Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Betänkande 2017/18:SkU1

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 november 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Pengar till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

11 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Mest pengar får Skatteverket, drygt 7,5 miljarder kronor. 1,9 miljarder går till Kronofogdemyndigheten, och Tullverket får 1,8 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 36
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-07
Justering: 2017-11-21
Trycklov: 2017-11-23
Reservationer: 7
Betänkande 2017/18:SkU1

Alla beredningar i utskottet

2017-11-07

Pengar till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

11 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Mest pengar får Skatteverket, drygt 7,5 miljarder kronor. 1,9 miljarder går till Kronofogdemyndigheten, och Tullverket får 1,8 miljarder kronor. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:SkU1, Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Debatt om förslag 2017/18:SkU1

Webb-tv: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 68 Per Åsling (C)

Herr talman! Vi har nu att diskutera anslaget till våra tre fiskala myndigheter: Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten.

Dessa viktiga myndigheter ska säkerställa att vi har ett fungerande skattesystem. De skatter vi beslutar om måste uppfattas som rimliga, och syftet med skattesystemet ska inte kunna missförstås. Legitimitet, rättssäkerhet och transparens måste genomsyra alla aspekter av det som vi i denna kammare fattar beslut om och vars effekter våra tre myndigheter därefter i stor utsträckning har att hantera.

Här vilar ett tungt ansvar inte bara på oss som beslutar om lagstiftningen utan även på våra myndigheter. Det bör också tilläggas att såväl politiska beslut som myndighetsutövning måste präglas av långsiktighet, tydlighet och förutsägbarhet för att det på så sätt ska skapas långsiktiga spelregler.

Herr talman! Skatteutskottet har en allt större internationell koppling. Det är viktigt i och med den ökade rörlighet av människor, varor, företag och kapital som såväl EU som globaliseringen av ekonomin har inneburit och som ställer fler krav på vårt och myndigheternas arbete.

Samtidigt pågår stora regel- och lagstiftningsprocesser både inom EU och på internationell nivå, framför allt på skatteområdet. Detta kommer att få stora effekter på svensk lagstiftning framöver.

Herr talman! När alliansregeringen styrde blev det mer lönsamt att arbeta, särskilt för dem med lägre inkomster. Detta spelade roll. Skatteintäkterna ökade markant, och det gjorde också skattemoralen.

En förutsättning för att skatteuttaget ska fortsätta att vara stabilt och legitimt är att människor och företag förstår vilka skatter som tas ut. Minst lika viktigt är dock vilka signaler som sänds om det framtida skatteuttaget.

Det är människor i arbete som bygger Sverige starkt. Det är människor i arbete som skapar förutsättningar för en trygg vård, för en bra skola och för att vi ska kunna känna oss säkra. Grunden för detta är företag i hela landet som kan och vill anställa.

Tyvärr ser vi oroväckande signaler inom flera områden. Hur den framtida företagsbeskattningen kommer att se ut är högst oklart i nuläget. När det gäller skattenivåer och regelverk må vi ha olika ingångar här i kammaren, men en sak är klar: Osäkerhet om framtida skatter är ingenting som är gynnsamt för svenskt företagande eller för svensk konkurrenskraft.

Herr talman! Servicen hos våra tre myndigheter Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten förbättras och ska fortsätta att förbättras. Detta för med sig ett mer utbrett och växande användande av e-tjänster, vilket är mycket bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Dessa frågor innebär givetvis att satsningen och utvecklingen för att skapa en ännu mer modern och välfungerande tjänst fortsätter, men statens närvaro i hela landet är central för samhället i stort. Den är central för myndighetsutövningen, för statsförvaltningens egen effektivitet, för växande företag och för vanliga människor.

Bland annat av detta skäl har vi i Centerpartiet under ett antal år genomfört ett stort arbete för att vikta om pris- och löneomräkningen. Vi har också räknat på systemet för rikthyror med det uttalade syftet att myndigheter själva ska se över sin lokalisering.

Jag tror att jag tidigare här i talarstolen har nämnt exemplet när Skatteverket flyttade regionkontoret för Stockholm från Magnus Ladulåsgatan på Söder till Solna strand i grannkommunen, vilket innebar en årlig besparing på över 90 miljoner kronor. Jag tog mig friheten att repetera detta, för jag tycker att det är ett gott exempel.

Det är i grunden orimligt att stora myndigheter som är placerade på adresser som är bland de dyraste i Sverige, i Stockholms innerstad, får sina hyror kompenserade baserat på var de nu är belägna. Vi kan se att hyresutvecklingen i Stockholm har varit kraftig under ett antal år. Myndigheters lokalisering bidrar därmed starkt till en alltmer överhettad bostadsmarknadssituation i Stockholm, med alla de undanträngningseffekter som lokaliseringen innebär för den privata sektorn.

Myndigheternas lokalyta per anställd varierar kraftigt, vilket indikerar att det finns en effektiviseringspotential. Likaledes finns en stor variation i landet när det gäller kostnaden per kvadratmeter lokalyta och anställd.

Begränsningen av pris- och löneomräkningen innebär att myndigheter utsätts för ett besparingstryck som ger dem incitament att omlokalisera till orter med lägre lokalkostnader. Vi vill från Centerpartiets sida omlokalisera myndigheter till landet utanför storstäderna.

Herr talman! Låt mig gå in på några exempel från motionsfloden.

Centerpartiet föreslår att anslaget till Tullverket ökas. Resurserna är ämnade att användas för ökad kontroll av importerade varor. Vi vill ge Tullverket befogenheter att beslagta antibiotika från annat EU-land. Det finns en gemensam strategi inom EU när det gäller antibiotika, men det är bara Sverige som lever upp till den. Vi anser därför att mer måste göras på EU-nivå. Det är speciellt angeläget när vi lever i en värld där resistensen ökar allt snabbare och bristen på nya former av antibiotika blir ett allt större problem. Det här är en viktig hälsofråga.

