Till innehåll på sidan

Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar

Betänkande 2020/21:SkU12

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 januari 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Tullverket ska få utökade möjligheter att hålla kvar postförsändelser (SkU12)

Tullverket ska få utökade möjligheter att besluta att post ska hållas kvar av ett postföretag om det misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. I dag gäller den möjligheten bara vid misstanke om narkotika. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat också att postföretagens skyldighet att anmäla en misstanke till Tullverket ska utvidgas på samma sätt. Dessutom ska möjligheten för Tullverket att lägga en så kallad postspärr även omfatta försändelser som hanteras av kurirföretag, exempelvis UPS eller FedEx.

Lagändringarna börjar gälla 1 mars 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 23
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-14
Justering: 2021-01-21
Trycklov: 2021-01-22
Reservationer: 11
Betänkande 2020/21:SkU12

Alla beredningar i utskottet

2021-01-14

Tullverket ska få utökade möjligheter att hålla kvar postförsändelser (SkU12)

Tullverket ska få utökade möjligheter att besluta att post ska hållas kvar av ett postföretag om det misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. I dag gäller den möjligheten bara vid misstanke om narkotika. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat också att postföretagens skyldighet att anmäla en misstanke till Tullverket ska utvidgas på samma sätt. Dessutom ska möjligheten för Tullverket att lägga en så kallad postspärr även omfatta försändelser som hanteras av kurirföretag, exempelvis UPS eller FedEx.

Lagändringarna ska börja gälla 1 mars 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 13 Helena Bouveng (M)

Fru talman! I dag säger jag äntligen, äntligen, äntligen, då Tullverkets möjligheter att stoppa illegal införsel av vapen, ammunition och explosiva varor förstärks betydligt.

Tullverket kan sedan tidigare i brottsbekämpande syfte besluta om att en postförsändelse ska hållas kvar av ett så kallat postbefordringsföretag för att Tullverket ska kunna utföra sina kontroller. Detta kallas postspärr. En sådan spärr kan läggas om det finns anledning att anta att försändelsen innehåller narkotika som kan tas i beslag som smuggling och det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske.

Fru talman! Med syfte att stärka Tullverkets möjligheter att stoppa införsel av vapen, ammunition och explosiva varor kommer med detta beslut samma befogenheter som för narkotika att gälla.

Nu blir det även möjligt att lägga postspärrar på försändelser förmedlade av kurirföretag. Detta nämns bara lite i förbigående i propositionen, och jag vet inte riktigt varför. Kanske är det lite skämmigt för regeringen att man inte tidigare har lagt fram ett sådant förslag. Om regeringen verkligen på allvar har velat strypa inflödet av narkotika, vapen, ammunition med mera, varför har Tullverket inte tidigare kunnat stoppa kurirförsändelser som innehåller just dessa varor? För de flesta av oss har detta varit en allvarlig brist i lagstiftningen i många år, och det är lite förvånansvärt att denna insikt inte nått Finansdepartementet förrän nu.

Fru talman! Redan i mars 2016 gav vi tillsammans med dåvarande allianspartier regeringen i uppdrag att möjliggöra för Tullverket att stoppa all post som misstänks innehålla olagliga varor. Man kan tycka att arbetet mot smuggling av narkotika och illegala vapen borde stå högst på regeringens lista då det finns en direkt koppling till våldet och utanförskapet i våra utsatta områden. Men först nu, nästan fem år senare, kommer denna lagstiftning. Under dessa fem år har vi alla bevittnat hur vapen förekommer fritt på våra gator. Frågan Patrik Lundkvist och Socialdemokraterna bör ställa sig är hur många skjutningar som hade kunnat stoppas om en lagstiftning hade varit på plats långt tidigare än i dag.

Fru talman! Att Tullverket nu får utökade befogenheter är glädjande, om än sent. Kanske har det att göra med att Tullverket har fått en myndighetschef som kom direkt från Finansdepartementet. Hon gör ett mycket bra arbete, skulle jag vilja säga. Men, fru talman, ska det verkligen krävas att en S-märkt statssekreterare får uppdraget som myndighetschef för att få regeringens öra? Det känns dessutom lite chansartat. Som vi alla vet har inte alla S-märkta myndighetschefer riktigt rosat marknaden med vare sig gott omdöme eller moral den senaste tiden.

Att Tullverket nu har fått erforderliga resurser är ett resultat av en pådrivande opposition som aldrig gett upp. Resan dit startade redan 2018 när Moderaterna och Kristdemokraterna genom sin budget fick igenom sitt krav på att Tullverket skulle få 175 miljoner mer än det regeringen hade föreslagit. Det var resurser som gjorde det möjligt för Tullverket att kunna fullfölja sitt uppdrag och kunna återanställa i stället för att avskeda.

För detta behövs både resurser och befogenheter. Det handlar om befogenheter som rätten att leda förundersökningar för vissa narkotika- och vapenärenden, införa särskilda jouråklagare och förstärka Tullverkets uppdrag som en brottsbekämpande myndighet. Med utökade resurser och befogenheter och en insikt om vikten av att se Tullverkets brottsbekämpande uppdrag kunde vi också ha ett tullverk som med kraft kunde förhindra utförsel av stöldgods.

I Riksrevisionens rapport fick Tullverket i mångt och mycket tummen upp för sitt arbete. Vad gäller utförsel skrevs dock i princip ingenting. Naturligtvis frågade jag om varför det var så. Svaret blev att resurserna och befogenheterna helt enkelt inte fanns.

