Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Betänkande 2021/22:SkU28

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ja till stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen (SkU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att stärka kvalitet och kontroll i folkbokföringen. Det innebär bland annat att Skatteverket ska ges utökade möjligheter att göra kontrollbesök, och att möjligheten att bli folkbokförd utan känd hemvist slopas.

Regeringen föreslår även ett antal åtgärder för att stärka identitetskontrollen. En person som ska bli folkbokförd i Sverige ska inställa sig personligen hos Skatteverket och där kunna visa upp pass, identitetskort eller uppehållstillstånd. Skatteverket ska även kunna använda biometriska data i folkbokföringskontroller, samt på begäran ta fingeravtryck och ansiktsbild.

Lagändringarna om biometriska data, fingeravtryck och ansiktsbild ska börja gälla 1 september 2023. Övriga lagar ska börja gälla 1 september 2022.

Riksdagen riktar även tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör ta initiativ och återkomma till riksdagen om frågor rörande:

 • samordningsnummer
 • förbättringar av folkbokföringslagstiftningen
 • folkbokföringsbrott.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag i enlighet med vad utskottet anför om samordningsnummer, förbättringar av folkbokföringslagstiftningen, personlig inställelse och folkbokföringsbrott. Bifall till kommittémotionerna 2021/22:4668 yrkande 3, 2021/22:4672 yrkande 3 och 6, 2021/22:4673 yrkande 1 och 2, 2021/22:4678 yrkande 2, 5-7 och 9, 2021/22:4680 yrkande 1 och 3. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 6 under punkt 6, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-19
Justering: 2022-05-31
Trycklov: 2022-06-02
Reservationer: 10
Betänkande 2021/22:SkU28

Alla beredningar i utskottet

2022-05-10, 2022-05-19

Ja till stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen (SkU28)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att stärka kvalitet och kontroll i folkbokföringen. Det innebär bland annat att Skatteverket ska ges utökade möjligheter att göra kontrollbesök, och att möjligheten att bli folkbokförd utan känd hemvist slopas.

Regeringen föreslår även ett antal åtgärder för att stärka identitetskontrollen. En person som ska bli folkbokförd i Sverige ska inställa sig personligen hos Skatteverket och där kunna visa upp pass, identitetskort eller uppehållstillstånd. Skatteverket ska även kunna använda biometriska data i folkbokföringskontroller, samt på begäran ta fingeravtryck och ansiktsbild.

Lagändringarna om biometriska data, fingeravtryck och ansiktsbild ska börja gälla 1 september 2023. Övriga lagar ska börja gälla 1 september 2022.

Utskottet riktar även fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör ta initiativ och återkomma till riksdagen om frågor rörande:

 • samordningsnummer
 • förbättringar av folkbokföringslagstiftningen
 • personlig inställelse
 • folkbokföringsbrott.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-08
Debatt i kammaren: 2022-06-09
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:SkU28, Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Debatt om förslag 2021/22:SkU28

Webb-tv: Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Anna Vikström (S)

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 6.

Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Det är av stor vikt ur ett samhällsperspektiv att stärka kontroll och kvalitet i folkbokföringsverksamheten. Det är en prioriterad fråga för regeringen att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten och ta tillbaka kontrollen över välfärden. Det är en central del att det är ordning och reda i våra register då fel får spridningseffekter i hela samhället och kan användas för att utnyttja välfärdssamhället, till välfärdsbrottslighet och av den organiserade brottsligheten. Det är helt oacceptabelt - register ska inte användas för att upprätthålla ett skuggsamhälle.

Nyss kunde vi läsa att Skatteverket, i samverkan med åtta kommuner i ett pilotprojekt, gjort över 900 utredningar av misstänkt felaktig folkbokföring och 190 polisanmälningar. Det vanligaste felet var att personer lämnat Sverige utan att anmäla flytt, vilket kan vara ett folkbokföringsbrott. Fokus i projektet var felaktig folkbokföring kopplad till bland annat trångboddhet, skenskrivningar och olovlig andrahandsuthyrning. Det ingick i regeringens uppdrag till Skatteverket att i samverkan med frivilliga kommuner hitta nya metoder för att motverka felaktig folkbokföring. Många exempel beskrevs som kan ta det arbetet vidare.

I den proposition vi diskuterar i dag skärper regeringen kraven på kvalitet i folkbokföringen ytterligare. I propositionen ingår ett nytt förslag om krav på personlig inställelse och användning av biometriska metoder för att stärka kontrollen av en persons identitet vid inflyttning till Sverige. Vidare ingår ökade möjligheter att göra kontrollbesök i hemmet för Skatteverket och åtgärder för att komma till rätta med problemet att någon felaktigt folkbokför sig på din adress. Det är något som upplevs som mycket besvärande för den som drabbas.