Från Centerpartiets sida har vi tillsammans med övriga allianspartier motionerat om Tullverkets befogenheter. Tullverket har möjlighet att kontrollera och hålla kvar postförsändelser som antas innehålla narkotika.

Sedan den 1 maj 2016 kan tullen även kontrollera kurirförsändelser men saknar möjlighet att genom postspärr hålla kvar kurirförsändelser. Vi vill därför att Tullverket ska få befogenheter att hålla kvar kurirförsändelser, samtidigt som befogenheterna utökas till att omfatta även andra illegala varor än narkotika, till exempel illegala vapen. Det är en mycket angelägen fråga för att minska införseln av varor som inte är legitima till landet.

Herr talman! Låt mig konstatera att eftersom riksdagen har fattat ett beslut i ett steg har vi att förhålla oss till de ramar som statsbudgeten stipulerar och de riktlinjer som budgetpolitiken innebär. Därför deltar vi inte i alla beslut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Jag vill avslutningsvis yrka bifall till vad vi i skatteutskottet har sagt när det gäller centerpartistiska yttranden och alliansyttranden.

(Applåder)


Anf. 69 Cecilia Widegren (M)

Herr talman! I ett läge där fler reformer behövs för att stärka sysselsättning, få fler människor i arbete och minska utanförskapet går regeringen i motsatt riktning och försvårar och fördyrar för jobbskapande och företagande.

Regeringen har redan under denna mandatperiod höjt skatter på jobb och företagande med hela 35 miljarder kronor. Det är särskilt problematiskt i ljuset av stora samhällsekonomiska behov av att förlänga yrkeslivet, att få fler i arbete och fler sysselsatta under längre tid. Det ska löna sig att anstränga sig i Sverige. Fler ska få komma till sin rätt.

Herr talman! Sveriges välstånd vilar ytterst på att människor anstränger sig, driver företag och tar risker. Drivkrafterna för utbildning och entreprenörskap måste därför hela tiden värnas. Den statliga inkomstskatten bör omfatta färre än i dag, och företagsskatterna behöver värna drivkrafter för entreprenörskap. Högre marginalskatter och företagsskatter ska motverkas.

Herr talman! Det råder stor oro vid vårt lands gränser. Kriminalitet, ligor och smuggling rör sig alltmer obehindrat. Det måste vi ändra på. Tullverkets mångfasetterade verksamhet rymmer några av samhällets absolut viktigaste kärnuppgifter, att garantera trygghet, suveränitet vid vårt lands gränser och skydd vid vårt lands gränser. Polisen talar till och med om att Sverige har blivit ett land som kriminella ser som ett smörgåsbord.

Tullverket har kraftiga behov av att öka kontrollerna för gods, människor och postleveranser för att upptäcka det som vi inte vill ha och se i vårt land: vapen och droger. Kriminella flyttar fram sina positioner och otryggheten ökar. Vapen och narkotika smugglas regelbundet. Tullverket spelar här tillsammans med andra en central roll i det brottsbekämpande arbetet.

Tullverket har en ansträngd situation och har under en längre tid vädjat till regeringen att se den verklighet som de ser varje dag, dygnet runt vid vårt lands gränser. I dag handlar det inte bara om smuggling av narkotika, vapen, alkohol och tobak. I dag handlar det om nya områden, såsom punktskatter, terrorism och civilt försvar. För detta krävs ytterligare resurser.

Herr talman! Varje satsad krona på Tullverket innebär stora besparingar för vårt samhälle. Därför är det beklagansvärt att efter samtal med personalorganisationer och fackförbundet Tull-Kust konstatera att det som regeringen kallar historiska satsningar på Tullverket bara handlar om att komma i balans med den nivå som Tullverket hade 2013. Det är alltså inga satsningar, utan det är vackra ord.

Därför gör vi moderater, herr talman, en rejäl satsning på närmare en halv miljard till Tullverket de kommande åren. Det är 175 miljoner mer än vad den sittande regeringen satsar. Vi gör det för att bekämpa terrorism och grov brottslighet som är organiserad, och så även smuggling. Varje satsad krona på Tullverket innebär stora besparingar för samhället.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Herr talman! Skatteverket har en avgörande uppgift att hantera det som i dag är den stora delen av skatteutskottets ansvarsområde. Att då motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystem och att arbeta för att motverka organiserad brottslighet är i dag en självklar och vanlig del av Tullverkets verksamhet. Att rätt personer får det stöd som de är berättigade till i våra välfärdssystem är grunden för att stöden ska ha legitimitet i framtiden. Oseriösa aktörer och kriminella ska inte få ta del av detta.

Det har varit känt sedan länge att Skatteverket har brister i sina system som gör att det varje dag betalas ut medel av våra gemensamma skatteresurser som inte kommer rätt personer till del. Men regeringen har inte agerat. Regeringen har inväntat rapporter, utredningar och nu senast en riksrevisionsrapport och säger att nästa år ska Skatteverket eventuellt kunna börja jobba med detta. Det är ju lite för sent. Det är beklämmande att kriminella i dag får ta del av gemensamma resurser som hårt arbetande har arbetat samman. Varför agerar regeringen för sent? Varför ser inte regeringen utmaningarna?

Moderaterna gör därför en rejäl satsning också på Skatteverket för att man återigen ska kunna arbeta mer intensivt med detta. Vi anser att det är centralt att både motverka felaktigheter och motverka skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Skatteverket bör därför ha ett särskilt uppdrag att bekämpa skattefusk och självklart också anpassa sig till den nya delningsekonomi som nu växer fram.

Herr talman! Självklart står Moderaterna och allianspartierna bakom alla våra yrkanden och reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation nr 5 inför omröstningen i eftermiddag.