Hur många är vi inte som ständigt blir uppringda av jordbrukare och bil, båt- och husägare som blivit utsatta för systematiska stöldräder som är rena beställningsjobb. Ilska, förtvivlan, uppgivenhet och rädsla är bara några ord som beskriver deras känslor.

Andelen stölder och inbrott som begås av utländska stöldligor har eskalerat. I dag uppskattas dessa ligor ligga bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott. De står även för uppåt 90 procent av andra grova stölder av sådant som bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner. Stora vinster, liten upptäcktsrisk och låga straff är starkt bidragande orsaker till att dessa stöldligor härjar just i Sverige.

Trots detta saknar Tullverkets personal befogenheter att hindra en person eller stoppa och genomsöka fordon med misstänkt stöldgods vid Sveriges gräns. Detta ligger i stället på polisen som dock långt ifrån är på plats för att kunna ingripa. Många är de tulltjänstemän som vittnar om hur de ser aktern av färjan när den lämnar hamnen utan att polisen har hunnit fram.

Fru talman! Den fria rörligheten inom EU är fantastisk, men den var aldrig tänkt att gälla för de kriminella. Det slags brottslighet som drabbar människor över hela landet har pågått under alldeles för lång tid utan att regeringen har vidtagit några åtgärder. I dag är ett steg taget, men det räcker inte. Vi behöver fler tulltjänstemän med utökade befogenheter, en förändrad lagstiftning och en bättre samordning med andra rättsvårdande myndigheter.

Jag yrkar härmed bifall till Moderaternas reservation 2.


Anf. 14 Anne Oskarsson (SD)

Fru talman! Med tanke på att varor flödar över gränser och i hög grad tar sig in via postkanaler och ombud är det självfallet positivt med en ökning av kontroller och att säkerheten även i dessa flöden ökar. Frågan är dock om regeringen anser att det räcker för att komma till rätta med de stora samhällsproblem som har byggts upp under lång tid.

Tullverket är Sveriges äldsta myndighet. Det var den första myndigheten som inrättades. Bara detta faktum gör att vi inser att myndigheten har varit avgörande för uppbyggnaden av ett ekonomiskt starkt Sverige. Verkets huvudsakliga uppgifter har handlat om export och import och har därmed haft en ekonomisk karaktär.

Under de senare decennierna har brottsligheten vuxit kraftigt i takt med avvecklingen av att den gemensamma syn som vi haft på etik och moral. Det är något som vi en gång i tiden byggde ett svenskt starkt samhälle på. Den avvecklas nu i mångkulturens spår.

Fru talman! Även EU:s fria rörlighet har medfört betydande svårigheter i fråga om att kunna säkra Sveriges gränser. Tullverkets begränsade resurser och befogenheter leder till omfattande importerad kriminalitet. Den brottsbekämpande verksamheten inom myndigheten har därför blivit tullens primära arbetsuppgift.

Tullverket har inte kunnat säkerställa gränspersonalens säkerhet. I stället har vi sett situationer då tullen inte har kunnat utföra kontroller på grund av underbemanning och de ökade risker som en mer våldsam kriminalitet utsätter verksamhetens personal för.

Befogenheter i samband med kontroller vid såväl yttre som inre gränser behöver utökas. Det är inte bara varor som går över gränsen utan även oidentifierade individer som inte borde vara här men som tillåts komma in i vårt land då vi saknar en aktiv tull. Hälften av alla med samordningsnummer i landet saknar styrkt identitet. Efter tre månader har man ingen rätt att vara i landet om man inte har arbete. Men personen kan inte utvisas för ingen vet när han eller hon kom in i landet. Stöldvågor som löper i landet, då polis varnar för olika bilar som förbinds med stölder, hade kanske varit mer ovanliga om vi hade haft ett gränsskydd.

I höstas kom Finansdepartementet med ett lagförslag. Det gällde en lag som från och med juli 2021 skulle ge tullen utökade befogenheter att stoppa utförsel av stöldgods. Förslaget lyder: En tulltjänsteman ska i samband med en tullkontroll kunna ingripa vid misstanke om brott som Tullverket i dag inte har självständig befogenhet att ingripa mot. Man har dock begränsat det till att tullen får befogenhet att beslagta det man hittar i ordinarie tullkontroll. Det är alltså knappast någon skillnad från nuläget.

Ordinarie tullkontroll görs mest på inkommande gods, inte utgående. Hade stöldgods setts som smuggling hade en annan möjlighet funnits. Det är förbjudet att stjäla, men det är inte förbjudet att köra stöldgods till ett annat land såvida polisen inte ingriper. Tullverket hade då getts befogenhet att stoppa, beslagta och hålla kvar gods eller transportörer i väntan på överlämnande till polisen. Kvarhållandet borde kunna fortgå till dess att polisen anländer. Regeringen bör skyndsamt utreda en kriminalisering av utförsel av stöldgods och återkomma till riksdagen med lagförslag om detta.

I dag förekommer det att tullpersonal med anledning av de begränsade brottsbekämpande befogenheterna tillåter misstänkta brottslingar att lämna platsen innan polisen kommer.

Fru talman! Tullverket står inför betydande utmaningar. Vi behöver tänka nytt, kanske tänka om och tillföra de resurser och befogenheter som är nödvändiga för att ge Tullverket den kraft och kapacitet som behövs för att även kunna samverka med besked tillsammans med polisen och andra relevanta myndigheter så att den importerade kriminaliteten avtar.

