Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Betänkande 2019/20:NU20

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 juni 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Förlängd giltighetstid för vissa undersökningstillstånd enligt minerallagen (NU20)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ändring i minerallagen. Undersökningstillstånd som har förlängts efter att tillståndshavaren visat synnerliga skäl för förlängning och som är giltiga den 1 juli 2020 kan förlängas med ytterligare ett år från den dag giltighetstiden annars hade löpt ut. Syftet är att underlätta för prospekteringsbolagen, som riskerar att drabbas hårt av effekterna av coronavirusets spridning. Den nya bestämmelsen ska dock inte gälla undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan som rör stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet. Ändringen börjar gälla den 1 juli 2020.

Riksdagen uppmanade också regeringen i ett tillkännagivande att återkomma med ett lagförslag som innebär att samtliga undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 ska förlängas i ytterligare ett år. Inte heller detta förslag ska omfatta undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan som rör stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen och bifall till fyra motioner om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att samtliga undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 ska förlängas med ytterligare ett år från den dag då de annars hade löpt ut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-06-16
Justering: 2020-06-18
Trycklov: 2020-06-18
Reservationer: 1
Betänkande 2019/20:NU20

Alla beredningar i utskottet

2020-06-16

Förlängd giltighetstid för vissa undersökningstillstånd enligt minerallagen (NU20)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ändring i minerallagen. Undersökningstillstånd som har förlängts efter att tillståndshavaren visat synnerliga skäl för förlängning och som är giltiga den 1 juli 2020 kan förlängas med ytterligare ett år från den dag giltighetstiden annars hade löpt ut. Syftet är att underlätta för prospekteringsbolagen, som riskerar att drabbas hårt av effekterna av coronavirusets spridning. Den nya bestämmelsen ska dock inte gälla undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan som rör stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet. Ändringen ska börja gälla den 1 juli 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att samtliga undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 ska förlängas i ytterligare ett år. Inte heller detta förslag ska omfatta undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan som rör stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-06-22
Debatt i kammaren: 2020-06-23
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:NU20, Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Debatt om förslag 2019/20:NU20

Webb-tv: Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 20 Helene Hellmark Knutsson (S)

Förlängd giltighetstid för undersöknings-tillstånd

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i näringsutskottets betänkande rörande regeringens proposition om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd. Det gör jag i de delar där vi inte har reservationer.

Fru talman! Sverige är ett gruv- och mineralland med stor tillgång på malm och mineral, något som i stor utsträckning har bidragit till det välstånd vi har i dag. Det moderna och hållbara samhällets tekniska produkter är helt beroende av tillgången till metaller och mineral. Det innebär att gruv- och mineralnäringen har förutsättningarna att bli en viktig del i formandet av en hållbar värld och hållbara produkter.

Som ett exempel vill jag lyfta samarbetet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall i projektet Hybrit, vars syfte är att skapa världens första fossilfria stål - helt utan kol - och som, om det går enligt plan, kan innebära en banbrytande revolution inom en industri som står för en stor del av de globala utsläppen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för undersöknings-tillstånd

Därför är åtgärder för att underlätta för gruv- och mineralnäringen viktiga insatser ur ett ekonomiskt perspektiv men också i allra högsta grad ur ett klimatperspektiv.

Fru talman! Det är samtidigt viktigt att poängtera att Sverige och vår omvärld befinner sig i en mycket svår situation. Sällan i modern tid har så mycket ändrats så snabbt för så många. Liv har gått förlorade, i övrigt livskraftiga företag har behövt läggas ned och arbetare har fått gå hem på en fredag utan ett jobb att gå till på måndagen. Det är, med risk för upprepning, svåra tider vi lever i.

Mineralnäringen är inget undantag här. Vi måste fortsätta planera för extraordinära åtgärder och konstant befinna oss i ett vaket tillstånd, med en utblick över kommande händelser och behov. Låt mig dock poängtera att verkligheten efter krisen är otroligt svår att sia om. Läget framåt är lika osäkert som det är svårbedömt. Vi vet ännu inte hur utdragen krisen kommer att bli och vilken form den kommer att ta.

Spridningen av det virus som orsakar covid-19 riskerar att slå hårt mot prospekteringsbolagen. Dessa bolag är ofta små och specialiserade på just prospektering efter potentiellt utvinningsbara mineralfyndigheter. De saknar därför intäkter från egen gruvproduktion och är beroende av externt kapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. På grund av den rådande situationen är investeringsklimatet osäkert, och prospekteringsbolagen riskerar att påverkas mycket negativt av detta, vilket i sin tur gör framtiden oviss för den svenska gruvnäringen.