(Applåder)

I detta anförande instämde Jörgen Warborn (M).


Anf. 70 David Lång (SD)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. Beträffande anslagen för utgiftsområde 3 ger vi uttryck för vårt förslag i vårt särskilda yttrande i betänkandet. Vi deltar alltså inte i beslutet, eftersom våra anslag ligger högre än den antagna budgetramen. Det framgår som sagt att Sverigedemokraterna har ett betydligt högre anslag än regeringen till berörda myndigheter.

Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten har centrala uppgifter för upprätthållande av ett väl fungerande samhälle, i fråga om upprätthållande av god betalningsmoral och i fråga om brottsbekämpning.

Sverigedemokraterna föreslår höjda anslag till alla dessa tre myndigheter, men vår största prioritering är Tullverket. Precis som andra trygghetsbevarande myndigheter, till exempel polis och försvar, har Tullverket varit alltför lågt prioriterat under alltför lång tid. Det har pågått en nedrustning även på det området, och det har inneburit att prognosen för Tullverket de senaste åren varit en kraftig neddragning av verksamheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Nu äntligen tycks regeringen anslå medel med målsättningen att upprätthålla befintlig verksamhet, men vi anser att det är alldeles för lite och alldeles för sent. Neddragningarna i kombination med en ökning av den organiserade brottsligheten med insmugglade varor som vapen, narkotika med mera är skadliga för samhället. Regeringen höjer förvisso anslagen för Tullverket för 2018 jämfört med tidigare år och tidigare prognoser, men det kommer att krävas betydligt mer och fortsatta höjningar under en följd av år för att komma upp i en nivå som motsvarar de problem som vårt samhälle står inför.

Sverigedemokraterna menar att ett större fokus behöver läggas på Tullverkets brottsbekämpande och därmed trygghetsbevarande verksamhet. Vår inriktning är att gränsskyddet behöver utvecklas och framför allt utökas. Man behöver utveckla samverkan med polis och andra myndigheter. Det behöver investeras mer i teknik för att underlätta gränsskyddet och kontroller i varuflödet.

Sverigedemokraternas förslag innebär en ambitionshöjning som skulle skapa förutsättningar att vända utvecklingen rätt så att Tullverket kan intensifiera sitt arbete mot den organiserade brottsligheten inom sina ansvarsområden. Man måste även prioritera upp personalens säkerhet och befogenheter för att kunna möta det ökade trycket från de kriminellas verksamheter och höja ambitionen för såväl kvalitet som kvantitet i Tullverkets verksamhet.

Arbetet med att utföra kontroller för att upptäcka utförsel av stöldgods och annan kriminell utförsel måste intensifieras och ges de förutsättningar som krävs för att denna typ av brott ska kunna beivras effektivt. Gränsskyddet behöver också expandera med målsättningen att det ska fungera dygnet runt, året runt på alla platser där det behövs. I dag har Tullverket inte kapacitet att hantera gränsskyddet på det sättet, inte i närheten faktiskt.

Tullverket måste också klara de satsningar på digitalisering och andra serviceåtgärder som krävs för att leva upp till de åtaganden som vi har inom ramen för tullunionen samt att underlätta handeln mellan Sverige och andra länder, vilket är en avgörande fråga för Sveriges ekonomi. Tullverket räknar också med att ökade anslag kommer att behövas för att hantera situationen efter Storbritanniens utträde ur EU.

Skatteverket hanterar i första hand skatteärenden med inriktning på service och indrivning av skatter men har ett flertal andra uppdrag. Utformningen och inriktning av myndighetens verksamhet har betydelse för samhällsutvecklingen i dessa avseenden.

Sverigedemokraternas politiska inriktning för Skatteverket utgår ifrån ett utvecklingsarbete inom följande områden:

internationella skatteavtal och bekämpning av skattebrott

säkrad finansiering av välfärd och trygghet

utveckling av ett företagsvänligt myndighetsförfarande

intensifiering av arbetet med regelförenkling

ordning och reda i folkbokföringen och fler skattekontroller.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Skatteverket bör prioritera arbetet med de bilaterala skatteavtalen i syfte att upprätthålla den svenska exportkonkurrensen, vilket är viktigt inte minst för sysselsättningen i Sverige. En annan viktig uppgift är brottsbekämpning, även det i samarbete med andra myndigheter.

I takt med globaliseringen har man inom OECD konstaterat att problemen med skatteflykt och skatteundandragande har ökat. Vi är därför positiva till ett svenskt deltagande i ett brett internationellt samarbete inom ramen för OECD:s anti-BEPS-åtgärder.

Utöver avsiktliga skattebrott och aggressiv skatteplanering förekommer även skattefel som ibland är avsiktliga, ibland oavsiktliga. Skatteverket behöver utöka arbetet för att förebygga dessa skattefel, och Sverigedemokraterna föreslår därför ökade anslag för fler skattekontroller.

Vidare behöver man säkerställa en god service till företag, förenklingar i regelsystem och en god ordning i folkbokföringen, som jag nämnde tidigare, och där har Skatteverket ett stort ansvar.

Kronofogdemyndighetens uppdrag är, förutom att driva in skattemedel och andra skulder, att ge stöd till den som inte får betalt för sina fordringar och att underlätta för den som hamnat på obestånd att komma på fötter igen. En viktig uppgift i det sammanhanget är att utveckla metoder för att öka medvetenheten om överskuldsättningens baksidor och hur man undviker att hamna i en sådan situation.

Kronofogdemyndigheten har redan kommit en bit på vägen, till exempel genom sitt arbete med projektet Koll på vardagsekonomin, men vi menar att det bör finnas mer att göra på detta område. Varje person eller företag som undviker att hamna på obestånd är en vinst för samhället.