Jag yrkar bifall till SD:s reservation 3.


Anf. 15 Alireza Akhondi (C)

Fru talman! Innan jag inleder mitt anförande i dagens debatt kring tullens befogenheter vill jag uppmärksamma oss på en viktig händelse i vår historia.

I dag för 76 år sedan hände något fantastiskt. Det var dagen då koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades från de grymheter som pågick där. Låt oss minnas denna dag men också dagarna före den och hedra dem som berövades sina liv av det värsta mänskligheten uppbringat, nämligen hat. Låt oss påminna oss själva om konsekvenserna när vi låter mörkret ta plats, blomstra och styra. Låt oss hålla våra löften som gavs till dem som överlevde om att inte vandra den väg som ledde oss till det ofattbara. Och låt oss komma ihåg att det inte började med koncentrationsläger och massmord, utan med ord och misstro. Om vi i glömskan står är det i deras aska vi går.

Fru talman! I den proposition vi har behandlat och i motionerna från allmänna motionstiden är det ett tydligt fokus på verkets brottsbekämpande arbete, och det är viktigt. Jag vill redan inledningsvis yrka bifall till Centerpartiets reservation om att tullen ska få befogenhet att - utan att behöva tillkalla polis - hindra personer eller stoppa fordon med misstänkt stöldgods vid gränsen.

Samtidigt vill jag i denna debatt särskilt peka ut tullens roll som uppbördsmyndighet. En effektiv uppbörd, flera år av ökade anslag, nyrekryteringar och fler beslag än någonsin tidigare skapar en bra grund för myndigheten. Under 2019 fick verket in nästan 8 miljarder i uppbörd, och 99,7 procent av det som debiterades betalades slutligen in. Det är fantastiska siffror.

Herr talman! Ett alltmer effektivt verk och en ökad digitalisering skapar möjligheter för enkelhet i import och export för våra företag. När vi alltmer fokuserar på den brottsbekämpande delen av verket vill jag lyfta fram det fantastiska arbete som görs för att förenkla och för att stödja företag, något vi sett inte minst i allt arbete som gjorts för att underlätta brexit. Utrikeshandeln är mycket större bland våra småföretag än vad de flesta nog tror. Det är måhända ett slitet begrepp, men Sverige är en oerhört utrikeshandelsberoende ekonomi.

Vi kan titta på hur det såg ut för några år sedan. Drygt 90 000 företag i Sverige importerade varor. Av dessa var 95 procent företag med mindre än 50 anställda. Drygt 40 000 företag exporterade varor, varav 92 procent var småföretag. En sömlös hantering av dessa företags handel är därför en viktig uppgift för tullen.

Herr talman! Tullpersonalen gör ett fantastiskt jobb. Det råder ingen tvekan om den saken. Utan deras yrkesskicklighet hade mängder av narkotika och vapen nått våra gator i stället för att fastna i tullen. Men alldeles för mycket av den varan passerar ändå gränsen. En anledning till det är att Tullverket inte har de befogenheter och resurser som krävs för att på allvar bekämpa smugglarna. Vi måste ytterligare försvåra införseln av vapen och narkotika. Den saken är klar.

Centerpartiet har därför sedan den nya tullagen trädde i kraft i maj 2016 drivit frågan om att genom postspärr hålla kvar kurirförsändelser på samma sätt som postförsändelser. Det är som vi har sett det helt nödvändigt. Även tullen menade redan då i sitt remissvar att en sådan lagstiftning behövdes. Det tog tid, men nu är vi där. Det är såklart bra, eftersom det redan vid den tidpunkten var dubbelt så många skjutvapen som beslagtogs i kurirförsändelser som i postförsändelser.

Herr talman! Centerpartiet har länge drivit på för att kraftigt skärpa straffen för brott med koppling till gängkriminalitet. Vi har också drivit på för den kraftfulla förstärkning som skett inom polisen och rättsväsendet. Ska vi lyckas i kampen mot droghandel och skjutningar behöver vi på allvar strypa inflödet av knark och vapen, en dödlig kombination som kostar nästan ett människoliv i veckan. Därför måste vi agera kraftfullt redan vid gränsen och ge tullen ökade befogenheter.

Tullverket måste få befogenhet att utan att behöva tillkalla polis hindra personer eller stoppa fordon med misstänkt stöldgods vid gränsen. Detta är helt nödvändigt för att hindra internationella stöldligor från att härja i Sverige.

Det finns anledning att även se över samverkan mellan polisen och andra myndigheter. Riksrevisionens rapport om ett myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet visar exempelvis på brister i uppföljningen och styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Centerpartiet anser att det även i övrigt finns utrymme för ytterligare förbättringar av det samordnande arbetet och av informationsutbytet mellan myndigheter i brottsbekämpande syfte.

Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till regeringens förslag om ökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar samt bifall till Centerpartiets reservation.


Anf. 16 Linda Westerlund Snecker (V)

Herr talman! Sveriges brottsbekämpning måste ske på alla plan i samhället, från en ordentlig skola som har tid med varenda elev och bygger en stabil grund att stå på i livet till att det finns många poliser som kan arbeta brottsförebyggande men också finnas där när brottet har begåtts.

