU-medlemskap.

Precis som flera tunga remissinstanser är Liberalerna kritiska och tveksamma till förslagets utformning. Här har vi också haft en diskussion med regeringen. Det har inte varit tydligt vad Anders Ygeman och regeringen tycker i den här frågan. Från att ha varit försiktigt positiv har man blivit jättekritisk, och när justitieutskottet till slut hanterar frågan har vi inte fått någon tydlig ståndpunkt. Men vi välkomnar att det finns ett brett stöd för att avge ett så kallat motiverat yttrande till kommissionen där vi är kritiska.

Herr talman! Min slutsats överensstämmer med Brottsförebyggande rådets yttrande. Ska åtgärderna ge effekt måste förslaget omarbetas för att bli mer träffsäkert. Det är de illegala vapnen vi främst vill åt, men direktivet träffar främst de legala skjutvapnen, vilket är en brist. Det är trots allt de illegala vapnen som är det största problemet.


Anf. 60 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Kristdemokraterna delar de åsikter och synpunkter som framförts i kammaren av flera tidigare debattörer. Subsidiaritetsprincipen är en viktig princip som vi i Kristdemokraterna har inskriven i vårt principprogram. Det är en del av vår ideologi. Subsidiaritetsprincipen bygger, som flera varit inne på, på att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, på lägsta och mest ändamålsenliga nivå.

Nu gäller det EU-nivån, där vi har kommissionens förslag. När det handlar om att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism tycker vi att det är viktigt med ett mellanstatligt samarbete inom ramen för Europeiska unionen. Krafttag måste tas gemensamt mot de krafter som vill sprida skräck och oro och ta till illegala vapen i sin kamp. Därför är det viktigt med ett gemensamt arbete på EU-nivå.

Men samtidigt måste vi se till att kampen förs just mot de illegala vapnen och inte träffar så brett mot de legala vapnen, vilket vi lyfter fram i betänkandet, där det finns en stor majoritet för ett motiverat yttrande. Vi ska inte in och peta i de legala vapnen. När det handlar om att till exempel museiföremål ska regleras tycker vi att det går alldeles för långt. Därför välkomnar vi det motiverade yttrandet.

Vi behöver också tillvarata jägares och sportskyttars intressen så att de inte träffas av de åtgärder som vi vill se. Vi ska förhindra terrorism och grov organiserad brottslighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Förslaget måste omarbetas. Åtgärder är nödvändiga, men de måste träffa rätt. Därför är vi kristdemokrater glada och välkomnar att det finns ett så brett stöd för ett motiverat yttrande i detta fall.


Anf. 61 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Jag har suttit och lyssnat lite grann på representanterna för de olika partier som varit uppe i debatten. Samtliga anför att det är problematiskt att EU-kommissionens förslag innehåller så detaljerade regler om legala vapen som hanteras av jägare, sportskyttar och allt möjligt och att det är de illegala vapnen som är problemet.

Samtidigt står ni bakom att det stämmer överens med subsidiaritetsprincipen att EU ska lägga sig i vapenlagstiftningen för hur man ska hantera legala vapen i Sverige. Jag får det inte riktigt att gå ihop. Det är ett lite problematiskt förhållande att försöka stå med ett ben i varje läger.

Å ena sidan tycker man: Vi ska inte hålla på att pilla på de frågorna. Samtidigt säger man: Det är helt okej att EU gör det, men kom tillbaka med en annan skrivelse till nästa vända. Det skulle vara mer ärligt om man från de partier som säger att det är fel också säger att det inte stämmer överens med subsidiaritetsprincipen.

Jag skulle vilja få ett förtydligande. Hur går logiken ihop för Kristdemokraterna?


Anf. 62 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Tack, Adam Marttinen, för att du ber om ett förtydligande. Jag ska försöka att ge det.