Vi vill därför ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att utveckla den delen av myndighetens arbete och föreslå lagändringar som skulle kunna bidra till att minska riskerna för överskuldsättning.

Jag yrkar bifall till reservation 2.

I detta anförande instämde Olle Felten (SD).


Anf. 71 Mathias Sundin (L)

Herr talman! Låt mig först yrka bifall till reservation 5.

Jag tänkte ta upp ett par grejer ur Liberalernas budgetförslag på det här området. Det första gäller Tullverket, en av de myndigheter som skatteutskottet har att behandla. Jag stod här i talarstolen för ett år sedan och argumenterade för att Tullverket borde få mer pengar för att kunna göra mer i sin verksamhet. Det är en väldigt effektiv brottsbekämpande åtgärd att se till att Tullverket har ordentliga resurser. Det är smart att stoppa brottsligheten redan vid gränsen, innan den kommer in i landet där den blir krångligare att stoppa och för med sig negativa konsekvenser för samhället.

Förra året lade regeringen inte mer pengar på Tullverket, vilket Liberalerna gjorde. Det har regeringen nu gjort till nästa år, vilket är alldeles utmärkt. Vi tror dock inte att det räcker med detta, utan vi vill lägga ytterligare pengar på Tullverket. Det är bra för brottsbekämpningen i landet, och det ger också Tullverket möjlighet att samverka med andra myndigheter, till exempel med Kronofogdemyndigheten, när människor försöker föra ut pengar, juveler och annat ur Sverige samtidigt som de har stora skulder här i Sverige. Det är bara i samverkan med till exempel Kronofogdemyndigheten och, i andra fall, andra myndigheter som detta kan stoppas vid gränsen på ett effektivt sätt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Det är alltså viktigt både när man försöker ta in illegala saker i Sverige och för att stoppa utförsel av vissa saker. För detta behöver Tullverket mer resurser, så det tillför vi även i denna budget och hoppas att regeringen följer efter. Allra helst hoppas vi att det blir en annan regering som kan göra detta i budgeten för 2019.

Ett annat förslag som vi har med här är visserligen ett litet förslag i denna enorma statsbudget, men det kan få stor betydelse i en väldigt snabbt framväxande del av vår ekonomi, nämligen den del som vi kallar delningsekonomin och där man delar tjänster och varor med varandra.

Jag som bor i ett litet torp ute på landet och måste gräva i mitt trädgårdsland åtminstone en gång per år tycker att det är ganska onödigt att behöva göra det för hand. Min fru tycker kanske att jag kan göra det för hand, men jag skulle gärna vilja ha en jordfräs. Jag är dock lite för snål för att köpa en jordfräs som används en kvart varje år.

Med delningsekonomi kan man i stället gå in på någon av de olika plattformar som finns och se att en granne ett par mil bort har en jordfräs att hyra ut. Då kan jag hyra den i några timmar och slipper på så sätt gräva. Det kan vara ett tips till andra brukare runt om i landet.

Delar av delningsekonomin, som vi kallar den, är alldeles vit och fungerande. Man betalar skatt som man ska och rapporterar in alla uppgifter. Här är det både företagen och personerna som ska betala skatt som gör detta. Man ska hålla reda på vilka gränser man uppnår, när man ska betala den, och så vidare. En del sköter det alldeles utmärkt, och en del sköter det sisådär. Det blir en lite mer grå sektor av det hela, och en del gör det helt svart. Ibland är det medvetet svart. Man skippar att betala skatt för att man helt enkelt fullt medvetet struntar i det. Men ofta kan det vara att man inte riktigt vet eller glömmer bort. Det kan vara en liten småsumma här och där.

Det som skulle få problemet att till en stor del försvinna är att göra det väldigt enkelt för bolagen att direkt rapportera in till Skatteverket. Det skulle de inte göra genom att någon sitter och fyller i långa blanketter. Allt detta är redan digitaliserat. Du har det i databaser hos företagen. Om man ger ett uppdrag till Skatteverket att ta fram en enkel lösning som de kan koppla upp sig mot flyter de uppgifterna in automatiskt, skatten betalas, och det är lätt att hålla ordning på vilka gränser som uppnås. Ett sådant uppdrag vill vi ge till Skatteverket. Det är en myndighet som är bra på mycket av det digitala. Det skulle säkert lösa det alldeles utmärkt.

Vi från Liberalerna tycker att det är alldeles utmärkt att det växer fram en delningsekonomi. Det är smart att dela saker, det är miljövänligt att dela saker med varandra, och det är effektivt rent ekonomiskt.

(Applåder)


Anf. 72 Larry Söder (KD)

Herr talman! Ibland är det bra att vara inne i plenisalen lite tidigare. Jag lyssnade på när konstitutionsutskottet hade debatt och lärde mig en del nytt. Jag fick reda på att budgeten för nästa år från regeringen heter Samhällsbygget - investera för framtiden. Jag kan i och för sig inte se var man har fått det namnet ifrån. Jag ser inga investeringar för framtiden. Det jag ser är att den investerar för nutiden. Den lägger pengar i de svarta hål som finns i kommunerna, men den gör inga reformer över huvud taget. Den försöker att lappa ihop det år som är nästa år utan att göra några reformer för framtiden. Regeringen kanske borde ändra namnet på budgeten till Investera för nutiden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Vi går också mot val. Valet för människor är egentligen mellan två olika sidor, om man ska ha kvar regeringen eller om man ska byta regering. För mig är det ganska enkelt. Har regeringen en budget där det står att den ska investera för nutiden, och det är en regering som bara ser till att höja skatter hela tiden, är det inte en regering som jag skulle vilja ha. Den har höjt 63 skatter. Den har ett reformutrymme på 40 miljarder, men den lyckas inte göra de reformer som behövs för att skapa ett bättre Sverige i framtiden. Jag tycker att det är tråkigt. Det visar sig även på vårt område.

