Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Motion 2003/04:Ub271 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2003/04:Ub271

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Elevhälsa

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda barns stress och vilka konsekvenser det får för barns psykiska och fysiska hälsa.

1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en flexibel åldersgräns mellan barn- och vuxenpsykiatrin.

1

Riksdagen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att göra en översyn gällande barn­kompetens och en helhetssyn på barnmisshandel.

1

Riksdagen beslutar om ändring i lagstiftningen och inför en tidsfrist vid barnmisshandels­mål.

2

Riksdagen beslutar att Socialstyrelsen får i uppdrag att se över hur samarbetet mellan polisen och socialtjänsten

Yrkanden (40)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda barns stress och vilka konsekvenser det får för barns psykiska och fysiska hälsa.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en flexibel åldersgräns mellan barn- och vuxenpsykiatrin.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att göra översyn gällande barnkompetens och en helhetssyn på barnmisshandel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen beslutar om ändring i lagstiftningen och inför en tidsfrist vid barnmisshandelsmål.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen beslutar att Socialstyrelsen får i uppdrag att se över hur samarbetet mellan polisen och socialtjänsten kan förbättras vad det gäller barnmisshandelsfall och familjevåld.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen beslutar om att i kretsen som är att anse som målsägande skall ingå barn som bevittnat familjerelaterat våld.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna rekommenderas att ta ett större ansvar för kvinnojourerna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen beslutar att förändra och stärka elevskyddsombudens roll i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen beslutar att elevskyddsombud införs fr.o.m. skolår ett.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av arbetsmiljölagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Skolverket bör få i uppdrag att verka för att skolorna skapar demokratiska mötesplatser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen beslutar om ändring i skollagen för att garantera att elever ges rätt att frånvara från undervisning för arbete med elevinflytande, skyddsombudsarbete, skoltidningsarbete e.d. i likhet med skollagskommitténs förslag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag på ändring i skollagen så att det framgår av en elevs slutbetyg om denne varit engagerad i elevinflytande, skyddsombudsarbete, skoltidningsarbete e.d.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lokala skolstyrelser med elevmajoritet införs i gymnasieskolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lokala skolstyrelser med föräldramajoritet införs i grundskolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhet i skolan och inom idrottsrörelsen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av bättre tillsyn och kvalitetsuppföljning av både de fristående och de kommunala skolorna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Skolverket får i uppdrag att göra en översyn av skolornas handlingsplaner avseende trakasserier, mobbning och diskriminering.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att jämställdhetslagen skall gälla fullt ut även inom skolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att föra in mobbning i brottsbalken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av handlingsplaner mot mobbning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av skollagen så att elever alltid är delaktiga i arbetet med att förebygga mobbning och ta fram handlingsplaner mot mobbning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att elever kan utkräva skadestånd från kommuner som inte gjort tillräckligt för att förhindra mobbning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning huruvida särskilda företrädare kan träda in i stället för vårdnadshavaren vid skadeståndsmål gentemot skola och kommun.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att diskrimineringslagstiftningen skall omfatta grundskolan och gymnasieskolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa den nationella timplanen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen beslutar om ändring angående skolplikten för att möjliggöra för en mer flexibel skolstart från 6-8 års ålder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skolhälsovården och elevvården samlas under ett nytt begrepp: elevhälsa.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att kompetensen kring självmord ökar bland elevhälsopersonal och annan skolpersonal.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre tillgång till en väl organiserad elevhälsa.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att knyta andra kompetenser till elevhälsan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av regelbundna kontroller av skolans inre bullernivå, exempelvis i matsalarna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att riktlinjer om bullernivåer anpassade för barn tas fram.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att projekten med klassmorfar utvecklas och permanentas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att det i de kommunala köken främst serveras ekologiskt framtagen och närodlad mat.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 36. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs problemen med övervikt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 37. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mer idrott och rörelse i skolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 38. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skolor skall vara en reklamfri zon.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 39. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att sprida kunskap och information om naturskolor och utomhuspedagogik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 40. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lärarutbildningen skall innehålla moment om utomhuspedagogik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.