Till innehåll på sidan

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor

Proposition 2012/13:1

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Registrering
2012-09-20
Inlämning
2012-09-20
Bordläggning
2012-09-20
Hänvisning
2012-09-27
Motionstid slutar
2012-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2012/13:1

Budgetpropositionen för 2013

Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2012/13:1

Budgetpropositionen för 2013

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2013.

Stockholm den 13 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2013 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget. Vidare presenteras förslag till riktlinjer

Förslagspunkter (254)

 • 1
  Riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner målet för det finansiella systemet (avsnitt 2.3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor för 2014-2016 (avsnitt 9.9.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SkU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en myndighet den 1 januari 2015 (avsnitt 2.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:11 samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 146 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 2.6.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden (avsnitt 3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen fastställer biståndsramen för 2013 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2013 (avsnitt 2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2014, 67 000 000 kronor 2015 och 33 000 000 kronor 2016 (avsnitt 2.7.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SfU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 3.5.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kronor 2014-2020 (avsnitt 2.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 92 000 000 kronor 2014-2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen godkänner ändringen av hänsynsmålet för transportpolitiken (avsnitt 3.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2014, 18 000 000 kronor 2015 och 15 000 000 kronor 2016 och 2017.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i företagen Aktiebolaget Bostadsgaranti, Lernia AB och Vectura Consulting AB (avsnitt 3.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2013 (avsnitt 3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslag under utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU5
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning av aktier i de under 1 ovan nämnda företagen utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar (avsnitt 3.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som, med stöd av väglagen (1971:948), tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50, för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslag 1:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kronor 2014, 2015 och 2016 (avsnitt 3.1.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor 2014-2037.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 589 200 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 2.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2013 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2012 från Nya Penninglotten samt att bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen (avsnitt 3.5.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 500 000 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 62 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 9 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SfU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på 52 700 000 000 kronor 2014-2023 (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning nedan.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om förvärv av aktier eller andelar i och om kapitaltillskott till företag för att skydda de personer eller den verksamhet som bedrivs vid Säkerhetspolisen och Försvarsmakten inom ramen för en särskilt beslutad skyddsidentitet enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter samt att besluta om försäljning eller avveckling av företag som har förvärvats i motsvarande syften (avsnitt 2.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter (avsnitt 3.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 095, 1 105 respektive 1 125 miljarder kronor för 2013, 2014 och 2015 (avsnitt 4.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 6:6 Stöd till politiska partier besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 171 200 000 kronor för 2014 (avsnitt 9.9.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som tas ut för att finansiera Myndigheten för radio och tv:s kostnader för handläggningen av ansökningar om att sända tv samt ansökningar om att sända digital kommersiell radio (avsnitt 11.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner beräkningen av budgetens inkomster för 2013 (avsnitt 7.1 och bilaga 1 avsnitt 2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ingå avtal för utveckling och underhåll av informationssystemet Hermes som medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kronor 2014-2017 (avsnitt 3.5.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:JuU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Försvarsmakten för 2013-2016 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1)).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SfU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 239 000 000 kronor 2014 (avsnitt 5.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 806 832 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 3.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 183 600 000 000 kronor (avsnitt 3.8.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 107 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 4.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen anvisar för 2013 anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställning i avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 812 000 000 kronor 2014-2022.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 3.1.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:1 Väghållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 29 800 000 000 kronor 2014-2040 (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 48 030 000 kronor 2014 och 37 000 000 kronor 2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra de tillgångar som staten enligt 2 får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls (avsnitt 3.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att genomföra transaktionerna enligt 1-3 (avsnitt 3.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 24 000 000 kronor 2014 och 16 500 000 kronor 2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 9 506 000 000 kronor för prioriterade vägprojekt m.m. (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 300 000 000 kronor 2014-2017 (avsnitt 3.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor 2014-2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2014 (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:AU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 3.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för de lån som Europeiska investeringsbanken lämnar inom ramen för Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 23 575 651 euro (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner anskaffningen av materielobjekt under 2013 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen (avsnitt 5.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2013 (avsnitt 8.1.1 och tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen anvisar regeringen för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när det gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt följande uppställning: (se prop.).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner beräkningen av förändringen av anslagsbehållningar för 2013 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Statens fastighetsverk för 2013-2015 (avsnitt 8.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst intill ett belopp av 103 720 437 euro (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 000 kronor 2014-2027 (avsnitt 3.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor 2014 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 6.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2014 och 2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.1.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:2 Banhållning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 84 000 000 000 kronor 2014-2050 (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 75 500 000 kronor 2014 och 55 000 000 kronor 2015.