Rättskedjan har stor betydelse. Det är viktigt att hela kedjan fungerar och att det inte finns glapp, långa väntetider, resursbrist och annat som svenskt rättsväsen ständigt har kämpat med. Vi ser ett sådant glapp i dag. Välkomna storsatsningar på polisen har skapat ett högt tryck på åklagarna, som är för få i dag. Och när domen i rätten har fallit är inställelsetiden på anstalt bedrövligt lång, för det är fullt på Sveriges fängelser i dag.

Herr talman! Det märks att jag har arbetat många år i justitieutskottet. Tullen är för mig en helt naturlig del av rättskedjan. Jag har stått bredvid gränspolisen nere vid Öresundsbron och sett det fina brottsförebyggande arbete som tullens anställda gör för att kontrollera gods som kommer in över gränsen. Det är ett imponerande arbete. Därför är det bra att tullen får fler verktyg att använda, som postspärrar och den nya möjligheten att kvarhålla postförsändelser som till exempel kan misstänkas innehålla narkotika.

Men det finns andra brott än de grövsta narkotikabrotten som tullen enligt Vänsterpartiets mening borde fokusera mer på, vilket vi har yrkat på. Hundsmuggling är i dag ett lågt prioriterat brott vid sidan av annan brottslighet. Men med tanke på det lidande som är förknippat med uppfödning av många hundar tillsammans med risken för att sjukdomar sprids när hundar kommer in i landet bör hundsmuggling få ökad prioritet hos Tullverket.

Det läggs enorma resurser på att stoppa skjutningarna och gängkriminaliteten, detta med all rätt. Sverige befinner sig i en oerhört allvarlig situation. Men ett av de effektivaste sätten att komma åt kriminaliteten är att följa pengarna. Där behövs tullen, polisen och Ekobrottsmyndigheten. Det behövs kontroll vid gränsen, tullstationer, många poliser och riktigt bra underrättelseverksamhet för att få stopp på cashen.

Men det behövs också mer kontroll av företag, för i dag används företag som en kofot in i kriminell verksamhet. Lättnader av regler, en massa bidrag från vaggan till graven, gör att företag blir en kassako för kriminella. Vi vet alla vilken pizzeria jag pratar om. Vi vet alla vilka riskkapitalbolag som finns. Enkla cash, helt enkelt.

Vi måste sluta att dalta med kriminella. Det måste bli hårdare krav, mer kontroll, mer revision och inga enkla bidrag. Vi kan inte lära ut entreprenörskap i skolan och samtidigt ha regler som gynnar kriminella handlingar. Vi kan inte ha en skola som går på knäna samtidigt som klåfingriga politiker ser till att skolans ägare håvar in pengar. Det om något borde vara kriminellt.

Stoppa kriminella företagare! Stoppa privatiseringen av skolan! Jag yrkar bifall till reservation 4.


Anf. 17 Ingemar Kihlström (KD)

Herr talman! Vi är många även här i Sveriges riksdag som vill se ett utökat uppdrag för Tullverket för att stoppa olika former av kriminalitet vid vår gräns. Därför välkomnar vi kristdemokrater regeringens proposition som ger Tullverket utökade möjligheter att besluta om postspärrar. Propositionen är dock, likt många av regeringens förslag nu för tiden, en konsekvens av ett tillkännagivande som gjordes på bland annat Kristdemokraternas initiativ under förra mandatperioden.

Förslaget innebär att Tullverkets befogenhet att besluta om kvarhållande av postförsändelser som kan antas innehålla narkotika utvidgas till att även omfatta försändelser som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. Det är välkommet.

Emellertid har Tullverket ett uppdrag som inte bara avser dessa artiklar. Tullverket ska också kontrollera in- och utförsel av en mängd andra varor, såsom krigsmateriel, kulturföremål, dopningspreparat och barnpornografi. Vid misstanke om dessa varor får dock Tullverket inte besluta om postspärr, trots att det kan röra sig om mycket allvarliga brott.

Kristdemokraterna anser att det vore motiverat att kunna utfärda postspärrar för fler varor än vapen, explosiva varor och narkotika. Vi vill se att en utredning görs om det.

Herr talman! Tullverket är inte en myndighet som ingår under polisen. Men den har en viktig brottsbekämpande funktion och är i behov av ett antal viktiga reformer för att fungera bättre som en sådan. Det svenska tullverket har genomgått stora förändringar sedan Sveriges medlemskap i EU. Men den fria rörligheten inom EU får inte innebära att svenska gränser står oskyddade. Kristdemokraterna vill stärka tullens brottsbekämpande verksamhet och gränsskyddet.

Tullverket är i dag starkt inriktat på att vara en uppbördsmyndighet under Finansdepartementet. Det innebär att huvuduppgiften är att kontrollera införsel av skattepliktiga varor och driva in skatt.

Tullen söker också efter narkotika och illegala vapen. Men tullen har för svaga befogenheter. Detta innebär att Tullverket är en del i en kedja som gjort att Sverige kallats för ett smörgåsbord för internationella stöldligor. Tullen tvingas i många fall se på när misstänkt stöldgods lämnar landet. och den saknar ett uppdrag i regleringsbrevet att kontrollera utförsel.

Tullen behöver i våra ögon i större utsträckning bli en gränsskyddsmyndighet som kan beivra alla typer av brott vid gränsen. Inte minst bör utförseln av varor kontrolleras betydligt hårdare.