Fru talman! Regeringen har tidigare vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra folkbokföringen. Skatteverket har fått ett ökat anslag och möjlighet att kontrollera bosättning, och 2018 återinfördes folkbokföringsbrottet. Under 2021 anmäldes över 4 000 personer i Sverige för folkbokföringsbrott, vilket är en tredubbling på två år. Regeringen har också infört flera sekretessbrytande bestämmelser för att förbättra informationsutbytet. Myndigheter ska underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen, och informationsutbytet inom Skatteverket har förbättrats med hjälp av nya sekretessbrytande bestämmelser. Förutom det pilotprojekt som jag nämnt tidigare gav regeringen Skatteverket i uppdrag att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet. Ett projekt har bedrivits med elva andra myndigheter och ett antal frivilliga kommuner. När rapporten var klar hade ett stort antal utredningar färdigställts, och många utredningar pågick. I rapporten finns många exempel på vidare åtgärder.

När det gäller samordningsnummer tog regeringen i väntan på folkbokföringsutredningen beslut om ett snabbspår av åtgärder. Vid årsskiftet kunde Skatteverket genom denna lagändring vilandeförklara över 700 000 samordningsnummer.

En majoritet av partierna i utskottet står bakom propositionen men har andra yrkanden i olika delar.

Förslag om samordningsnummer samt dataanalyser och urval av data bereds vidare inom Regeringskansliet och kan komma att lämnas inom en snar framtid, varför vi inte finner skäl att föregripa det arbetet.

Arbetet med att förbättra folkbokföringen och att ytterligare höja kvaliteten är ett prioriterat område både inom Regeringskansliet och inom Skatteverket. Genom de nya lagförslag som nu presenteras i och med denna proposition kommer lagstiftningen att förbättras ytterligare.


Anf. 2 Niklas Wykman (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Fru talman! Det råder en stor oordning i Sverige. De senaste dagarna har många blickar riktats hit mot kammaren. Man kan med rätta tycka att det har varit lite stökigt med misstroendeomröstningar som inte har lyckats, en statsminister som har haft någon form av emotionellt utbrott och hotat att avsätta hela regeringen och en statsminister som har lånat besökande krigsfartyg som ska bringa trygghet i världen till att i stället på ett märkligt sätt ge sig på oppositionen. Detta har givetvis inte stärkt statsministern, Socialdemokraterna, Sveriges anseende eller medborgarnas trygghet.

Men det är inte där de stora bristerna i den svenska tryggheten ligger, utan de hör hemma någon helt annanstans. Människor utsätts för brott. Det handlar om brott som i sig själva kanske inte har det största straffvärdet men som förtar mycket av människors trygghet. Det kan handla om att man får sitt garage rånat eller sin båtmotor stulen, eller man blir rånad på stan, ens barn utsätts för förnedringsrån eller andra obehagliga upplevelser. Långt ifrån allt detta beror på brister i folkbokföringen, men en hel del av de problem som finns i Sverige beror på att staten och myndigheterna har tappat kontrollen över våra välfärdssystem och myndigheter, och ännu värre över vem som faktiskt vistas i landet och vem som bor var. Det har försvårat för alltifrån polis till skattemyndigheter och socialtjänst att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt.

Moderaterna har med kraft drivit på för att vi ska få ordning och reda i de här systemen. Vi har bland annat drivit på för en folkräkning. Det har Socialdemokraterna motverkat med näbbar och klor. Margaret Thatchers klassiska "No, no, no" kan här översättas till "Nej, nej, nej! Inga fler åtgärder för ordning och reda i de här systemen!"

En reflektion kring det som förtjänar att göras i kammaren är att det här utskottet, det vill säga riksdagens skatteutskott, flera gånger har frågat berörda myndigheter: Att vi nu har en sådan stor oordning och oreda i systemen i Sverige, är det ett hot mot valets legitimitet? Svaret på den frågan är tyvärr ja. Regionalt och lokalt kan det inte helt uteslutas att de här stora bristerna och oordningen kan påverka ett valresultat.

I Sverige är vi ju inte helt förskonade från olika typer av fusk och manipulation av val. Det är det säkert ingen demokrati som är. I mer modern tid har vi haft socialdemokrater som till och med har dömts för att de gömt andra partiers valsedlar. Man har dömts för att man fuskat med val på äldreboenden. Det fanns ett märkligt inslag i en tidigare valrörelse, då Socialdemokraternas partiledare anordnade en valskola och sedan följde de här människorna, utrikesfödda, som hade gått till vallokalen ända fram dit där man hade slagit upp ett stort tält.

Det har funnits enskildheter som gjort att man kan känna viss oro. Men nu finns det i själva systemet, då vi eventuellt har oordning i de vallängder som gäller. Här har givetvis Valmyndigheten, Statistiska centralbyrån och Skatteverket ett jättejobb att göra ända fram till valdagen för att säkra legitimiteten i detta.