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med avyttring av aktier enligt 1 och 3 får avräknas mot dessa intäkter (avsnitt 3.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forsknng och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kronor 2014-2018 (avsnitt 3.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 856 500 000 kronor 2014, 363 000 000 kronor 2015 och 135 000 000 kronor 2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 35 444 000 000 kronor för prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 3.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:9 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 205 000 000 kronor 2014, 2015 och 2016 (avsnitt 3.1.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 145 000 000 kronor 2014-2018.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor 2014-2021 (avsnitt 4.8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att utan ersättning överlåta en samling grafiska verk till kommunla och fristående skolor (avsnitt 6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:AU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 200 000 000 kronor 2014-2021 (avsnitt 3.6.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) som innebär att Sverige under 2013-2020 till AfDB ska inbetala 20 059 000 kronor och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till AfDB som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 971 040 000 Units of Account (UA), (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 12 300 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m. (avsnitt 8.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2013 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens investeringsplan för anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag för 2013-2016 (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens investeringsplan för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2013-2016 (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2014, 2015 och 2016 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 8.1.2 tabell 8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014 (avsnitt 8.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 besluta om kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB på högst 400 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 12 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014-2018 (avsnitt 4.11.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2014-2023 (avsnitt 7.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Innovativt byggande ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014-2017 (avsnitt 4.8.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 674 000 000 kronor 2014-2022.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:10 Elberedskap besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner att Trafikverket, i deras egenskap av infrastrukturförvaltare, deltar som medlem i samt betalar medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d´ERTMS, European Railway Telecommunications EWIV (EURATEL) samt ytterligare en europeisk intressegruppering vars verksamhet ska röra förvaltning av godskorridoren på järnväg mellan Stockholm och Palermo (avsnitt 3.7.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 044 000 000 kronor 2014, 465 000 000 kronor 2015 och 122 500 000 kronor 2016.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 390 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 3.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 500 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 3.8.9).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kronor 2014, 400 000 000 kronor 2015 och 400 000 000 kronor 2016-2018.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstkoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på höst 7 500 000 000 kronor 2014-2027 (avsnitt 3.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor 2013 (avsnitt 3.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 000 000 kronor 2014-2018.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganen medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 9.5.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 besluta om kapitaltillskott på högst 2 500 000 kronor till holdingbolag knutna till Örebro universitet och Mittuniversitetet (avsnitt 4.7.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner att begreppet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i målen för funktionshinderspolitiken (avsnitt 6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på 2 280 000 000 kronor 2014-2019 (avsnitt 4.7.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Fortifikationsverket för 2013-2015 (avsnitt 8.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ta upp lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203) (avsnitt 10.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 5.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar Riksdagsförvaltningen att för 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och tekniska anläggningar som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 500 000 000 kronor (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2013 (avsnitt 10.2.1 tabell 10.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Kustbevakningen för 2013-2016 (avsnitt 4.16.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 11 100 000 000 kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler (avsnitt 8.5.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, vad gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning nedan.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 670 000 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 7.17.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 440 700 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 10.1.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner förslaget att riksdagens tidigare ställningstaganden i frågor om taltidningsverksamhetens utformning inte längre ska gälla samt förslaget om taltidningsverksamhetens framtida inriktning (avsnitt 13.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (s.k. förvärvsgarantier) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 5 000 000 000 kronor (avsnitt 4.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2014-2062.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:11 Energieffektiviseringsprogram besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 270 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.1.11).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 kronor 2014-2048.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt uppställningen i avsnitt 9.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar för exportkreditgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 500 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 300 000 000 kronor 2014-2039 (avsnitt 3.7.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:12 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.1.12).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på 450 000 000 kronor 2014, 450 000 000 kronor 2015 och 450 000 000 kronor 2016-2018.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 4.8.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner förslaget till medelstilldelning för 2013 från rundradiokontot till Sveriges Radio AB med 2 677 900 000 kronor, till Sveriges Television AB med 4 112 700 000 kronor och till Sveriges Utbildningsradio AB med 338 400 000 kronor (avsnitt 13.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2014 (avsnitt 10.1.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner de mål för alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 9.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2013 för anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 22 000 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 3.7.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner att staten avstår anspråk på äganderätt till fastigheten Stockholm Skravelberget 11 (avsnitt 8.5.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 4.16.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2013 (avsnitt 10.2.1 tabell 10.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen beslutar att det för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag för 2013 ska finnas en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat anslag (avsnitt 5.4.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när det gäller anslag för Riksdagsförvaltningen, enligt följande uppställning: (se prop.).