Till innehåll på sidan

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Betänkande 2015/16:TU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 maj 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nya regler om elektronisk identifiering (TU18)

De svenska lagarna anpassas till EU:s regler om elektronisk identifiering och tjänster för elektroniska transaktioner. En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering införs. Denna lag ersätter den så kallade signaturlagen, som upphävs. Flera andra lagar ändras för att stämma överens med EU-reglerna.

Syftet med EU:s förordning är att skapa gemensamma regler för säker elektronisk kommunikation mellan privatpersoner, företag och myndigheter och på så sätt öka effektiviteten i digitala tjänster, elektronisk affärsverksamhet och e-handel inom EU.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-26
Justering: 2016-05-12
Trycklov: 2016-05-13
Betänkande 2015/16:TU18

Alla beredningar i utskottet

2016-04-26

Nya regler om elektronisk identifiering (TU18)

De svenska lagarna anpassas till EU:s regler om elektronisk identifiering och tjänster för elektroniska transaktioner. En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering införs. Denna lag ersätter den så kallade signaturlagen, som upphävs. Flera andra lagar ändras för att stämma överens med EU-reglerna.

Syftet med EU:s förordning är att skapa gemensamma regler för säker elektronisk kommunikation mellan privatpersoner, företag och myndigheter och på så sätt öka effektiviteten i digitala tjänster, elektronisk affärsverksamhet och e-handel inom EU.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-05-24
Debatt i kammaren: 2016-05-25

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-05-25
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering, Beslut

Beslut: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering,
  2. lag om ändring i rättegångsbalken,
  3. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  4. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
  5. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan närings-
  idkare m.fl.,
  6. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
  7. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
  8. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
  9. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
  10. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
  11. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
  12. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
  företag,
  13. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
  14. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
  15. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
  16. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
  17. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
  18. lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
  19. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,
  20. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
  21. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846),
  22. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
  23. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
  24. lag om ändring i lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier.Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:72 punkterna 1-24.