Politiken har inte bidragit. Man har under hela mandatperioden förvägrat myndigheterna de skarpaste verktygen för detta, nämligen att genomföra en folkräkning och på allvar kontrollera vilka som faktiskt finns i landet och vilka som är upptagna i röstlängden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Folkbokföringsproblemen används också, precis som Socialdemokraterna påtalade nyss, för miljardsvindlerier mot välfärden. Också det är en viktig anledning att få ordning och reda i folkbokföringen.

I grunden visar den votering om folkbokföringen som vi ska ha senare i eftermiddag att Moderaterna är den inte bara stora utan också samlande kraften i svensk politik. Nu blir det verklighet av många av de förslag som vi lagt fram under åren men som regeringen har motverkat.

Vi samlar ett brett stöd här för många av våra förslag. Det är inte bara så att regeringen har presenterat en hel del av våra förslag. Vi samlar allt från liberaler till sverigedemokrater och vänsterpartister bakom många av de förslag som vi presenterar här i dag. Det är i grunden bra att många har tröttnat på att det inte råder tillräcklig ordning och reda i Sverige.

Vi står givetvis bakom den här propositionen eftersom den bottnar i alla de förslag som vi lagt fram. Men den räcker inte riktigt. Det är inte det att vi är emot propositionen; det är det att en hel del saker fortfarande saknas eller ännu inte har fångats upp.

Det handlar framför allt om att vi på allvar måste ha ordning och reda också i samordningsnumren. Det har delats ut ungefär 1 miljon identiteter till massor av människor men kanske inte riktigt 1 miljon människor. Många har dubbletter; en del har flera stycken. Det handlas med detta. Här behövs givetvis också biometri och tydlig kontroll för att man inte ska kunna fuska mer med detta.

Vi måste ha en skärpning av folkbokföringsbrottet. Vi har sett flera exempel på att man inte kan agera mot de personer som handlar med de här uppgifterna och cyniskt utnyttjar människor, låter 50 eller 100 människor skriva sig på samma adress och helt enkelt gör business av människors utsatthet.

Jag tycker att det är en svaghet i förslaget att man inte vill klämma åt de människor som på ett så systematiskt sätt och med stora ekonomiska intressen för ögonen utnyttjar människor, gör stor profit på Sveriges många gånger havererade migrationspolitik och på så sätt fyller sina egna plånböcker med skattebetalarnas pengar.

Men vi har också sett exempel på att människor som man i normalfallet knappast tänker på som brottslingar har dömts för brott. Det kan vara någon som provbor med sin flickvän en månad eller någon som är hemlös eller på annat sätt befinner sig i social utsatthet. Människor i social utsatthet har absolut problem och är en samhällsutmaning för Sverige att hantera, men att döma dem för folkbokföringsbrott är knappast en bättre väg framåt för att ta hand om de problemen.

Med detta sagt yrkar jag bifall till reservation 2. Jag vill också säga att Moderaterna med kraft står bakom ändringarna som föreslås i propositionen, då de ursprungligen kommer från olika förslag som vi lagt fram och som Socialdemokraterna tidigare sagt nej till. Vi välkomnar den här tillnyktringen, fru talman, för Sverige behöver återgå till att ha ordning och reda.


Anf. 3 David Lång (SD)

Fru talman! Det är av största vikt att folkbokföringsregistret i allt väsentligt återspeglar verkligheten och att de som omfattas av systemet har korrekta uppgifter. Det är en förutsättning för att välfärdssystemen ska fungera. Folkbokföringen ligger också till grund för var man har rätt att rösta, för var man ska beskattas och även för samhällsplanering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Propositionen från regeringen som vi har behandlat i utskottet är välkommen och välbehövlig men inte fullt ut tillräcklig eftersom vi under de senaste decennierna har tappat kontrollen över vilka som befinner sig inom Sveriges gränser.

Det förekommer väldigt många olika siffor, men enligt Skatteverket är 200 000 personer i Sverige felaktigt folkbokförda. Man har också medgett att det förmodligen finns ett mycket stort mörkertal.

Det har också kommit uppgifter om hur stor andel av nyanlända migranter som har uppgivit mer än en identitet. Ibland registreras mer än en identitet hos olika myndigheter på grund av felstavningar, men ibland sker det uppsåtligen.

Vi har tidigare sett att ett stort antal EU-migranter satt och tiggde i många svenska städer. Många av dessa individer var inte folkbokförda enligt de regelverk som finns.

Detsamma gäller de tusentals afghanska män som fick undantag från alla regler och tilläts stanna i Sverige, bland annat genom att de skaffade sig olagliga folkbokföringsadresser. Vissa fick det genom att bara skriva sig någonstans, var som helst; andra fick falska adresser som förmedlades mot betalning. Denna handel med adresser har blivit ett växande problem.

Problemen med ovetskap om vilka som finns i Sverige har uppenbarats på grund av den sedan länge helt urspårade invandringspolitiken. De kulminerade under migrationskrisen 2015, och det har kommit ett stort antal migranter till Sverige varje år sedan dess.

När det gäller dubbla identiteter kan man nämna Rakhmat Akilov, som begick terrordådet på Drottninggatan. Han hade mer än en identitet.