Vi kristdemokrater menar att Tullverket bör få ett tydligare uppdrag att kontrollera, stoppa och kvarhålla personer vid gräns. Mest konkret innebär det att tullen ska kolla pass eller andra inresedokument i större utsträckning än i dag. Den borde också få befogenheter att frihetsberöva. Det kommer att ge bättre möjlighet att kontrollera in- och utflöden av varor och människor i landet.

Herr talman! Det är ett faktum att både enskilda och företagare drabbas hårt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt då stöldligor agerar i vårt land, och stöldgodset från dessa brott förs i dag i praktiken okontrollerat ut över gränsen.

Vi kristdemokrater vill se ett utökat uppdrag. Det är dags att vi försvårar det flöde av stöldgods som sker ut över gränserna. Jag vill nämna några av de förslag på reformer som vi vill se.

Ändra lagen så att Tullverkets befogenheter gör att stöldgods och hälerigods ingår bland de varor som Tullverket får kontrollera vid gränsen. Tullen bör ges befogenhet att frihetsberöva misstänkta. Det saknas i dag. Inresekontroller bör göras, det vill säga passkontroller och id-kontroller, i större utsträckning än i dag.

Herr talman! Kristdemokraterna bedömer att de potentiella vinsterna för samhället som skulle uppstå om Sverige fick ett bättre gränsskydd skulle vara omfattande: färre personer som vistas illegalt i Sverige, färre illegala vapen och färre droger som kriminella kan sälja i utanförskapsområden. Det är också dags att ta de problem som stöldligorna skapar för medborgare och företagare i Sverige på allvar och agera.

Vi kristdemokrater visar med våra förslag att vi är beredda att ge Tullverket en tydlig inriktning och förutsättningar för ett utökat uppdrag.

Man kan nu konstatera att efter flera års ointresse har regeringen ett förslag ute på remiss som ska utöka uppdraget för Tullverket. Det är verkligen inte en dag för tidigt. Men når förslaget önskad effekt? Tyvärr kommer det nu signaler från olika företag, försäkringsbolag och branschorganisationer att det finns stora luckor i hur kontrollen kommer att ske om förslaget kvarstår som det ser ut i remissen.

Tullverket ska enligt förslaget endast ingripa vid misstanke om brott i samband med tullkontroll. Men eftersom de flesta stöldgodstransporter går ut från Sverige, och att det då i de flesta fall innebär att det inte är ett tullärende och ingen tullkontroll sker, kommer lagen troligtvis att bli ett slag i luften och inte nämnvärt hindra motverka stöldligornas verksamhet i Sverige.

Denna morgon visade uppgifter i morgonnyheterna att av de cirka 25 000 kontroller som tullen gjorde vid gränsen 2019 var det endast 350 som avsåg transport ut ur landet. Således kommer regeringens förslag som det ser ut i dag inte att innebära någon större förändring för stöldligorna.

Finansministern deklarerade i samma nyhetssändning att det inte är aktuellt med något utökat uppdrag som skulle leda till utökade kontroller av transporter även ut ur vårt land.

Herr talman! Min uppmaning är därför att regeringen lyssnar till den kritik som kommit fram och omformar sitt förslag efter remissrundan så att man klargör och utökar uppdraget för att Tullverket ska bli en aktiv part för att stoppa internationella stöldligors verksamhet och det flöde av stöldgods som sker ut över gränsen från vårt land.

Jag stöder Kristdemokraternas yrkande och reservationer. Men i denna debatt yrkar jag bifall endast till reservation 5.


Anf. 18 Patrik Lundqvist (S)

Herr talman! Tullverket befinner sig i en tid av förändring. De senaste åren har det gjorts insatser för att utöka både bemanning och befogenheter efter mer eller mindre nya behov. Sedan den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen bildades har åtskilliga miljoner skjutits till. Flera tullare har utbildats, och fler förändringar har genomförts inom myndigheten.

Både EU:s utveckling av samarbete mellan tullmyndigheter och det interna egna arbetet pågår samtidigt som omvärlden förändras och med det förutsättningarna för myndigheten. Inte minst Englands utträde ur unionen har såklart påverkat Tullverket stort.

För egen del är jag naturligtvis lite extra nöjd med att tullen kommer att etablera sig även i Gävle under det här året.

Anslagen har ökat från ungefär 1,68 miljarder 2015 till 2,28 miljarder i år. Det är en betydande ökning, som jag är stolt och glad över att ha fått vara med och genomdriva. Men naturligtvis är det inte färdigt än på långa vägar. Vi måste göra mer för att stävja problemen med smuggling och den brottslighet som kommer med den.

Det är intressant att höra här hur alla säger sig vilja öka anslagen och ge mer möjligheter till Tullverket. Men om man tittar tillbaka historiskt ser man att Tullverket år 2010 hade en budget på 1,55 miljarder. De ökningar som skedde under alliansregeringen var blygsamma. Det här är någonting som har tagit vid senare.

Det är väl alltid värt att påminna sig själv om den fina taktik som högern ofta har i opposition. Man övertrumfar de satsningar som socialdemokratiska regeringar gör och hävdar hela tiden att man vill mer och är de som ger lite mer. Men om vi tittar tillbaka på hur det har varit när högern själv har haft makten ser vi att sådana satsningar lyser med sin frånvaro. Då är det effektiviseringar och skattesänkningar som gäller. Nu, när man inte behöver pengarna till skattesänkningar, kan man satsa mer. Men det här är inte den stora frågan för dagen.