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 36 800 000 000 kronor (avsnitt 11.1.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera allvarliga extraordinära händelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor 2014-2018 (avsnitt 4.16.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 3 309 000 000 kronor för att finansiera övertagandet av Statens järnvägars obligationsportfölj (avsnitt 10.4.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ett ramanslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd för Riksrevisionen enligt uppställning nedan.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 7:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 818 000 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 10.7.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 407 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 10.1.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner förslaget till medelstilldelning för 2013 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 7 660 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för radio och TV (avsnitt 13.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2014-2017 (avsnitt 4.8.10).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät för 2013-2015 (avsnitt 3.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställning i avsnitt 11.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:MJU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar för investeringsgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning (avsnitt 4.6.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.2.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt följande uppställning: (se bilaga 2 i betänkandet).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för tv-distribution som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 kronor (avsnitt 13.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 900 000 000 kronor 2014-2019 (avsnitt 10.1.14).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:SoU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 160 000 000 kronor, dels får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 5 000 000 kronor (avsnitt 11.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor (avsnitt 4.16.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjade krediter uppgår till högst 17 650 000 000 kronor (avsnitt 11.1.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen beslutar att Riksdagens ombudsmän (JO) för 2013 får anslagsfinansiera anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet (avsnitt 5.4.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ett ramanslag under utgiftsområde 1 Rikets styrelse när det gäller anslag för Riksdagens ombudsmän (JO), enligt följande uppställning: (se prop.).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013, med de begränsningar som följer av 3 kap. 8 § andra stycket budgetlagen (2011:203), besluta om överskridande av vissa anslag (avsnitt 11.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Socialstyrelsens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor (avsnitt 4.16.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen godkänner att Sverige under 2013 medverkar i kapitalhöjningen i Europeiska investeringsbanken (EIB), som innebär att Sverige till EIB ska inbetala 297 351 000 euro (avsnitt 12.2.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen godkänner att Högskolan på Gotland ska inordnas i Uppsala universitet (avsnitt 10.2.45).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att i samband med beslut om anslagsvillkor för 2013 besluta om överföring av medel från rundradiokontot till distributionskontot med ett belopp som möjliggör att skulden på distributionskontot slutregleras 2013 (avsnitt 13.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2013-2015 (avsnitt 3.7.16).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som tas ut med stöd av naturgaslagen (2005:403) eller lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning för tillsyn eller försörjningstrygghetsåtgärder (avsnitt 3.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av en kreditgaranti till Aktiebolaget Svensk Exportkredit som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 250 000 000 000 kronor (avsnitt 4.6.8).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.17).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen godkänner förslaget om överföring av medel från distributionskontot avseende distributionskostnader för 2013 med 264 700 000 kronor till Sveriges Television AB och med 11 300 000 kronor till Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 13.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen anvisar för 2013 anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU3
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 560 000 000 kronor 2014-2018 (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, vad gäller anslag som står till regeringens disposition, enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2013-2016 (avsnitt 4.16.7).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2014-2018 (avsnitt 5.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 15 000 000 kronor (avsnitt 14.5.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 besluta om kapitaltillskott på högst 400 000 000 kronor till European Spallation Source ESS AB (avsnitt 10.3.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.7.17).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2014-2017 (avsnitt 15.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen anvisar för 2013 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställning i avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:NU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2014 (avsnitt 15.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för Luftfartsverket för 2013-2015 (avsnitt 3.7.17).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 055 000 000 kronor 2014-2018 (avsnitt 10.3.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställningen under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FöU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ett ramanslag under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning för Riksrevisionen enligt uppställning i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU2
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 159 000 000 kronor 2014-2023 (avsnitt 10.3.4).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen godkänner att Arlandabanan Infrastructure AB och Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB kvarstår som två separata aktiebolag (avsnitt 3.8.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 000 000 kronor 2014-2018 (avsnitt 15.6.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning (se bilaga).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:KrU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen godkänner att Swedish National Road Consulting AB och LFV Aviation Consulting AB kvarstår som två separata bolag och att ansvaret för förvaltningen av statens aktier i bolagen kvarstår hos Trafikverket respektive Luftfartsverket (avsnitt 3.8.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 800 000 000 kronor 2014-2022 (avsnitt 10.3.6).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst 12 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet och högskolor (avsnitt 10.3.13).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor 2013 (avsnitt 4.6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till fuktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 205 000 000 kronor 2014-2015 (avsnitt 4.6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 4:1 Internationella program m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor 2014-2016 (avsnitt 10.4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i enlighet med uppställningen i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:UbU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2014-2015 (avsnitt 4.6.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kronor 2014 och 2015 (avsnitt 4.6.5).
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23
  Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt uppställningen under avsnitt 1 i propositionen.
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:TU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25
  Riksdagen antar förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:FiU1
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2012/13:CU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Bilagor (37)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.