Protokoll 2015/16:59 Onsdagen den 27 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:59

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Val av justitieombudsman

Val av justitie-ombudsman
Val av justitieombudsman företogs.

Anf.  1  ANDREAS NORLÉN (M):

Herr talman! Ärade ledamöter! I egenskap av ordförande för riksdagens konstitutionsutskott är det en stor glädje för mig att för kammaren få presentera utskottets enhälliga förslag till ny justitieombudsman.
Låt mig dock först få erinra kammaren om att det i år är 207 år sedan JO-ämbetet inrättades och 206 år sedan den första justitieombudsmannen valdes, Lars Augustin Mannerheim. Alltsedan dess har justitieombudsmannen haft i uppgift att utöva tillsyn över myndigheterna och säkerställa att de följer lagar och andra bestämmelser i sin verksamhet. Den granskningen är en del av riksdagens kontrollmakt och en viktig kraft för att säkerställa att god kvalitet och

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.