När det handlar om grov organiserad brottlighet, terrorism och att gemensamt bekämpa de krafter som vill sprida skräck, oro och terror i EU och Europa och även riktar hot mot Sverige måste vi ha ett mellanstatligt samarbete. Vi måste ta krafttag och samarbeta för att motverka de illegala vapnen. Vi måste också se till att man inte använder legala vapen i sin kamp. Vi måste inrikta arbetet på att förhindra terrorism och grov organiserad brottslighet.

När det kommer till det som lyfts fram i utskottets ställningstagande i vårt betänkande om de tidsbegränsade tillstånden, läkarundersökningar, museiföremål och de delar som är otydliga och ofullständiga har vi skarp kritik mot EU-kommissionens förslag. Det ska vara rätt agenda i Bryssel, och EU ska ägna sig åt rätt saker. Därför tycker vi, som jag sa i mitt anförande, att det finns starka skäl för ett motiverat yttrande och att kommissionen omarbetar sitt förslag.


Anf. 63 Adam Marttinen (SD)

Herr talman! Vi är alla överens om att det är de illegala vapnen som är problemet och att det är där fokus borde ligga. Jag hör också att partier säger att man inte ska ägna sig åt de saker som exemplifieras. Med din uppradning är du snart uppe i hela kommissionens förslag där du tycker att det är fel fokus. Då borde resultatet vara att man skickar den signalen till EU och omvärlden att det inte är något som Sverige accepterar att EU lägger sig i.

När det gäller illegala vapen skulle man exempelvis kunna vidta åtgärder mot de länder som har problem med sin legala vapenhantering i stället för att straffa alla andra länder som inte har ett problem med legal vapenhantering. Jag tycker tyvärr att er kritik gentemot EU-kommissionens förslag blir lite uddlös när man i slutet av skrivelsen säger att det är helt okej att den ska ägna sig åt att lagstifta åt Sveriges riksdag i de frågorna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Subsidiaritetsprövning av EU-förslag

Du påstår att det ska vara ett mellanstatligt samarbete. Det är det över huvud taget inte. Vi äger inte makten. Våra önskemål och yttranden väger väldigt lätt i ett europeiskt perspektiv. Därför är det viktigt att man är extra tydlig med vad man avser. Det tycker jag inte att något annat parti än Sverigedemokraterna hittills har varit i den här församlingen och i hanteringen av direktivet.


Anf. 64 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! När en i princip enig riksdag ställer upp på ett motiverat yttrande om att det är för detaljerat skulle jag tycka att det är ganska naivt att säga att det inte är en tydlig signal från Sverige och Sveriges riksdag.

Det är en väldigt tydlig signal om att det ska vara rätt agenda i Bryssel. EU ska ägna sig åt att gemensamt bekämpa de krafter som vill ta till terror och bekämpa grov organiserad brottslighet men ska inte in och peta i museiföremål, läkarundersökningar och sådant som ska ligga på medlemsstaternas ansvarsområde.

Vi skriver, som Adam Marttinen efterlyser, att vi inte accepterar att EU lägger sig i det. Vi skriver att på ett övergripande plan är det förenligt med subsidiaritetsprincipen. På ett övergripande plan tycker vi kristdemokrater att det är nödvändigt att vi samarbetar och tar gemensamt krafttag mot grov organiserad brottslighet och terrorism. Vi skriver också att det samtidigt i flera delar strider mot denna princip.

Jag vet inte hur pass mycket tydligare Adam Marttinen vill att vi ska skriva. Vi kan lägga till några ord om att vi tycker att det är väldigt problematiskt. Vi kan förstärka det hur mycket som helst. När en i princip enig riksdag står bakom det motiverade yttrandet och markerar så tydligt och kraftfullt förväntar jag mig nu att vi kommer att få ett gensvar från kommissionen och att vi kan ändra detta.

Det är ytterst regeringens ansvar i de förhandlingar och samtal som väntar att påverka innehållet i förslaget. Men signalen från justitieutskottet och riksdagen är tydlig, herr talman.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 11.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-01-27
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som anges i bilaga 2.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S990014
  M76008
  SD038010
  MP24001
  C17005
  V17004
  L13006
  KD16000
  -0001
  Totalt26238049
  Ledamöternas röster