När det gäller Tullverket, Skatteverket och Kronofogden är de för mig trygghetsmyndigheter. Tullen är tryggheten för mig i form av att försöka hindra att illegala varor kommer in i landet. Vi är många som förlitar oss på att våra olika myndigheter och även Tullverket gör ett så bra jobb som möjligt. Men jag tror att det finns förbättringspotential inom Tullverket genom att det samarbetar med andra myndigheter för att kunna stoppa så många som möjligt som försöker att föra in illegala varor till Sverige.

Vi har sett exempel på att det fungerar väldigt bra. Jag tror att man skulle kunna göra så också i framtiden. En skarpare kontroll vid gränsen försvårar införseln av vapen och droger. Ett ökat samarbete mellan myndigheter innebär att man kan ha bättre träffsäkerhet för att hitta dessa illegala varor, och det är bättre för Sverige.

Hur kan Skatteverket vara en trygghetsmyndighet? Det är det ur rättvisesynvinkel. Företag och personer ska betala den rättvisa skatt de ska betala. Vi ska kunna förklara varför de betalar den skatt de betalar. Det ligger lite grann på oss att vi skapar skatteregler som innebär att vi kan förklara för människor varför de betalar en viss skatt.

Det gäller att man tolkar reglerna på ett rättvist sätt så att medborgaren känner sig trygg i hanteringen av ärenden men även att man genom kontroller försöker hitta dem som undanhåller skatt. Vi har rätt mycket på EU-nivå diskuterat undanhållen skatt och att jaga dem som undanhåller skatt. Men det finns givetvis även inom vårt eget land.

Vi vet att myndigheten jobbar stenhårt för att förenkla för människor att deklarera. Det är många av oss som e-deklarerar, men tyvärr är det inte lika enkelt på företagssidan. Man har väldigt mycket att göra på företagssidan för att förenkla för företag att kunna redovisa, deklarera och betala i rätt tid. Jag tror att företagare skulle önska detta på ett väldigt tydligt sätt.

Om du frågar en företagare om svårigheten med att driva företag kommer nog redovisning till Skatteverket upp ganska tidigt. Det handlar om att lämna in i rätt tid med rätt information och att betala in skatt vid rätt tidpunkt. Jag är fullständigt övertygad om att många av dem som åker på skattetillägg och sådant inte är människor som vill undanhålla skatt. De har inte hunnit med att se hur de ska göra för att göra det på rätt sätt.

E-tjänster är jättebra. Men ibland bör man besöka Skatteverket. Då är det viktigt att det finns kontor i hela landet. Jag vet att vi delar den uppfattningen i utskottet, så det ska inte läggas så mycket krut på det. Vi kristdemokrater vill i likhet med regeringen tillskjuta medel för att utöka antalet lokala kontor i Sverige. Det betyder att vi motsätter oss nedläggning av fler kontor. Vi ser helst att det går åt det motsatta hållet, det vill säga att vi ökar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Myndigheternas service till medborgare och företagare bör fortsätta att förbättras. Lokala kontor och arbete med att vidareutveckla e-tjänster är centralt. För människor som inte är fullt bekväma med elektronisk kommunikation är möjligheten till personliga möten vid ett servicekontor av stor betydelse.

Vi kristdemokrater står bakom alliansreservationen nr 5. Vi vill ha en skarpare gränskontroll för att försvåra införsel av till exempel vapen och drogförsändelser. Att tullen har rätt verktyg är av yttersta vikt för att stoppa inflödet av illegala vapen som används av kriminella. Tullverket och Polismyndigheten bör få ett myndighetsgemensamt uppdrag att stoppa detta inflöde.

(Applåder)


Anf. 73 Jörgen Hellman (S)

Herr talman! Talmannen har fått höra att regeringen inte investerar någonting och att det inte är en framtidsbudget. Jämför man med den sista budget som den borgerliga regeringen lade fram har vi satsat en bra bit över 30 miljarder på utbildning. Det känns väl som en bra investering för framtiden. Men det är inte det vi ska debattera i dag, herr talman, utan betänkandet om anslaget till Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Jag vill från början yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Dessa tre myndigheter är centrala i vår statsförvaltning för skatteuppbörd, tull och indrivning. Ska Sverige fortsätta att vara ett öppet land krävs ordning och reda vid landets gränser. Den illegala handeln med sprit, narkotika och vapen göder grov organiserad brottslighet och måste bekämpas.

Därför får Tullverket sitt största tillskott på mer än ett decennium. Tullverket tillförs nu 115 miljoner kronor 2018 samt 130 miljoner 2019 och 2020. Från 2021 uppgår uppräkningen till 185 miljoner kronor, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med i dag.

Moderaternas utskällning av regeringen från talarstolen nyss faller ganska platt. Vad gjorde man själv i regeringsställning? När vi ställde frågor till Anders Borg i denna kammare beskrev han att han följde frågan. Med det blir det inte speciellt mycket pengar. Jämför vi Moderaternas budgetförslag med regeringens budgetförslag skiljer det 3 promille. Det kan nog vara svårt att göra stor politik av 3 promille.

Det är viktigt att tullen har ett fungerande gränsskydd och är en effektiv brottsbekämpningsmyndighet. En ökad närvaro vid gränserna med fler tullkontroller kommer naturligtvis att förhindra smuggling.

Vi vill stoppa den organiserade brottsligheten bakom de så kallade spritbussarna, där stora mängder alkohol förs in i vårt land med specialbyggda bussar och ibland med hjälp av inhyrd personal. Regeringen fördubblar nu transporttillägget från 20 till 40 procent för att motverka detta.

