Till innehåll på sidan

Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Betänkande 2021/22:TU17

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 maj 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Gemensamma EU-regler för elektronisk kommunikation (TU17)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa EU-direktivet om en europeisk kodex, gemensamma EU-regler, för elektronisk kommunikation. Förslaget innehåller nya regler om bland annat konsumentskydd för användare, tillgången till elektroniska tjänster, säkerhetsregler och konkurrensregler. De gemensamma reglerna ska vara till gagn för både konsumenter och företag.

Lagändringarna ska börja gälla den 3 juni 2022.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagen antar regeringens förslag med vissa ändringar av redaktionell karaktär och den ändringen att lagändringarna ska träda i kraft den 3 juni 2022. Därmed bifalles propositionen delvis.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-05-05
Justering: 2022-05-12
Trycklov: 2022-05-12
Betänkande 2021/22:TU17

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-05

Gemensamma EU-regler för elektronisk kommunikation (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa EU-direktivet om en europeisk kodex, gemensamma EU-regler, för elektronisk kommunikation. Förslaget innehåller nya regler om bland annat konsumentskydd för användare, tillgången till elektroniska tjänster, säkerhetsregler och konkurrensregler. De gemensamma reglerna ska vara till gagn för både konsumenter och företag.

Lagändringarna ska börja gälla den 3 juni 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-05-17
Debatt i kammaren: 2022-05-18

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-05-18
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220518TU17, Beslut

Beslut 2021/22:20220518TU17

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om elektronisk kommunikation med den ändringen att uttrycket "åt 4 gärderna" i 8 kap. 6 § tredje stycket ska bytas ut mot "åtgärderna",
  2. lag om införande av lagen (2022:000) om elektronisk kommunikation med den ändringen att uttrycket "1 augusti" i 1 § ska bytas ut mot "3 juni",
  3. lag om ändring i rättegångsbalken,
  4. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
  5. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
  6. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),
  7. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
  8. lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,
  9. lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,
  10. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),
  11. lag om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,
  12. lag om ändring i lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning,
  13. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
  14. lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,
  15. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  16. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),
  17. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
  18. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
  19. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877),
  20. lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
  21. lag om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter,
  22. lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392),
  23. lag om ändring i lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät,
  24. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med den ändringen att rubriken närmast före 3 kap. ska sättas närmast före 6 §,
  25. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner med den ändringen att rubriken närmast före 3 kap. ska sättas närmast före 4 §,
  26. lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,
  27. lag om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster,
  28. lag om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn,
  29. lag om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning,
  med den ändringen att lagarna under punkterna 3-29 ska träda i kraft
  den 3 juni 2022.Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:136 punkterna 1-29.