Under flera decennier har Sverige haft en storskalig invandring där tyvärr många människor som finns i landet inte är registrerade eller folkbokförda, åtminstone inte på rätt sätt. Andra är skrivna i Sverige men befinner sig i ett annat land och uppbär kanske sociala ersättningar trots att de har lämnat Sverige. Detta är både orimligt och en farlig utveckling. Sverige har tappat kontrollen över situationen. Det har åderlåtit både välfärdens resurser och rättsstatens kapacitet och bidragit till eskalerande brottslighet.

Sverigedemokraterna har sedan flera år tillbaka drivit på för att det ska genomföras en ny folkräkning. Lyckligtvis finns det nu ett tillkännagivande till regeringen om detta.

När det gäller att bo utomlands men ändå uppbära bidrag från Sverige har några fall uppmärksammats.

Ett exempel är Iraks försvarsminister, som var skriven i Sverige och uppbar bidrag trots att han bodde utomlands. Han fick medborgarskap i Sverige under falskt namn. Det var nyhetssajten Nyheter Idag som först avslöjade de uppgifterna. Den irakiske försvarsministern och hans hustru blev också misstänkta för bidragsbrott mot Försäkringskassan eftersom de fått barnbidrag och bostadsbidrag trots att de sedan flera år var bosatta utomlands.

Ett annat exempel är den 43-årige Fazel Fazly, som arbetade inom regeringen i Afghanistan samtidigt som han var folkbokförd i Sverige och lyfte föräldrapenning. Det avslöjade Aftonbladet den 1 september 2020.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Det som behöver göras är att skapa ordning, fru talman, inte bara i mottagandet och registreringen av nyanlända från och med nästa år utan även i det folkbokföringskaos som redan råder, genom uppsökande verksamhet för att ta reda på vilka som tagit sig hit, vilka som fortfarande är kvar, vilka de är och om de över huvud taget ska tillåtas stanna i Sverige.

Bidragsexemplen som jag nämnde är bara de mest dråpliga som avslöjats på sistone. Men problemet med utlänningar som felaktigt utnyttjar svensk välfärd är många, och kostnaderna för detta är enorma. Det innebär mångmiljardbelopp som felaktigt utbetalas varje år, och det skadar förtroendet för hela samhället.

Sverige har stora problem med bidragsfusk och utnyttjande av välfärden. Det finns olika siffror även där. Delegationen för direkta utbetalningar uppskattade det för en tid sedan till 18 miljarder kronor årligen. Men även där förekommer det olika siffror och mörkertal som förmodligen är mycket stora.

Ett stort problem är individer som har uppehållstillstånd och uppbär ersättning utan att befinna sig i Sverige över huvud taget. Det kommer vi åt genom att de invandrare som har uppehållstillstånd och uppbär ersättning från välfärdssystemen utan att vara sysselsatta regelbundet inställer sig personligen hos Skatteverket för identitetskontroll. Precis på samma sätt som när en person anmäler inflyttning från utlandet ska man inställa sig personligen hos Skatteverket. Det krävs verkningsfulla åtgärder för att säkra uppgifterna i folkbokföringsregistret för att komma till rätta med personer som är folkbokförda i Sverige samtidigt som de stadigvarande bor i ett annat land.

Regeringen föreslår i denna proposition bland annat att nyanlända ska lämna fingeravtryck och att det ska tas en digital ansiktsbild för att jämföra med de data som eventuellt finns i de identitetshandlingar som den nyanlände eventuellt har med sig, men att dessa data därefter omedelbart ska förstöras. Detta innebär att dessa biometriska data inte kommer att kunna lagras och jämföras mellan myndigheter, vilket har påpekats i remissvar från Skatteverket, Migrationsverket, Myndigheten för digital förvaltning och Ekobrottsmyndigheten. Syftet med att lagra och jämföra biometriska data är just att undvika risken för multipla identiteter som är särskilt användbara vid just välfärdsbedrägerier och organiserad brottslighet. Av dessa skäl bör det bli möjligt att lagra och jämföra biometriska data.

Den som avsiktligen uppger felaktiga identitetsuppgifter i syfte att få bidrag eller uppehållstillstånd eller i syfte att skaffa flera identiteter bör också kunna få sitt uppehållstillstånd indraget.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 8.


Anf. 4 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! I dag diskuterar vi riksdagens proposition Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen.

Att ha korrekta uppgifter om vilka som bor och befinner sig i Sverige är förstås viktigt ur många aspekter. De senaste åren har vi sett en ökande kriminalitet kopplad till bristande uppgifter i folkbokföringen. Det kan handla om penningtvätt, svartjobb, skattebrott, bedrägerier, fusk med uppehållsrätt i landet och identitetsrelaterade brott. Ja, vi kan nog konstatera att institutionen Sverige har varit lite dåligt rustad för det vi kallar välfärdsbrott - lite naiva, helt enkelt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Det är av yttersta vikt att detta åtgärdas. Under denna mandatperiod har flera utredningar och försöksverksamheter genomförts för att komma till rätta med dessa brister i folkbokföringen.