I dag beslutar vi om postspärrar, Tullverkets möjligheter att stoppa upp flödet av post efter misstanke om olagliga varor hos ett företag och genomföra kontroller av godset. Det här är naturligtvis en viktig funktion. Enorma mängder gods passerar gränserna varje år, och även om majoriteten är lagligt gods som någon väntar på där hemma gömmer sig en hel del skit i flödet.

Hela tiden pågår en kamp mellan smugglare och tulltjänstemän om att komma på nya metoder och vägar in i landet. Tullverkets underrättelseverksamhet fungerar tack och lov väl. Den är träffsäker, och det här kommer att ge tullen större möjligheter att använda och utvidga nätet.

Vi beslutar egentligen om flera delar som ger Tullverket nya möjligheter. Det handlar om att utöka antalet illegala varor som Tullverket har befogenhet att stoppa för kontroll. Från att tidigare bara ha gällt narkotika kommer det i framtiden även att gälla vapen, ammunition och explosiva varor.

Det handlar också om att utöka möjligheterna till kurirföretag, som tidigare inte har ingått, och att ge dem skyldighet att rapportera eventuell misstanke om sådant gods.

Vi förändrar även inom myndigheten och utökar befogenheterna att slutligt pröva beslut om postspärrar till chefen för Tullverkets rättsavdelning.

Det här är sammantaget bra förändringar som både utökar möjligheterna att kontrollera gods och för in fler delar av transportnäringen i systemet. Att fler företag får utökade skyldigheter att hjälpa till i kampen mot vapen och narkotika kan bara sägas vara bra.

Men det innebär naturligtvis samtidigt en ökad börda och ett utökat ansvar både för Tullverket och för företagen. Sådant här kostar för andra delar av samhället, och även om vi alla naturligtvis är beredda att ta de kostnaderna måste man också ta viss hänsyn till de företag som blir inblandade.

Visst finns det fler steg att ta - det kommer det nog alltid att göra i den här verksamheten. Världen utvecklas och förändras, så också brottsligheten och transportsektorn. Men för att det ska funka så bra som möjligt på sikt finns det anledning att skynda lite långsamt och behålla fokus på vad som är viktigast.

Alla parter behöver tid på sig för att utvidga verksamheten, omarbeta rutiner och anpassa sig till nya uppgifter. Personal måste utbildas och rutiner komma på plats. Alltför stora och omfattande förändringar med nya bredare uppdrag eller krav på fler fokusområden riskerar i slutändan att leda till minskat fokus på just narkotika och vapen eller att störa övrig verksamhet.

Men när det här har satt sig och allt rullar på som det ska finns det all anledning att titta på fler förändringar. Det ska vi göra tillsammans med Tullverket och, om det behövs, även andra myndigheter. Nästa steg är bland annat det som flera ställer krav på: ett utökat ansvar och möjligheter att hantera utförsel av stöldgods ur landet.

Vårt arbete på det här området måste vara ihärdigt och målinriktat, men aldrig så pass att vi sätter käppar i hjulen för dem som ska göra jobbet och riskerar att förstöra det som fungerar i dag.

Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner.


Anf. 19 Helena Bouveng (M)

Herr talman! Nu har jag noggrant lyssnat på Patrik Lundqvists anförande och förväntar mig kanske någon typ av självrannsakan när det gäller varför denna lagstiftning inte har kommit på plats förrän nu.

Regeringen fick det här uppdraget redan i mars 2016. Det är lång tid för att utreda en lagstiftning som egentligen inte är speciellt komplicerad. Det fanns plats för frågan om narkotika, och att det skulle gälla även kurirföretag kan inte vara problemet.

Men jag var väl lite väl optimistisk, för vad som präglar denna regering är oftast att ansvaret är någon annans. Det kan vi höra även i Patrik Lundqvists anförande. Jag kan bara konstatera att om inte M-KD-budgeten 2018 - där tullmyndigheten fick ytterligare 175 miljoner utöver regeringens förslag - hade gått igenom kanske inte satsningarna hade varit på plats i dag heller, vem vet?

Men det är svårt att veta vem någon annan är denna gång. Är det oppositionen? Är det kanske vi moderater? Jag har svårt att se att det är myndigheten i det här fallet, för de har velat ha detta länge, som Patrik Lundqvist mycket väl känner till. Även fackförbundet har varit tydliga. Inte heller Lagrådet har gjort någon erinran över huvud taget.

Min fråga till Patrik Lundqvist blir därför helt enkelt: Varför har det tagit fem år för regeringen att få denna så efterfrågade lagstiftning på plats? Är regeringens ord om att få bort narkotika, skjutvapen och gängkriminalitet bara tomma ord? Är våldet och utanförskapet i våra utsatta områden något som regeringen sätter på vänt?


Anf. 20 Patrik Lundqvist (S)

Herr talman! Det enda man kan svara på det är: verkligen inte.

Det är stora ord från Bouveng, men de ekar ganska tomt. Det här är inte nya problem som har kommit de senaste fem åren. Det finns åtskilliga år dessförinnan då man hade kunnat göra något men inte hanterade frågorna. Nu har vi faktiskt gjort det, och det är väl ändå det som borde vara det viktiga.

Vi har tillskjutit medel under hela perioden. Även utan de fina miljoner som budgeten 2018 gav är det mer än under de föregående fem åren. Vi har också tittat på ett betydligt bredare uppdrag än det som Bouveng vill koka ned det till om att bara införa kurirföretagen i samma lagstiftning som redan har funnits för narkotika.

