Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2012/13:MJU2

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 december 2012

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 16,6 miljarder kronor till areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2013. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. De största anslagen går till gårdsstöd, åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljö- och jordbruksutskottet har tillsammans med näringsutskottet följs upp det svenska landsbygdsprogrammet. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden och finansieras gemensamt av Sverige och EU. En av slutsatserna är att programmet kan förenklas och myndigheternas handläggning vidareutvecklas. Programmet upplevs dock som positivt för landsbygdens utveckling. Detta även om programmet antagligen inte kommer att nå ända fram till målen. Riksdagen godkände uppföljningen.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 25
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-13
Justering: 2012-11-29
Trycklov till Gotab och webb: 2012-12-05
Trycklov: 2012-12-05
Betänkande 2012/13:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2012-11-13

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 16,6 miljarder kronor till areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2013. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. De största anslagen går till gårdsstöd, åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljö- och jordbruksutskottet har tillsammans med näringsutskottet följs upp det svenska landsbygdsprogrammet. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden och finansieras gemensamt av Sverige och EU. En av slutsatserna är att programmet kan förenklas och myndigheternas handläggning vidareutvecklas. Programmet upplevs dock som positivt för landsbygdens utveckling. Detta även om programmet antagligen inte kommer att nå ända fram till målen. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner uppföljningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2012-12-17
Stillbild från Debatt om förslag 2012/13:MJU2, Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Debatt om förslag 2012/13:MJU2

Webb-tv: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2012-12-18
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 3
Stillbild från Beslut: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, Beslut

Beslut: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet har anfört om miljö- och jordbruksutskottets och näringsutskottets gemensamma uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet.
 2. Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet har anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
 3. Anslag inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:

  a) Bemyndiganden
  Riksdagen
  1. bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2014, 18 000 000 kronor 2015 och 15 000 000 kronor 2016 och 2017,
  2. bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden,
  3. bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 48 030 000 kronor 2014 och 37 000 000 kronor 2015,
  4. bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 24 000 000 kronor 2014 och 16 500 000 kronor 2015,
  5. bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 75 500 000 kronor 2014 och 55 000 000 kronor 2015,
  6. bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 856 500 000 kronor 2014, 363 000 000 kronor 2015 och 135 000 000 kronor 2016,
  7. bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 044 000 000 kronor 2014, 465 000 000 kronor 2015 och 122 500 000 kronor 2016,
  8. bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kronor 2014, 400 000 000 kronor 2015 och 400 000 000 kronor 2016-2018.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 23 punkterna 1-8.

  b) Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 23
  Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt utskottets förslag i bilaga 2.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 23 punkt 9.

  c) Motioner om anslag
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 34 i denna del,
  2012/13:MJ220 av Ingela Nylund Watz och Ann-Kristine Johansson (båda S),
  2012/13:MJ248 av Monica Green m.fl. (S),
  2012/13:MJ258 av Elin Lundgren (S),
  2012/13:MJ259 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5,
  2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1,
  2012/13:MJ262 av Désirée Liljevall och Krister Örnfjäder (båda S) yrkandena 1-4,
  2012/13:MJ280 av Helena Leander och Mats Pertoft (båda MP),
  2012/13:MJ295 av Isak From m.fl. (S),
  2012/13:MJ312 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 10,
  2012/13:MJ331 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (båda S),
  2012/13:MJ336 av Lars Gustafsson och Otto von Arnold (båda KD),
  2012/13:MJ377 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,
  2012/13:MJ393 av Staffan Danielsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C),
  2012/13:MJ411 av Josef Fransson m.fl. (SD),
  2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 14,
  2012/13:MJ426 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 6,
  2012/13:MJ443 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 1-5,
  2012/13:MJ452 av Helena Leander och Mats Pertoft (båda MP),
  2012/13:MJ453 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 3,
  2012/13:MJ456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
  2012/13:MJ471 av Erik Almqvist (SD),
  2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 6,
  2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 11 och
  2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 9.