Därför är det viktigt att riksdagen nu ställer sig bakom regeringens åtgärder för att underlätta för de företag som bedriver undersökningsverksamhet i Sverige och därmed i förlängningen även för den svenska gruvbranschen.

Fru talman! Regeringen föreslår att det ska införas nya bestämmelser i minerallagen som innebär att undersökningstillstånd som har förlängts sedan det har visats att det finns synnerliga skäl för förlängning, och som är giltiga den 1 juli 2020, ska gälla i ytterligare ett år från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut. Om dessa tillstånd har förlängts med en tid som understiger den sammanlagda giltighetstiden på fem år kan tillståndet efter ansökan av tillståndshavaren förlängas med ytterligare en viss tid så att den sammanlagda förlängningen i stället blir högst sex år. Detta gäller dock endast om övriga förutsättningar för förlängning är uppfyllda.

Fru talman! Undersökningsverksamhet som bedrivs i fält med tillstånd enligt minerallagens andra kapitel kan vara av mycket skiftande omfattning och karaktär. Den kan exempelvis bestå av magnetiska eller elektriska mätningar, geologiska undersökningar, provtagning, borttagande av jord och/eller sprängning. Typen av undersökningsarbete och områdets karaktär avgör om det utöver undersökningstillstånd även krävs anmälan eller tillstånd enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller terrängkörningslagen.

Alltså kan många undersökningsverksamheter innebära olägenheter och intrång i markägares och andra rättighetshavares rättigheter. Därför är det bekymmersamt att schablonmässigt medge förlängning av samtliga undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli. Detta skulle innebära svårigheter i överskådandet av de samlade konsekvenserna och riskera att inkräkta både på markägares rättigheter och på miljön för närboende eller för natur och djur.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för undersöknings-tillstånd

I regeringens proposition anförs att den stora merparten av de giltiga undersökningstillstånden inte omfattas, utan förslaget gäller endast de undersökningstillstånd där det vid prövning av en ansökan redan har gjorts bedömningen att det finns synnerliga skäl för att undersökningsarbete ska få fortgå i högst fem år till. Vi kan därför inte se några skäl för riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen i enlighet med det som motionärerna föreslår.

Fru talman! När man i mitten av 1200-talet hittade en metod för att smälta järn i masugnar lades grunden för en nationell rikedom. Sedan dess har svenska malmer och mineral skapat jobb och tillväxt i hela landet, inte minst i de delar av Sverige som länge haft en nedåtgående befolkningsutveckling. Och utan metaller och mineral skulle dagens tekniska produkter som mobiltelefoner, datorer och solceller inte kunna tillverkas, och framtidens behov av gröna mineraler skulle inte kunna tillgodoses.

Den rådande pandemin har inneburit stora svårigheter för såväl mineralnäringen som omvärlden i stort. Därför välkomnar jag regeringens och riksdagens steg för att underlätta för en av Sveriges viktigaste nuvarande men också framtida industrier på ett ansvarsfullt sätt.


Anf. 21 Lorena Delgado Varas (V)

Fru talman! Vänsterpartiet anser att regeringens förslag i grunden är bra och att det krävs åtgärder till följd av den uppkomna coronakrisen. Gruvindustrin är en strategiskt viktig näring för Sverige, inte minst i regioner som tidigare har drabbats av hög arbetslöshet och utflyttning.

En modernisering av det svenska samhället som möter kommande miljö- och klimatutmaningar måste även innebära att gruvnäringen utvecklas i samklang med övriga delar av samhället. Vi vet att vår gruvnäring spelar en viktig roll, inte bara här utan i hela världen.

I propositionen anför regeringen att man inte har inkluderat alunskiffer bland undantagen eftersom det pågår ett arbete i Regeringskansliet för att skärpa regelverket när det gäller utvinning av mineral ur alunskiffer. Med vårt särskilda yttrande vill jag understryka vikten av detta arbete och av att det bedrivs skyndsamt samt av att ett förslag snart överlämnas till riksdagen så att brytningen av alunskiffer därefter kan upphöra inom en nära framtid.