Bland annat har Skatteverket i oktober 2021 lämnat en redovisning av ett pilotprojekt för att förhindra felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet. Det var också en åtgärd inom ramen för januariavtalet. Och vi har tidigare fattat beslut om skärpta regler för samordningsnummer.

Fru talman! Jag ska säga några ord om samordningsnummer. Ett samordningsnummer är alltså en identitetsbeteckning för personer som inte är eller som inte har varit folkbokförda i Sverige. Syftet är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Ett samordningsnummer följer en person hela livet, och det kan aldrig förekomma två likadana. Om en person har fått ett samordningsnummer senare blir folkbokförd ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

Men likt bristerna i folkbokföringen har bristerna i hanteringen av samordningsnummer lett till ökande kriminalitet inom till exempel bedrägeri, fusk med uppehållsrätt och identitetsrelaterade brott. Det är väldigt tydligt att stärkt kontroll och kvalitet behövs lika väl vid tilldelning och hantering av samordningsnummer som för personnummer vid folkbokföring.

Fru talman! För att få störst effekt borde lagändringar för att åstadkomma stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen ha omfattat både personnummer och samordningsnummer samtidigt. Därför är det olyckligt att regeringen har valt att utelämna det senare i den proposition som nu ligger på bordet.

Centerpartiet anser att det är angeläget att liknande åtgärder som föreslås för folkbokföringen, såsom stärkt folkbokföring, en säkrare identitetskontroll och användning av biometriska uppgifter, kommer på plats så snart som möjligt även för tilldelning och hantering av samordningsnummer. Och jag är mycket nöjd med att riksdagen föreslår ett tillkännagivande i denna fråga.

Fru talman! Inom organiserad brottslighet finns olika typer av möjliggörare, som andra före mig har talat om, som genom sitt agerande medverkar till att organiserad brottslighet kan använda folkbokföringsuppgifter som ett brottsverktyg. Personer som tillhandahåller folkbokföringsadresser för felaktig folkbokföring i brottsupplägg har en viktig roll i detta och utgör en form av möjliggörare för organiserad och allvarlig ekonomisk brottslighet.

I syfte att avskräcka möjliggörare och stävja exempelvis adresshandel anser Centerpartiet och en majoritet i utskottet att det ska införas en självständig straffbeläggning för till exempel medhjälp till folkbokföringsbrott.

Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig, bland annat Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket, instämmer i att en utvidgning av straffansvaret är nödvändig.

Därför ser vi fram emot att regeringen skyndsamt återkommer med förslag på utformningen av ett utvidgat straffansvar i folkbokföringslagen, vilket ett av förslagen till tillkännagivande handlar om.

Ytterligare viktiga förslag till tillkännagivanden i dag handlar om frågan om ett effektivare och utökat informationsutbyte mellan myndigheter. I dag kan det faktiskt vara så att olika myndigheter utreder bosättning för samma individ parallellt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Myndigheter behöver också få dela information på ett bättre sätt och göra riktade urval och inte bara utreda en individ efter en anmälan utan faktiskt söka och göra riktade urval.

Det handlar också om efterhandskontroll av folkbokföring, vilket ger ett bättre skydd för en individ som utan vetskap haft individer olagligt skrivna på sin adress.

Slutligen föreslås ett tillkännagivande om att det måste ges större möjligheter att avregistrera falska identiteter i folkbokföringsregistret, på samma sätt som Skatteverket gör när en person avlider.

Detta är viktiga och nödvändiga förändringar för att motverka en välfärdsbrottslighet som kostar enormt mycket.

Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 6.


Anf. 5 Tony Haddou (V)

Fru talman! I det betänkande som vi debatterar i dag finns en del förslag som vi ställer oss bakom och andra förslag som vi inte ställer oss bakom. Därför vill jag redan nu yrka bifall till reservation 1.

Jag är väldigt glad att det nu finns en majoritet som ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag om att regeringen ska tillsätta en utredning i syfte att avkriminalisera hemlösa och andra personer som inte har ägnat sig åt välfärdsbrott när det gäller folkbokföringen. Jag vill rikta ett varmt tack till utskottet för detta.

Men jag konstaterar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig och vill att hemlösa fortsatt, liksom tidigare, ska kriminaliseras. Det är en politik som jag vänder mig starkt emot, en logik där man sparkar på de mest utsatta.

Förra året avslöjade tidningen Hem & Hyra adresskaoset och hur den skärpta lagen om folkbokföring gör att oskyldiga hemlösa klassas som kriminella och åtalas.

Själva syftet med lagen var att stoppa kriminella och välfärdsbrottsligheten. Men det visade sig vara framför allt hemlösa och andra i utsatta situationer som dras inför rätta.

