Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:162 EG:s arbetstidsdirektiv

Motion 1995/96:A21 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:162
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1996-03-27
Bordläggning
1996-03-28
Hänvisning
1996-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

En bred översyn av den svenska arbetstidslagstiftningen
pågår för närvarande i 1995 års arbetstidskommitté.
Kommittén har med förtur behandlat anpassningen till EU:s
arbetstidsdirektiv och därvid varit i princip överens om att
denna skall medföra så få ändringar som möjligt i den
svenska arbetstidslagen i avvaktan på de större ändringar
som kan bli resultatet av kommitténs arbete.
Miljöpartiets ledamot i kommittén har ställt sig bakom detta arbetssätt. På
en punkt har han dock reserverat sig. Det gäller begränsningen av vecko-
arbetstiden. Direktivet är på denna punkt mer restriktivt än arbetstidslagen.
Enligt direktivet får den maximala arbetstiden, inklusive övertid, uppgå till
högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en fyramånadersperiod.
Arbetstidslagen medger här ett högre arbetstidsuttag om en stor del av ett års
medgivna övertid koncentreras till en kortare period. Enligt vår mening bör
här direktivets begränsningsregler gälla.
Vi föreslår därför att 8 § arbetstidslagen kompletteras med en regel som
säger att övertid inte får tas ut i större omfattning än att den sammanlagda
arbetstiden uppgår till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en
period av fyra månader.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar om ändring i 8 § arbetstidslagen i enlighet
med vad i motionen anförts.

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar om ändring 8 § arbetstidslagen i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar om ändring 8 § arbetstidslagen i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.