Det är lite spännande att när vi gör saker som går fort klagas det på att vi inte har utrett tillräckligt, att vi inte har tagit hänsyn till tillräckligt många saker, att vi inte har utrett konsekvenser och så vidare. Och när det inte går tillräckligt fort menar man att det är enkla saker som vi borde ha kunnat göra betydligt fortare.

Det finns få saker som är så lätta att kritisera som just det som inte har fallit en i smaken. Man säger att det borde ha gått fortare eller att det borde ha varit lite bättre. Jag antar att sådan kritik alltid kommer att komma, oavsett regering. Men det känns inte som att det finns särskilt mycket tyngd i det här heller.


Anf. 21 Helena Bouveng (M)

Herr talman! Som sagt var: fem år för att införa en hyfsat okomplicerad lagstiftning. Jag vet inte om man kan göra annat än att kritisera det.

Ni som lyssnar på eller kommer att läsa Patrik Lundqvists svar på mina enkla frågeställningar får väl själva avgöra substansen i dessa.

Tyvärr är inte alla befogenheter för tulltjänstemännen med i detta lagförslag, och med tanke på regeringens senfärdighet med införandet av ny, efterfrågad lagstiftning kan jag känna mig mer än oroad. Som jag nämnde i mitt anförande är nämligen problemet med utförsel av stöldgods mer än stort. Andelen stölder och inbrott som begås av utländska stöldligor har eskalerat. Det är stora vinster och liten upptäcktsrisk - den perfekta affärsidén för den kriminella.

Trots en omfattande utförsel av stöldgods ur landet saknar Tullverkets personal fortfarande befogenhet att hindra eller stoppa och genomsöka ett fordon med misstänkt stöldgods vid vår gräns. Jag vet att det finns en utredning färdig och klar på regeringens bord. Min fråga till Patrik Lundqvist är om även denna utredning ska ligga och damma på Regeringskansliets skrivbord i fem år. Eller kan svenska folket, som har sett sina hus, sina garage och sina lador bli plundrade, känna en förhoppning om att vi en gång för alla kan sätta stopp för detta?


Anf. 22 Patrik Lundqvist (S)

Herr talman! Allt som går att göra ska göras för att se till att så få stölder som möjligt sker i det här landet. Det tror jag att vi alla kan vara överens om.

Den här regeringen har satsat stora resurser på polisen, Tullverket och andra brottsbekämpande myndigheter för att ta steg mot det målet. Det kommer naturligtvis inte att sluta här och nu. Tullverket, polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna kommer att ha ett större jobb framöver och kommer att behöva se förändringar i sin verksamhet på många olika håll. Det handlar delvis om resurser, men det handlar naturligtvis också om ny lagstiftning, förändrade brottsrubriceringar och nya verktyg för polisen att hitta dem som begår brotten.

Detta arbete är oändligt och kommer aldrig att ta slut. Det vi nu gör med postspärrar är en del i en betydligt större helhet.


Anf. 23 Rebecka Le Moine (MP)

Herr talman! Organiserad brottslighet går ut på att hitta högst vinst till lägst risk. Vad en tjänar pengar på är mindre viktigt. Det kan handla om vapenhandel, knarkhandel eller djurhandel. Finns det en låg risk med en god affär i att smuggla dessa varor över Sveriges gränser kommer det att ske. När det smugglas in vapen och knark får vi ett mer otryggt samhälle, med mer skjutningar och dödligt våld och mer missbruk.

Levande djur som smugglas över gränserna - till exempel smuggelhundar, som har uppmärksammats under corona - innebär ett enormt lidande för djuren. Delar av utrotningshotade djur som smugglas i form av smycken, prydnader eller souvenirer innebär inte bara ett lidande för djuren utan också utrotning av arter. Tullen har därför en väldigt viktig brottsbekämpande roll i att hindra dessa illegala marknader.

Herr talman! Att bekämpa smuggling och därmed dämpa den organiserade brottsligheten är en viktig uppgift för tullen, men inte bara genom att stoppa personer som smugglar varor utan också genom att stoppa varor som skickas via post. För att underlätta detta arbete ges Tullverket nu utökade möjligheter att hålla kvar post som kommer över gränsen in till Sverige om den kan antas innehålla vapen, ammunition eller sprängmedel. Detta är alltså en förenkling och förbättring jämfört med tidigare, då enbart narkotika omfattades.

Herr talman! Jag har framfört det förut men vill ta varje tillfälle i akt och vill därför passa på att understryka: Vi bör mota den organiserade brottsligheten som helhet, och därför är det viktigt att vi också inkluderar både levande djur och delar av djur i tullens prioriterade arbete. Det finns förbättringar att göra i detta hänseende.

Herr talman! Jag yrkar bifall till propositionen.


Anf. 24 Arman Teimouri (L)

Herr talman! Brottsbekämpningen ska börja vid våra landsgränser, och Tullverket är en av de viktigaste brottsbekämpande myndigheter som axlar detta mycket viktiga jobb.

I dag tar vi ytterligare steg i kampen mot den organiserade brottsligheten och förser tullen med fler verktyg. Det handlar bland annat om att utöka befogenheterna för tullen att besluta om kvarhållande av postförsändelser som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor. Det handlar också om att skärpa kraven på befordringsföretag och kurirföretag samt att utvidga rätten att slutligt pröva ett beslut om postspärr till att också gälla chefen för Tullverkets rättsavdelning.