Vi har sett svart på vitt vilka åtal som väckts. Det är främst personer vars syfte inte har varit att utnyttja systemet som har åtalats och dömts. Faktum är att resultatet visar att ytterst få kriminella har åtalats, däremot många oskyldiga. I nästan hälften av fallen handlar det om hemlösa människor vars enda brott är att de inte har någonstans att bo.

Den enskilt största grupp som har drabbats av kriminaliseringen är alltså hemlösa och utsatta personer som görs till kriminella och riskerar att få sina liv förstörda när de åtalas och prickas. Det är de som har hamnat i kläm på grund av den här lagstiftningen. Nu ser vi till att det här rättas till.

Jag vet själv hur illa människor far vid hemlöshet, framför allt barn och unga som rycks från all tillvaro och trygghet. Man ska inte göra livet tuffare för den gruppen och åtala dem för att de inte har fixat sina papper. Det finns ju uppenbarligen också politiker som är ganska dåliga på det.

Jag kan lova att det första man prioriterar vid till exempel akut hemlöshet inte är att kolla upp rätt folkbokföring. Man gör allt i sin makt för att skydda sina barn och se till att de är trygga. Man gör allt man kan för att de ska få tak över huvudet, för att de ska få i sig mat och för att de ska ha möjlighet att ta sig till skolan. Man gör allt för familjens tillvaro och trygghet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Befinner man sig i den situationen och får hjälp av exempelvis socialtjänsten i kommunen finns risken att man flyttar mycket - mellan vandrarhem, hotell, campingplatser, någon lägenhet och så vidare. Man måste flytta mellan tillfälliga bostäder och kanske mellan släkt och vänner.

Jag kan inte riktigt förstå syftet med att åtala människor med stöd av en lag som har slagit totalt snett. Förutom att det är ett tufft slag mot individerna undrar jag faktiskt om det är rimligt att lägga samhällets, myndigheternas och domstolarnas resurser på att åtala oskyldiga hemlösa. Det är helt ineffektivt och mycket dålig politik.

Jag är som sagt glad över att det finns en majoritet bakom förslaget att utreda detta i syfte att avkriminalisera den här målgruppen, och jag vill återigen tacka för det.


Anf. 6 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! Det finns vissa saker i vårt samhälle som bara måste fungera. En av dessa saker är folkbokföringen. Om inte folkbokföringen fungerar väl uppstår snart flera andra problem, som felaktiga utbetalningar av bidrag och ersättningar.

Det absolut viktigaste i vårt välfärdssystem är att våra gemensamma resurser når fram till dem som behöver dem. Svenskarna betalar mycket i skatt och förväntar sig en välfungerande välfärd. De förväntar sig vård som fungerar när man blir sjuk och polis som kommer när man ringer. De förväntar sig också ekonomiskt stöd för den som har blivit sjuk eller arbetslös.

Tyvärr finns det de som utnyttjar vår gemensamma kassa, och en alldeles för stor del av våra gemensamma resurser går ned i fickorna på kriminella nätverk och enskilda personer som fuskar till sig bidrag. Det här är ett enormt problem som Sverige måste ta tag i. Vissa steg i arbetet med att reda upp detta har tagits tidigare, och i dag tar vi ytterligare några steg.

De förslag som regeringen har lagt fram och som vi ska besluta om kommer att stärka kontrollen och kvaliteten i folkbokföringen. Det är bra, men dessa förslag är inte tillräckliga. Det kommer att krävas mer än bara några steg i rätt riktning. Det kommer att krävas rejäla förändringar.

Vi kristdemokrater har i vår motion föreslagit ett antal förbättringar av de förslag som regeringen har lagt fram. Av dessa är frågan om lagring av biometriska data särskilt viktig. Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska kunna kontrollera så kallade biometriska uppgifter, alltså till exempel fingeravtryck. Vid en identitetskontroll ska en person bli skyldig att låta Skatteverket göra en sådan kontroll om Skatteverket anser att det är nödvändigt. Det är i sig bra och ett steg i rätt riktning, men det är långt ifrån tillräckligt. Efter kontrollen ska Skatteverket nämligen förstöra dessa biometriska data.

Flera remissinstanser - Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket själva och Försäkringskassan - lyfter fram behovet av att lagra biometriska data så att de kan jämföras. Utan lagrade data blir det svårare för våra myndigheter att kontrollera om personen i fråga förekommer som folkbokförd sedan tidigare. Vi kristdemokrater lyssnar på expertmyndigheterna, och vi vill ge dem de verktyg som krävs för att de ska kunna bekämpa de här brotten på ett effektivt sätt.