Jag anser också att det är viktigt att regeringens förslag till förlängning av undersökningstillstånd följs upp och att de invändningar som har lyfts av Sametinget och Svenska Samernas Riksförbund, SSR, då tydligt tas i beaktande. Varför? Jo, undersökningsverksamhet kan vara rätt omfattande. Det kan handla om borrning, sprängning, grävning och borttagande av jord. Detta innebär såklart att ett undersökningstillstånd, som det står i reservationen, kan skapa olägenheter för och innebära ett intrång i markägares och andra rättighetshavares rättigheter.

Med tanke på att vissa verksamheter redan i dag är ifrågasatta bör förlängning av undersökningstillstånd endast innefatta de tillstånd som är drabbade här och nu och där det finns synnerliga skäl för förlängning. Vi får inte heller glömma att tillstånden getts under en minerallag som har blivit kritiserad av FN eftersom den inte tar tillräcklig hänsyn till urfolket samerna. FN:s rasdiskrimineringskommitté har rekommenderat Sverige att ändra lagstiftningen för att ge samerna ett större inflytande över sitt landområde så att deras rättigheter överensstämmer med FN:s konventioner.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för undersöknings-tillstånd

Jag yrkar bifall till reservationen från S, V och MP.


Anf. 22 Amanda Palmstierna (MP)

Fru talman och ledamöter! Coronapandemin påverkar vårt samhälle på många olika sätt. Även mineralnäringen påverkas. Som det är nu har bolag på grund av corona svårt att genomföra åtgärder i tid innan tillstånden går ut.

Regeringen lägger därför fram en proposition om att förlänga undersökningstillstånd med ett år om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl handlar till exempel om att vissa undersökningar bara kan göras vissa tider på året.

Jag vill vara tydlig med att det här ärendet inte påverkar Miljöpartiets hållning i gruvpolitiken i grunden. Vi anser fortfarande att det är viktigt att designa produkter så att man minskar trycket på att använda primära naturresurser. Det är också viktigt att arbeta med att cirkulera mineral, jobba med urban mining, waste mining och liknande. Det är först i tredje hand som man bryter mineral ur jordskorpan, och då är det mycket viktigt med ett starkt miljöskydd och en stark miljöprövning.

Anledningen till att vi står bakom denna proposition är att coronakrisen har påverkat även mineralnäringen, och det är förutsättningar som näringen inte kan råda över. Viktigt att notera i sammanhanget är att den nya bestämmelsen inte gäller undersökningstillstånd för kol, olja eller fossilgas eftersom det står i januariavtalet att dessa ska förbjudas. Det pågår ett arbete i Regeringskansliet med att ta fram ett sådant förbud, precis som har gjorts när det gäller uran.

Viktigt att notera i sammanhanget är också att den föreslagna förlängningen gäller undersökningstillstånd men inte arbetsplaner eller andra typer av tillstånd. Gruvbranschen har kommit med en propå om att man vill att alla undersökningstillstånd ska förlängas med ett år oavsett om det finns synnerliga skäl eller inte. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har nappat på det förslaget. Från regeringens och Miljöpartiets sida anser vi att det är olämpligt. Det är orimligt att ensidigt väga in näringslivets intresse och bortse från den andra sidan.

På den andra sidan finns de som äger mark och de som brukar mark. Det handlar om samebyars egendomsrätt och rennäring liksom om privata markägare och djur och natur. Det är viktigt att det finns en rimlighet och proportionalitet i detta - rim och reson. Att slentrianmässigt förlänga alla undersökningstillstånd med ett år är inte balanserat eller proportionerligt. Det är med andra ord viktigt att det finns synnerliga skäl.

Med detta yrkar jag bifall till propositionen och till S, MP:s och V:s gemensamma reservation.


Anf. 23 Helena Antoni (M)

Fru talman! Vi står just nu mitt i ögat av stormen som ingen såg komma. Vissa kanske vill tro att den har blåst över, men troligtvis har vi långt kvar tills vi kommer ut på andra sidan. Vi har sett en snabbt växande arbetslöshet, permitteringar, verksamheter som tvingats slå igen och livsverk som gått i kras, för att inte nämna de personliga tragedier som inget politiskt beslut kommer att finna lösningen på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för undersöknings-tillstånd

Det finns många delar av samhället som har påverkats av den rådande pandemin. De allra flesta har förmodligen känt av den på ett eller annat sätt, och allteftersom nya insikter framkommer är det viktigt att vi utvärderar och reviderar våra beslut. En god dos ödmjukhet skulle kunna vara på sin plats.