Det behövs också brottsförebyggande åtgärder. Därför har regeringen tidigare i år gett Tullverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att gå ut med information för att öka kunskapen om alkoholsmugglingens roll i den kriminella verksamheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Herr talman! Arbetet med att genomföra det av regeringen och Vänsterpartiet framförhandlade tiopunktsprogrammet mot skattefusk fortsätter. Skatteverket fick i förra budgeten ökade resurser, och vi följer nu upp dessa pengar i dagens budget.

Herr talman! I spåren av Luxleaks, Panama Papers och nu Paradise Papers har det visat sig att även svenska medborgare deltar i den globala skatteflykten till lågbeskattade paradisöar eller något bergfurstendöme. Tack och lov stänger vi nu skatteflyktsfönstret alltmer genom de olika internationella åtaganden vi har i vårt land. Det gäller samarbetet med OECD, de så kallade BEPS-projekten och en ny lagstiftning i denna kammare.

Den preliminära verksamhetsplan som Skatteverket har presenterat för skatteutskottet är ganska imponerande. Digitaliseringen fortsätter. Det kommer att bli effektivare för såväl medborgare som företag och Skatteverket självt. Det känns verkligen att man har prioriterat digitaliseringen. Vi invånare kan ju i dag deklarera i mobiltelefonen. När Skatteverket redovisar sin kommande plan för utskottet upplever jag att de kommer att fortsätta arbetet med att förenkla också för företagarna när det gäller att kunna lämna in mer underlag genom digitalisering och samordning av register.

Herr talman! Myndigheterna jobbar med att inom området skapa en enhetlig behandling av dem som möter dem. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter och samma villkor vid kontakter med dessa myndigheter. När vi för myndighetsdialogen i utskottet är det viktigt att vi påpekar just vikten av relationerna mellan invånarna och myndigheten.

De regelverk och rutiner som myndigheterna själva disponerar över och som vi inte beslutar om i denna riksdag ska vara enkla och lätta att följa. Det finns alltid en nytta med förenklingar, för de motverkar fel och fusk.

Herr talman! Avslutningsvis anser vi att det behöver göras mer för att beivra skattefusk. Vi har redan fattat många beslut i denna kammare, men detta handlar om kommande beslut som vi behöver fatta när det gäller skatteavtal. Vi har fattat beslut om personalliggare, månadsrapporter och annat. Detta har naturligtvis betydelse för inkomsterna till vår stat, och det skapar konkurrensneutralitet på den marknad som företagen finns på. Det är viktigt att företagen har lika villkor och att de anställda har rimliga regler på denna marknad.

Jag yrkar som sagt bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 74 Cecilia Widegren (M)

Herr talman! En polis uttryckte nyligen att Sverige är som ett smörgåsbord för kriminella. Många känner oro över att kriminella får röra sig mer obehindrat än tidigare vid vårt lands gränser. Det är en verklighet som tulltjänstemän och andra som samverkar för att upprätthålla det svenska skyddet möter dagligen.

Jag tror säkert att Jörgen Hellman och Socialdemokraterna har ambitionen att Sverige fortsatt ska vara ett "öppet land" där vi ska ha ordning och reda vid vårt lands gränser. Men det gäller att dessa ord också harmonierar med den verklighet som man möter varje dag från tullen. Tullverket har under en längre tid därför begärt hos regeringen att få utökade resurser. Man har även lagt fram förslag om utökade befogenheter, för man ser att man kan göra mer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Uttalandet om smörgåsbordet är bara några veckor gammalt. Det här är alltså en situation vi upplever här och nu. Det är klart att regeringen tar ett litet steg med den budget som nu ska passera Sveriges riksdag. Men det är just ett litet steg, för precis som jag sa handlar det om att komma upp i den nivå där Tullverket var år 2013.

Mina första frågor till Jörgen Hellman och Socialdemokraterna är: Upplever ni skyddet vid vårt lands gränser och annat bekämpande som likadant som det var 2013? Är det därför det inte har skett någonting under de senaste åren? Ni anser ju inte att man behöver göra någon satsning. Ordet satsning används gärna av regeringen, men det är ingen satsning om man går tillbaka till den nivå som fanns 2013. Instämmer Jörgen Hellman i detta?


Anf. 75 Jörgen Hellman (S)

Herr talman! Det finns en helhet i politiken. Vi ärvde ett budgetunderskott från den borgerliga regeringen som vi nu har kämpat med att vända till ett budgetöverskott, där vi i princip använder 40 miljarder till reformer och 40 miljarder till att amortera på statsskulden. Av de miljarder vi använder till reformer går en stor del till att investera för framtiden i utbildning och annat. Vi tror att det kommer att skapa en bra tillväxt och ett mer rättvist land. Detta är grundbulten i vår politik.

Vi ska ha ordning och reda i samhället. Det ska vara en trygghet i vårt samhälle. Där har naturligtvis polisen, som Cecilia beskriver, en viktig roll. Där har också Tullverket en viktig roll.

Vi hade en dröm, som vi säkert hade gemensamt med Moderaterna, när Sverige gick med i EU om att gränserna kunde öppnas. Det skulle bli ett bättre Europa. Varor skulle på ett enkelt sätt kunna flöda över gränserna. Men det blev inte riktigt så. Vi såg avarten av internationaliseringen.

Därför behöver vi som sagt satsa på Tullverket så att vi kan öka gränskontrollerna. Regeringens bedömning är att de 115 miljoner som tillförs för 2018 är en bra start.


Anf. 76 Cecilia Widegren (M)

Herr talman! Eftersom jag inte fick något direkt svar på min fråga uppfattar jag att Jörgen Hellman och Socialdemokraterna betecknar 2013 och 2017 som ungefär samma år i bedömningen av statusen vid vårt lands gränser. Jag skulle vilja uppmuntra Jörgen Hellman att göra besök hos tullen, att träffa tulltjänstemän, att lyssna in hur deras vardag är och att framför allt ta del av den. Sedan kan han kanske återkomma till riksdagen med ett förslag som rimmar väl med den verklighet som de upplever.