Dessa åtgärder är nödvändiga för att täppa till kryphålen i våra lagar, som kriminella ofta hittar till. Utan fler åtgärder och utökade befogenheter kommer vi att misslyckas med att stävja brottsligheten och stoppa inflödet av illegala vapen, handgranater, knark och annat som vi inte vill ha i Sverige, men också misslyckas med att förhindra att stöldgods transporteras ut ur landet. Därför är det viktigt att det finns ett bra samarbete mellan tullen och andra brottsbekämpande myndigheter.

Tullen och polisen är bra exempel på när det krävs nära samarbete - vilket också sker i dag. Men det arbetet behöver intensifieras, och jag är stolt över Liberalernas framgångar med att få igenom mer resurser i budgetförhandlingarna med regeringen och Centerpartiet.

Fru talman! Vi har inte gjort tillräckligt i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det är en verklighet som vi tyvärr behöver konstatera i denna kammare. Vardagsbrotten är ett utbrett problem. Otrygghet råder i stora delar av vårt samhälle. Åldern på gängkriminella har minskat radikalt de senaste åren, och gängmord är numera vardag i vårt samhälle.

Detta måste vi stoppa genom att dra åt snaran om de kriminella. Då är det avgörande att tullen klarar av att stoppa införsel av vapen och andra farliga och explosiva ämnen. Annars kommer fler offer att skördas och fler människoliv att släckas. Detta kan vi inte acceptera i en rättsstat som Sverige.

Fru talman! Det finns dock också små ljusglimtar som är värda att nämna. Under första halvan av 2020 beslagtog tullen 79 skjutvapen i Sverige - och detta skedde under coronapandemin. Det tål att jämföras med 2019, då man bara beslagtog 58 vapen på ett helt år. Detta framgångsrika arbete var ett resultat av samarbete mellan tullen och polisen. Därför är samverkan mellan myndigheter viktig och utökade befogenheter för tullen, som dagens betänkande handlar om, nödvändiga om vi ska bli framgångsrika i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Tullfrågor och Tullverkets utökade möjligheter att besluta om postspärrar

Men jag vill också understryka att det brottsförebyggande arbetet i lika hög grad handlar om att stoppa internationella stöldligors härjningar i Sverige, som både orsakar stora samhällskostnader, urholkar tryggheten och försvagar tilliten såväl till varandra som till statens förmåga att bekämpa brottslighet.

Fru talman! En hel del har gjorts, och mycket återstår att göra. Inkommer Tullverket med önskemål om mer medel eller fler verktyg i sin verktygslåda kommer vi att vara lyhörda. Att stoppa den organiserade kriminaliteten är en av de största samhällsutmaningar vi har att hantera. Det är en förutsättning för att göra Sverige till ett tryggt land att leva i.

Jag vill med detta yrka bifall till utskottets förslag i dagens betänkande.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

En tydligare koppling mellan villkorlig frigiv-ning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-01-27
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 4, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen med den ändringen att ordet "påföljande" i 3 § första meningen ska bytas ut mot "på följande",
  2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  3. lag om ändring i postlagen (2010:1045),
  4. lag om ändring i tullagen (2016:253).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:49 punkterna 1-4.
 2. Utredning om bredare befogenheter för Tullverket att besluta om postspärrar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD).
  • Reservation 1 (KD)
 3. Tullverkets befogenheter och verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:643 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1, 5 och 8,

  2020/21:710 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2,

  2020/21:983 av Betty Malmberg (M) yrkande 3,

  2020/21:1076 av John Widegren (M),

  2020/21:1104 av Sten Bergheden (M),

  2020/21:1315 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15 och 16,

  2020/21:1787 av Niklas Karlsson m.fl. (S),

  2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 32,

  2020/21:2634 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 4,

  2020/21:3217 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 1, 4 och 5,

  2020/21:3305 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 7 och 9,

  2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 47 och

  2020/21:3463 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och 8.
  • Reservation 2 (M)
  • Reservation 3 (SD)
  • Reservation 4 (V)
  • Reservation 5 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD001052
  C50026
  V00423
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -0011
  Totalt271118293
  Ledamöternas röster
 4. Utrustning och säkerhet för Tullverkets personal

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:643 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 6,

  2020/21:1775 av Sten Bergheden (M),

  2020/21:3189 av Richard Jomshof (SD) och

  2020/21:3463 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 6 och 9.
  • Reservation 6 (SD)
 5. Åtgärder mot utförsel

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:400 av Jörgen Grubb (SD),

  2020/21:643 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 4 och 7,

  2020/21:710 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3,

  2020/21:937 av Maria Stockhaus (M) yrkandena 1 och 2,

  2020/21:983 av Betty Malmberg (M) yrkande 4,

  2020/21:1046 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 1,

  2020/21:1967 av Lars Jilmstad (M),

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 14,

  2020/21:3217 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 2,

  2020/21:3305 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 8,

  2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 43,

  2020/21:3463 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5 och

  2020/21:3537 av Margareta Cederfelt (M).
  • Reservation 7 (M)
  • Reservation 8 (SD)
  • Reservation 9 (C)
  • Reservation 10 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M001159
  SD001052
  C05026
  V40023
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -1001
  Totalt27524293
  Ledamöternas röster
 6. Betalning av tull och importskatter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:2554 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 31, 34 och 35 samt

  2020/21:3572 av Alexandra Anstrell (M).
  • Reservation 11 (SD)