Fru talman! I dag debatterar vi prospekteringsbolagens framtid. Regeringen har lagt fram ett lagförslag som Moderaterna välkomnar. Det är ett viktigt beslut som måste tas för att säkra Sveriges ställning som gruvnation och prospekteringsbolagens framtid.

Världen möter inte bara coronakrisen utan även klimatkrisen. Senast i våras stod vi här och debatterade mineralpolitik, och då lyfte jag fram betydelsen av den svenska gruvnäringen ur ett internationellt perspektiv. Den svenska gruvnäringen behövs världen över eftersom klimatkrisen, i likhet med en pandemi, inte erkänner några landsgränser. Sverige har goda förutsättningar för att bli ett föregångsland i gruvbranschen med hög kompetens och stränga miljölagar. Det är här vi skapar framtiden. I en tid då mineral behövs mer än någonsin för att möta klimatkrisen är det av yttersta vikt att prospekteringsbolagen inte går förlorade. Prospekteringsbolagen är helt enkelt nyckelspelare i utvecklingen mot en klimatsmart framtid.

Fru talman! Prospekteringsbolag är mycket utsatta. Bolagen är ofta små och specialiserade på just prospektering. De har, till skillnad från gruvbolag, inga stabila intäkter som kommer direkt av gruvdrift utan är beroende av externt kapital. Och som bekant är det internationella läget minst sagt instabilt just nu.

Prospektering är det första steget inför uppstarten av en gruvverksamhet, och det är ett arbete som måste fortlöpa för att tillflödet av projekt inte ska avstanna. Arbetet är resurskrävande och kan inte pausas, då bolagen riskerar att gå miste om både investeringar och undersökningstillstånd. Detta gör läget mycket osäkert, vilket är något vi nu måste åtgärda.

Fru talman! Regeringens förslag är i grunden bra. Det är positivt att förslag om förlängda tillstånd ligger på bordet. Men förslaget missar en hel del aktörer, då det endast inkluderar de tillstånd som är inne på det sista året. Förslaget ger alltså förlängda tillstånd endast till dem som redan fått sina tillstånd förlängda maximalt antal gånger. Utan det tillkännagivande som utskottet nu kompletterar med skulle det osäkra läget kvarstå för majoriteten av prospekteringsbolagen, och därmed skulle vi, i det stora hela, riskera Sveriges ställning som gruvnation.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.

(Applåder)


Anf. 24 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Den pandemi som nu sveper över världen har inte bara slagit hårt mot våra medborgares hälsa och välmående utan också tvingat ned en lång rad verksamheter och branscher i brygga. Där så är möjligt har branscherna själva funnit lösningar, men när lagstiftningen sätter krokben för dem och begränsar deras möjlighet att övervintra under coronakrisen har vi i denna lagstiftande församling ett ansvar att se över densamma. Ett exempel på detta är de delar i minerallagen som reglerar undersökningstillstånden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för undersöknings-tillstånd

Svensk gruvindustris historia sträcker sig ända till förkristen tid, och gruvindustrin utgör i dag en hörnpelare i vår exportberoende basindustri. Gruvnäringen skapar jobb och genererar välfärd, något vi vill att den ska fortsätta att göra även efter pandemin.

Vi ser i dag dessutom en ökad efterfrågan på metaller och mineral som en konsekvens av att många i världen lämnar fattigdom och höjer sin levnadsstandard. Då börjar de efterfråga varor som innehåller sådant. Samtidigt har man i EU som mål att öka självförsörjningsgraden, inte minst av handels- och säkerhetspolitiska skäl. Kombinerar man detta med att nya tekniska landvinningar förutsätter brytning av så kallade innovationskritiska mineral förstår man att gruvnäringen är en framtidsbransch.

Men finns då malmen där bara man sätter spaden i backen? Är det bara att börja gräva, och så har man etablerat en gruva? Naturligtvis är det inte så enkelt, utan varje gruva bygger på att någon har prospekterat, alltså aktivt sökt efter fyndigheter och gjort noggranna undersökningar av berggrundens beskaffenhet och i det arbetet funnit brytvärda malmer.

Ingen gruva kommer till utan prospektering, och ingen befintlig gruva överlever utan prospektering. Utan prospektering upphör gruvnäringen och därmed på sikt även tillverkningsindustrin när den blir utan inhemsk råvara.