Utskottet föreslår ett antal tillkännagivanden till regeringen. Bland annat finns ett förslag till tillkännagivande om folkbokföringsbrottet. Där har bland annat vi kristdemokrater föreslagit att straffansvaret i folkbokföringslagen ska utvidgas. Den som möjliggör eller underlättar folkbokföringsbrott genom att upplåta sin adress för felaktig folkbokföring - det som ibland kallas skenskrivning - ska kunna straffas för detta. Återigen är det så att flera tunga remissinstanser - Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Brottsförebyggande rådet - har föreslagit detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Samtidigt som man behöver skärpa lagen gentemot dem som medvetet fuskar och hjälper dem som fuskar behöver man se över hur lagen om folkbokföringsbrott använts mot folk som uppenbart inte haft ett brottsligt uppsåt. Det handlar om hemlösa människor och personer som varit utsatta för hot. Ett fall som uppmärksammades i medier i våras handlade om en göteborgare som provbodde hos sin flickvän utan att anmäla detta till Skatteverket.

Fru talman! Vi har ett system där man inte straffas om man upplåter sin adress till någon som använder den för att fuska till sig bidrag men där man däremot straffas om man provbor en månad hos sin flickvän.

Jag hade trott att vi skulle ha en bred enighet om att utreda hur detta ska ändras på, men det får vi inte. Både S och MP har reserverat sig. De tycker alltså att det här systemet fungerar väl. Jag är glad att riksdagen ändå fattar beslut i dag om att det måste till förändringar kring folkbokföringsbrottet.

Fru talman! Vissa saker i samhället måste bara fungera. Folkbokföringen är en sådan sak; den bara måste fungera. De förslag som har lagts fram innebär att vi tar steg i rätt riktning, men det här är så viktigt och grundläggande att det krävs rejäla tag. Socialdemokraterna har med den här propositionen visat att man inte förmår att ta de krafttag som är nödvändiga. Det behövs en ny regering för att komma till rätta med bristerna i folkbokföringen.

Jag står givetvis bakom alla Kristdemokraternas reservationer, men i dag yrkar jag bifall endast till reservation 3.


Anf. 7 Gulan Avci (L)

Fru talman! Liberalerna ställer sig givetvis också i huvudsak bakom regeringens proposition, men vi har ett antal avvikande meningar. Jag tänker redogöra för dem.

Efter 30 år är det faktiskt dags att återigen genomföra en folkräkning. Vi kan inte låta det svenska välfärdssystemets legitimitet falla och, som i dag, utnyttjas på ett felaktigt sätt. Det är statens kärnuppgift att säkerställa vilka som vistas i Sverige, vilka som har rätt att vara här och vilka som har rätt till åtkomst till våra socialförsäkringssystem. Detta är för att säkra att våra myndigheter kan fullgöra sina åtaganden gentemot både riksdagen och samhället.

För en liberal är det en självklarhet att staten ska ta sitt ansvar och säkra sina åtaganden gentemot individerna i samhället utifrån hur deras rättigheter ser ut. Därför är det av yttersta vikt att vi får ordning och reda i folkbokföringen. Men för att staten ska kunna hålla sin del av samhällskontraktet behöver vi veta vilka som har rätt att vistas i Sverige.

Fru talman! Om vi inte har den här vetskapen kan vi inte dimensionera avgörande samhällstjänster såsom skola, sjukvård, äldreomsorg och andra viktiga välfärdstjänster. Om vi inte lyckas upprätthålla legitimiteten för våra system göder det även den organiserade kriminaliteten och brottsligheten - avancerade upplägg med falsk folkbokföring har blivit en allt viktigare inkomstkälla för många kriminella.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Så kan vi inte ha det om medborgarna ska fortsätta att ha förtroende för systemen och politikens förmåga att hantera skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt.

De kriminella använder målvaktsadresser där flera personer är folkbokförda i samma lägenhet, för att kunna genomföra bidragsfusk. Utsatta medborgare utnyttjas på grund av sin situation av de kriminella, vilket bidrar till att de kommer längre bort från samhället och har svårare att bli en del av majoritetssamhället. Utöver detta kan människor som för länge sedan lämnat landet fortsätta att vara folkbokförda i Sverige och gentemot våra myndigheter utge sig för att bo här.

Fru talman! I januari tog skatteutskottet det unika beslutet att vilandeförklara 700 000 samordningsnummer som inte borde vara aktiva. Detta innebär att vi inte vet hur många människor som egentligen bor i Sverige. Därför är det ytterst allvarligt att reformeringen av både samordningsnummer och identitetsnummer inte tas upp för behandling i propositionen.

Att som regeringen skjuta problemet framför sig när det till och med visat sig att cirka 16 000 samordningsnummer anses vara dubbletter och att personer därmed kan uppträda med skilda identiteter inför myndigheter är helt oacceptabelt.

Samtidigt som dagens system har visat sig vara ohållbart är väntetiderna oacceptabelt långa för personer som faktiskt behöver ett samordningsnummer. De ukrainska flyktingar som kommit till Sverige möts nu av beskedet att det kan dröja otaliga veckor innan ett samordningsnummer kan utfärdas. Men även när bristerna blottas agerar man inte, trots att vi har erfarenheterna från den stora migrationskrisen 2015 i färskt minne.