Bara för att man upprepar ett ord som "satsning" blir det inte mer sant för varje tillfälle man gör det. Under kommande år kommer Tullverket att besluta att rekrytera ytterligare 120 medarbetare för 2018. Det är jättebra. Samtidigt kommer Tullverket att pensionera över 80 medarbetare. Därtill räknar man med att ytterligare några medarbetare kommer att byta tjänst och börja jobba någon annanstans i samhället. Den handfull som netto blir effekten under 2018 kommer inte att täcka upp och vara det som regeringen anser vara en satsning på tullen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Därför, Jörgen Hellman och Socialdemokraterna: Blicka in i det av Moderaterna föreslagna paketet till Tullverket! Vi lägger en halv miljard de kommande åren för att stärka skyddet vid vårt lands gränser. Vi känner en oro, och vi delar den med många. Vi måste göra mer. Påbörja de steg som ni har påbörjat i regeringen, men ta ett rejält kliv framåt! Fyll då också de ord som ni använder med innehåll i form av reell handling!

Det finns många där ute som vet att en satsning på Tullverket är en satsning på vårt svenska samhälle. Det är en satsning på att fler ska känna sig trygga och säkra och att vi tillsammans ska kunna få bukt med den kriminalitet som i dag växer in alltmer över vårt lands gränser. Där spelar just gränskontrollen en viktig roll i en bred kedja.


Anf. 77 Jörgen Hellman (S)

Herr talman! Något tramsigt tycker jag att det här blir. Den borgerliga regeringen satsade inte på tullen. Nu satsar vi 115 miljoner kronor mer. Moderaterna har 3 promille mer i sin budget till det här utgiftsområdet än vad regeringen och tar till stora ord om hur mycket dessa 3 promille skulle göra i verkligheten.

Det gäller väl att alla partier här nu fortsätter att argumentera för att tullen behöver mer pengar för sin verksamhet. Tittar man på de olika allianspartiernas budgetar ser man att det finns allianspartier som har en minskning i anslagen till tullen. Inte ens Alliansen har alltså en enhetlighet i den politiken.

Jag tycker som sagt personligen att 115 miljoner är en ganska stor satsning på tullen.


Anf. 78 Rasmus Ling (MP)

Herr talman! Sedan drygt ett år tillbaka gäller en ny skuldsaneringslag i Sverige. De som är allra mest ekonomiskt utsatta, de som är överskuldsatta, har därmed fått det bättre och har framför allt fått möjlighet att få det bättre i framtiden.

Det är ett nytt regelverk där man under två månader om året inte behöver leva på existensminimum, men framför allt innebär reformen att möjligheten att komma ur situationen - att kunna betala sina skulder och göra rätt för sig - ökar.

Många som har fastnat i insolvens, som det heter, har sedan länge betalat av, men räntor och ränta på ränta har gjort att den totala skulden har stigit än snabbare. Att ordna möjligheter att komma ur en sådan situation är viktigt på många sätt. Det är naturligtvis viktigt för den enskilde, särskilt i de fall då den enskilde har barn som drabbas, men det gynnar också samhället i stort när man får chansen att tjäna pengar som man inte bara behöver betala av med utan också kan ha för sig själv. Det skapar möjligheter till framtidsutsikter på olika sätt.

Antalet som har ansökt om skuldsanering har ökat efter att den nya lagen kom. Det är glädjande, för ett av syftena var att fler skulle kunna komma ur den här situationen. I höständringsbudgeten som vi klubbade i förra veckan anslog vi mer medel för att komma till rätta med köerna som har uppstått efter att fler har ansökt om skuldsanering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Herr talman! Det har blivit populärt i debatten att föreslå fler poliser. Det behövs, och polisorganisationen behöver fungera bättre. Men brottsbekämpning handlar inte enbart om polisorganisationen och antalet poliser. Det finns många andra relevanta myndigheter. Inte minst på den ekonomiska sidan, när det gäller den ekonomiska brottsligheten, är Skatteverket en av de aktörer som gör skillnad och sätter fast brottslingar.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med den svarta ekonomin och den organiserade brottsligheten. Vi har utökat systemet med personalliggare till fler branscher och ändrat systemet med självrättelser så att den som blir påkommen inte ska anses göra en självrättelse per automatik utan i stället ska få ett skattetillägg.

Vi har också här alldeles innan diskuterat satsningar på Tullverket som också förebygger och minskar brottslighet, inte minst när det gäller förekomsten av vapen. Tullverket fick inför 2017 ett tydligare uppdrag i regleringsbrevet från regeringen att inrikta sig på illegala vapen. Regeringen kommer också att vidta andra åtgärder, till exempel en vapenamnesti, för att antalet illegala vapen ska minska.

Herr talman! Jag tycker att vi behöver ta en snabb titt på hur de andra alternativ som ligger på bordet ser ut. Moderaternas anslag är något högre än regeringens, men Kristdemokraterna och framför allt Centerpartiet gör drastiska nedskärningar på det här området, främst på Skatteverket. Trots att företrädare för båda partierna, KD och C, pratar om satsningar man vill göra och om omflyttningar av myndigheter från gällande lokaliseringar skär man ganska drastiskt, Centerpartiet med över 100 miljoner kronor, i Skatteverkets anslag.

Det är bra att myndigheter är lokaliserade på olika ställen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har jobbat aktivt med det, men man kommer inte ifrån att det är någonting som initialt kostar. När E-hälsomyndigheten flyttade till Kalmar såg vi att det innebar initiala kostnader. Att man ger sådana uppdrag i kombination med att dra ned på anslagen i stället för att anslå mer gör att myndigheterna skulle behöva skära ännu mer om det blev verklighet.

Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 79 Momodou Jallow (V)

Herr talman! Skatteverket, Tullverket och Kronofogden är oerhört viktiga myndigheter i vår statsförvaltning. Dessa myndigheter har som ansvar att förvalta den skattepolitik och det skattesystem som beslutas i denna kammare. Detta gör man bland annat genom att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt genom att motverka brottslighet. Det är därför vi har föreslagit ett anslag till dessa verksamheter som totalt uppgår till drygt 11 miljarder kronor.

Skatteverkets verksamhet är viktigare i dag än någonsin, herr talman. Skattebrott, skattefusk och skatteundandraganden har blivit girighetens kännetecken i dagens Sverige. Det är föga förvånande att Sverige har blivit ett mål för skattefifflande internationella ekobusar efter åtta år med en alliansregering. Under dessa åtta år avskaffade Alliansen revisorstvånget för småbolag, förmögenhetsskatten och gåvoskatten som alla var användbara verktyg och kontrollinstrument mot den ekonomiska brottsligheten. Detta gjorde man även om Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket hade varnat för ändringar av denna typ i olika förarbeten. Det var varningar som Alliansen valde att helt bortse från.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skatt, tull och exekution

Vidare har man direkt och indirekt hårdbantat den offentliga sektorns alla kontrollmyndigheter genom våldsamma skattesänkningar, vilket har medfört att resurserna för kontroller har minskat därefter. Vad man behöver göra är att rulla tillbaka de försämringar som Alliansen har gjort och tillföra resurser för att dels identifiera, bekämpa och lagföra alla skattesmitare, dels skapa förutsättningar för Skatteverkets digitaliseringsarbete för att förenkla för företag men också för att förebygga och motverka fusk och felaktiga redovisningar.

Herr talman! Den illegala handeln med vapen, narkotika och sprit har i stor utsträckning bidragit till den grova organiserade brottlighet som vi ser i Sverige i dag. Därför är det viktigt att tillföra Tullverket sammanlagt 245 miljoner för 2018 och 2019 och en ökning på 185 miljoner från 2021. Det är viktigt för att dels underlätta och skapa förutsättningar för Tullverket att på ett effektivt sätt kunna bekämpa brottsligheten vid Sveriges gränser, dels för att möjliggöra en ökad närvaro och kontroller för att förhindra smuggling av bland annat vapen, narkotika och sprit.

Det finns en hel del som behöver göras, herr talman, och Vänsterpartiet kommer att som en prioritet fortsätta att motverka skattefusk och skatteundandragande. Det är åtgärder som förutom att innebära ökade resurser till våra myndigheter avsevärt skulle försvåra för dessa ekobusar med deras upplägg.

Vi måste skärpa penningtvättlagstiftningen, ge Kronofogden mer befogenheter att till exempel utföra tillsyn av aktörer med näringslivsförbud samt öka informationsutbytet mellan Skatteverket och motsvarande myndigheter internationellt.

Herr talman! Regeringen och Alliansen har tyvärr valt att jaga krigsflyktingar i stället för skatteflyktingar, eller rättare sagt skattebrottslingar som de egentligen är. De är den verkliga orsaken till den systemkollaps som det talades om under flykting- och humanitärkrisen.

Herr talman! Med de satsningar till dessa myndigheter som vi har föreslagit kommer vi att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Jag vill avsluta med att yrka bifall till utskottets förslag om anslagen till de tre myndigheterna Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-11-29
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 4, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Målet för utgiftsområde 3

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner målet för utgiftsområdet (avsnitt 2.3).Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 3 punkt 1.
 2. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 3 punkt 2 och avslår motionerna

  2017/18:487 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1-6,

  2017/18:642 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1-13,

  2017/18:643 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1-5,

  2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD),

  2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1,

  2017/18:3693 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C),

  2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 13-15,

  2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 1,

  2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L) och

  2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1-3.
 3. Tullverkets befogenheter och verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) yrkande 13,

  2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 11 och 12,

  2017/18:1040 av Erik Andersson m.fl. (M),

  2017/18:1295 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M),

  2017/18:1347 av Edward Riedl (M),

  2017/18:1361 av Åsa Westlund (S) yrkandena 2 och 3,

  2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),

  2017/18:1477 av Krister Örnfjäder (S),

  2017/18:1723 av Karin Enström (M),

  2017/18:1759 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:2074 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3,

  2017/18:2190 av Maria Stockhaus (M) yrkande 1,

  2017/18:2234 av Finn Bengtsson (M),

  2017/18:2379 av Richard Jomshof (SD),

  2017/18:2452 av Jan R Andersson (M),

  2017/18:2701 av Katarina Brännström (M),

  2017/18:2733 av Pål Jonson (M),

  2017/18:2881 av Sten Bergheden (M),

  2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

  2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 17,

  2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 11,

  2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 8 och 11,

  2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) yrkande 3 och

  2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 23.
  • Reservation 1 (M)
  • Reservation 2 (SD)
  • Reservation 3 (C)
  • Reservation 4 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020011
  M00749
  SD04105
  MP20005
  C00175
  V19002
  L00172
  KD14002
  -1300
  Totalt1564410841
  Ledamöternas röster
 4. Gemensamt uppdrag till Tullverket och Polismyndigheten i gränsbevakningen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.
  • Reservation 5 (M, C, L, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1020011
  M07409
  SD41005
  MP20005
  C01705
  V19002
  L01702
  KD01402
  -2110
  Totalt184123141
  Ledamöternas röster
 5. Tullverkets möjlighet att genom postspärrar hålla kvar kurirförsändelser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).
  • Reservation 6 (M, C, L, KD)
 6. Tillämpningen av den nya tullagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.
  • Reservation 7 (M, C, L, KD)