Problemet är att prospekteringen till sin natur är ett kostsamt, långsiktigt och tidsödande sökande efter något som förhoppningsvis på sikt ska generera en vinst. Därför är prospekteringen beroende av riskkapital och investerare och är därmed mycket känslig för konjunktursvängningar, vilket coronakrisen tydliggjort på ett bryskt sätt.

Det är heller inte bara för prospekteringsföretag att pausa undersökningsarbetet eftersom den svenska minerallagen är utformad så här: Om ett företag som innehar ett undersökningstillstånd inte borrar, tar prover och analyserar kan tillståndet komma att återkallas. Detta är något som vi har pekat ut som ett problem under den pågående pandemin och som vi önskar ändra på.

Fru talman! Låt mig därför säga att det är tacksamt att regeringen lyssnat på den för industrinationen Sverige viktiga gruvnäringen. Förslagen i den proposition vi debatterar i dag är i huvudsak ett steg i rätt riktning.

Vi konstaterar dock att regeringen i sitt förslag har valt en utformning som genererar en, som vi ser det, helt onödig administrativ börda för såväl tillståndsgivare som tillståndsinnehavare. Det är något vi är övertygade om är negativt för näringen när den ska dra igång igen efter den djupa kris den nu hamnat i.

Eftersom vi sverigedemokrater tror på en stark inhemsk gruvnäring och värnar om bilden av Sverige som gruvnation menar vi att de begränsningar som regeringen föreslagit är olyckliga.

Det är vår bestämda uppfattning att beslutet ska omfatta samtliga undersökningstillstånd med de undantag som nämns i vår motion, oavsett var i processen de befinner sig. Glädjande nog är det också en uppfattning som delas av en majoritet i utskottet. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag till beslut.


Anf. 25 Per Schöldberg (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för undersöknings-tillstånd

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Gruvnäringen har en jättebetydelse för Sverige, inte minst när det gäller arbetstillfällen och ekonomi. Dessutom ökar landets och världens efterfrågan på metaller och mineral i och med den gröna omställning som vi ser inom till exempel transportindustrin.

Medan gruvnäringen generellt klarar sig under coronakrisen går det sämre för prospekteringsföretagen. De står som den första länken i branschens hela näringskedja. Orsaken till att många av företagen är sårbara är att de är små och specialiserade, är beroende av riskkapital utifrån och inte äger egna gruvor. Coronaepidemin har tyvärr lett till att många finansiärer dragit öronen åt sig och håller inne med sitt kapital, vilket naturligtvis är kännbart för dessa bolag. Dessutom har det många gånger varit svårt att utföra undersökningar eftersom nödvändig expertis inte har kunnat resa till landet.

För att man som bolag ska få söka efter mineralfyndigheter behöver man enligt minerallagen ha ett undersökningstillstånd. För att behålla och förlänga det måste man även kunna visa att man bedriver ett aktivt undersökningsarbete. Om man inte gör det riskerar man att bli av med tillståndet.

För att lindra en del av prospekteringsföretagens krissituation har regeringen lagt fram ett förslag om en ettårig och automatisk förlängning av undersökningstillstånden. Tyvärr omfattar den inte alla företag som har just tillstånd utan bara dem som är inne på sitt sista år.

Det är viktigt att värna Sverige som gruvnation utifrån de tillgångar på metaller och mineral som vi i framtiden kommer att behöva för omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle. Utifrån detta är det klokt att förlänga fler giltiga undersökningstillstånd.

Centerpartiet håller med regeringen i fråga om många delar av propositionen men tycker som sagt att förslaget är för snävt. Att enbart förlänga tillståndet för de bolag som är i slutfasen av den maximala giltighetstiden för prospektering är inte tillräckligt. Det riskerar i stället att påverka Sverige som gruvland negativt.

Konsekvensen av regeringens förslag blir att mycket av det undersökningsarbete som gjorts inte kommer att kunna slutföras. Det innebär i sin tur att nedlagt arbete riskerar att gå förlorat. Dessutom påverkas en möjlig utveckling i de landsbygdsområden där prospektering sker negativt genom att potentiella arbetstillfällen inte blir verklighet.

