Till innehåll på sidan

Verksamheten vid statens rättsläkarstationer

Motion 1988/89:So462 av Lars Werner m.fl. (vpk)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So462

av Lars Werner m.fl. (vpk)

Verksamheten vid statens rättsläkarstationer

Statens rättsläkarstation har till huvudsaklig uppgift att utföra rättsmedicinska
undersökningar av olika slag såsom obduktioner, undersökningar av
misshandlade, brottsmisstänkta samt att göra laboratorieundersökningar.

Antalet rättsmedicinska undersökningar har ökat med drygt 7% under den
senaste femårsperioden och ökningen består främst av svårlösta fall, som är
mycket tids- och resurskrävande.

Situationen vid rättsläkarstationerna har under flera år varit alarmerande,
med stora rekryteringssvårigheter och personal som av lojalitet arbetat
betydligt mer än man kunnat begära.

Socialstyrelsen har nu lagt fram ett krisprogram som kommer att innebära
omedelbart anställningsstopp, uppsägning av personal med tidsbegränsade
anställningar och totalstopp för vikarier.

Rättsläkarstationen i Lund t ex aviserar katastrof efter februari 1989, då
man kommer att ha 2 av 5 tjänster besatta och alltså drastiskt måste inskränka
i verksamheten.

Vid budgetberäkningarna har man av allt att döma inte tagit med
förutsedda avtalsenliga löneökningar och inte avsatt medel utifrån det
verkliga behovet av tjänster utan efter tillgången på personal. För att
förbättra arbetssituationen måste vissa rättsläkarstationer få ytterligare
läkartjänster. Anslaget måste enligt vpk:s mening därför tillföras ytterligare
1 100 000 kronor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar att till Statens rättsläkarstationer för budgetåret
1989/90 anslå 1 100 000 kronor utöver vad regeringen föreslagit,
eller således totalt 30 468 000 kronor.

Stockholm den 23 januari 1989

Lars Werner (vpk)

Bertil Måbrink (vpk) Berith Eriksson (vpk)

Lars-Ove Hagberg (vpk) Bo Hammar (vpk)

Margo Ingvardsson (vpk) Hans Petersson (vpk)

Gudrun Schyman (vpk)

gotab 16706. Stockholm 1989

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar att till Statens rättsläkarstationer för budgetåret 1989/90 anslå 1 100 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit, eller således totalt 30 468 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar att till Statens rättsläkarstationer för budgetåret 1989/90 anslå 1 100 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit, eller således totalt 30 468 000 kr.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.