Dagens system behöver reformeras från grunden, och lagförslag i denna del behöver snarast komma på riksdagens bord. Därför är jag glad att vi i bred majoritet i skatteutskottet nu kör över regeringen och Socialdemokraterna och uppdrar åt dem att omgående återkomma till riksdagen med förslag för att förbättra och förändra systemet med samordningsnummer.

Fru talman! Behovet för folkräkning är som störst i våra utsatta områden. Över en halv miljon människor lever i områden där rättsstaten har tryckts tillbaka. Vi ser en utbredd trångboddhet, skolresultat som sviktar, stor arbetslöshet och en kriminalitet som går allt längre ned i åldrarna.

Vi vet också att tiotusentals, faktiskt över en kvarts miljon, tjejer och kvinnor i vårt land lever i ofrihet under hedersförtryckets hårda järngrepp. Detta har till stor del att göra med att politiken misslyckats när det gäller integrationen, trångboddheten, arbetslösheten och kriminaliteten och att jämställdheten satts på undantag i de mest utsatta områdena, där kvinnor och flickor lever i ofrihet. Allt detta är på grund av Socialdemokraternas misslyckade politik under åtta år. Det är ett stort misslyckande. Jag noterar att Socialdemokraterna ler brett. Det är bra att ni kan förstärka det jag säger, för det innebär att jag inte är helt ute och cyklar.

Vi kan inte acceptera hedersförtrycket. Vi kan aldrig acceptera att man säger att lagen och svensk jämställdhet ska gälla lika för alla men att ofriheten samtidigt är störst i de delar av vårt samhälle där jämställdheten behövs som mest.

Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Om vi ska kunna bekämpa framväxten av skuggsamhällen kan vi inte fortsätta att leva i okunskap om vilka som vistas i Sverige, vilka som har rätt till välfärdsstöd och vilka som bör få hjälp och insatser för att bli en del av samhället. Allt detta är Socialdemokraternas fel. Förhoppningsvis kan vi rösta bort dem i valet i höst.

Med detta yrkar jag bifall till Liberalernas reservation 10.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färd-medelsneutralt regelverk

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-09
Förslagspunkter: 8, Acklamationer: 3, Voteringar: 5
Stillbild från Beslut 2021/22:20220609SkU28, Beslut

Beslut 2021/22:20220609SkU28

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481).
  2. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personupp-gifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:217 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

  2021/22:4668 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M600010
  SD500011
  C24007
  V02007
  KD18004
  L14006
  MP12004
  -0101
  Totalt26521063
  Ledamöternas röster
 2. Lagring av biometriska data

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4672 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 1,

  2021/22:4678 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 4 och

  2021/22:4683 av Niklas Wykman m.fl. (M).
  • Reservation 2 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M060010
  SD050011
  C24007
  V20007
  KD01804
  L14006
  MP12004
  -1001
  Totalt158128063
  Ledamöternas röster
 3. Undantag från krav på att lämna biometriska uppgifter ska regleras i lag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4672 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 2 och

  2021/22:4680 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 2.
  • Reservation 3 (KD, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (KD, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M600010
  SD500011
  C24007
  V20007
  KD01804
  L01406
  MP12004
  -1001
  Totalt25432063
  Ledamöternas röster
 4. Samordningsnummer m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast bör återkomma med förslag på förändringar och förbättringar avseende lagstiftningen rörande samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2021/22:4673 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkande 1 och

  2021/22:4680 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 1.
  • Reservation 4 (S, V, MP)
 5. Förbättringar av folkbokföringslagstiftningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda och återkomma med lagförslag som ytterligare skärper och förbättrar folkbokföringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2021/22:4672 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 6,

  2021/22:4678 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 9 och

  2021/22:4680 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 3.
  • Reservation 5 (S, V, MP)
 6. Personlig inställelse

  Kammaren biföll reservation 6

  Beslut:

  Kammaren biföll reservation 6

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska utreda ett utökat krav på personlig inställelse i vissa fall och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2021/22:4678 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 7.
  • Reservation 6 (S, C, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (S, C, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S087013
  M600010
  SD500011
  C02407
  V02007
  KD18004
  L14006
  MP01204
  -0101
  Totalt142144063
  Ledamöternas röster
 7. Folkbokföringsbrott m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska återkomma med förslag på förändringar i fråga om folkbokföringsbrott som är effektiva men också ändamålsenliga och tillkännager det för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2021/22:4668 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkande 3,

  2021/22:4672 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 3,

  2021/22:4673 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkande 2 och

  2021/22:4678 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 2, 5 och 6.
  • Reservation 7 (S, MP)
 8. Övriga folkbokföringsfrågor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4672 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5,

  2021/22:4678 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 8 samt

  2021/22:4680 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 4.
  • Reservation 8 (SD)
  • Reservation 9 (KD)
  • Reservation 10 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M600010
  SD050011
  C24007
  V20007
  KD00184
  L00146
  MP12004
  -1001
  Totalt204503263
  Ledamöternas röster