Vi föreslår i stället att regeringen senast den 31 oktober 2020 ska återkomma med ett lagförslag som innebär att samtliga undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli förlängs med ett år vid tidpunkten då de annars löper ut. Förslaget om förlängning ska dock inte omfatta sådana undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol eller där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Avslutningsvis vill jag bara säga att äganderätten ligger oss centerpartister varmt om hjärtat, men vi bedömer inte att en förlängning av gällande undersökningstillstånd med ett år innebär en alltför stor begränsning för berörda markägare och andra rättighetsinnehavare. Men detta bör självklart även kunna belysas närmare i den konsekvensanalys som ett lagstiftningsarbete bör innefatta.

Som gruvland skulle Sverige förlora på förslaget om att snäva in förlängningen till att gälla endast dem som är i slutfasen av giltighetstiden för prospektering. Alla har ju drabbats av den rådande situationen. Det skulle vara olyckligt att sätta käppar i hjulet för de prospekteringsföretag som med sitt arbete faktiskt bidrar till att möjliggöra en fossilfri framtid. Vi kan påverka detta, och därför ställer vi oss bakom utskottets förslag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för undersöknings-tillstånd

Fru talman! Med detta önskar jag er, värderade kollegor i näringsutskottet, kansliet och alla andra en riktigt härlig sommar - det allvarliga läget till trots.

(Applåder)


Anf. 26 Arman Teimouri (L)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på reservationen.

Coronapandemin har slagit hårt och kommer att fortsätta att slå väldigt hårt mot samhället och våra företag, och gruvnäringen är inget undantag.

När det gäller den proposition som vi nu debatterar är det glädjande att regeringen på så kort tid återkommit till riksdagen med ett förslag, men en majoritet i näringsutskottet anser att regeringen inte har varit bred nog. Liberalerna delar regeringens uppfattning att den nya lagen bör gälla från och med den 1 juli 2020, men vår uppfattning är att alla tillstånd ska förlängas oavsett var i prospekteringsprocessen de befinner sig och vilken prospektering det gäller. Vi delar dock regeringens uppfattning att förlängningen inte ska omfatta undersökningstillstånd gällande stenkol, olja och gasformiga kolväten.

Fru talman! Sverige är ett av Europas viktigaste gruvländer. Tillsammans med stål- och metallverken utgör gruvnäringen en stor del av svensk exportindustri. Gruvnäringen är också Sveriges äldsta industriella verksamhet. Gruvnäringen är en viktig del av svenskt näringsliv och är även en stark exportframgång. Sveriges gruvnäring har stor betydelse för mineralförsörjningen i Europa.

Givetvis ska svensk gruvnäring ta hänsyn till olika mark, natur, miljö- och samhällsintressen, men vi ska inte vara de som sätter käppar i hjulen.

I Norrland skapar gruvnäringen framtidstro, fler jobb och lokal tillväxt på orter som tidigare haft det kämpigt. Ett jobb inom gruvnäringen innebär inte bara ett jobb inom gruvnäringen. Detta är nämligen en av de branscher som genererar flest ytterligare jobb i anslutning till basverksamheten.

Fru talman! Jag ska komma tillbaka till propositionen som vi behandlar i dag. Prospektering efter mineraltillgångar är framtidens gruvnäring. Det skapar framtida jobb och en framtidstro. Detta arbete måste fortgå så att Sveriges anseende som gruvnation inte påverkas negativt.

Att, som regeringen vill, endast låta detta omfatta de undersökningstillstånd som är inne på det allra sista året är en omotiverad begränsning. Dessutom skulle en förlängning av alla giltiga undersökningstillstånd inte medföra stora kostnader eller administrativt merarbete för Bergsstaten. Därför tycker jag att det är anmärkningsvärt att regeringen inte ställer sig bakom utskottets förslag till beslut.

Med det, fru talman, skulle jag vilja önska talmannen och kansliet en fortsatt trevlig sommar. Och jag önskar samma sak till näringsutskottet med kansli.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för undersöknings-tillstånd

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 7.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-06-23
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:183.
 2. Förlängning av ytterligare undersökningstillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att samtliga undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 ska förlängas med ytterligare ett år från den dag då de annars hade löpt ut, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2019/20:3635 av Eric Palmqvist m.fl. (SD),

  2019/20:3636 av Arman Teimouri m.fl. (L),

  2019/20:3641 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

  2019/20:3642 av Helena Lindahl m.fl. (C) och

  2019/20:3643 av Camilla Brodin m.fl. (KD).
  • Reservation 1 (S, V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S016084
  M110059
  SD100052
  C50026
  V04023
  KD30019
  L30016
  MP03013
  -0002
  Totalt32230294
  Ledamöternas röster