Till innehåll på sidan

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

Betänkande 2022/23:JuU24

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 maj 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online (JuU24)

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag, som innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online.

Enligt EU-förordningen får behöriga myndigheter, i Sverige Polismyndigheten, utfärda order om att en värdtjänstleverantör ska avlägsna terrorisminnehåll från sin värdtjänst. Leverantören är skyldig att göra detta inom en timme från mottagandet av en sådan order.

Den nya lagen ger Polismyndigheten möjlighet att även besluta om vitesförelägganden och sanktionsavgifter mot värdtjänstleverantörer som åsidosätter sina skyldigheter. Lagen möjliggör även nödvändigt uppgiftsutbyte mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-04-27
Justering: 2023-05-11
Trycklov: 2023-05-11
Betänkande 2022/23:JuU24

Alla beredningar i utskottet

2023-04-27

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online (JuU24)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag, som innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online.

Enligt EU-förordningen får behöriga myndigheter, i Sverige Polismyndigheten, utfärda order om att en värdtjänstleverantör ska avlägsna terrorisminnehåll från sin värdtjänst. Leverantören är skyldig att göra detta inom en timme från mottagandet av en sådan order.

Den nya lagen ger Polismyndigheten möjlighet att även besluta om vitesförelägganden och sanktionsavgifter mot värdtjänstleverantörer som åsidosätter sina skyldigheter. Lagen möjliggör även nödvändigt uppgiftsutbyte mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-05-23
Debatt i kammaren: 2023-05-24

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 19 Jessica Wetterling (V)

Herr talman! Om någon från justitieutskottet är kvar i salen och lyssnar på detta vill jag försäkra att Vänsterpartiet står bakom det här betänkandet. Jag har alltså inte tänkt försöka göra någon kupp på fyra minuter här. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

I detta ärende har ett enigt utskott ställt sig bakom regeringens förslag, så även Vänsterpartiet. För oss är det ändå med en viss motvillighet. Jag vill därför ta några minuter i kammaren och redogöra för anledningarna till vårt ställningstagande för att få med det i kammarens protokoll.

Precis som utskottet redogör för i sitt betänkande antogs Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online, TCO-förordningen, under 2021. För knappt ett år sedan började förordningen tillämpas. Den gäller som svensk lag.

Förordningen ger de olika ländernas nationella behöriga myndigheter vissa befogenheter och ålägger så kallade värdtjänstleverantörer vissa skyldigheter. Bland annat får en behörig myndighet utfärda order om att en värdtjänstleverantör ska avlägsna terrorisminnehåll från sin värdtjänst, vilket leverantören då är skyldig att göra inom en timme från det att man mottagit en sådan order.

För att uppfylla kraven i EU-förordningen och möjliggöra tillämpningen av den föreslår regeringen bland annat en ny lag som ger Polismyndigheten, den behöriga myndigheten i Sverige, möjlighet att besluta om vitesförelägganden och sanktionsavgifter mot värdtjänstleverantörer. Lagen möjliggör även ett visst uppgiftsutbyte mellan Polismyndigheten och Säpo.

Herr talman! I EU-parlamentet röstade Vänsterpartiet och vår partigrupp där nej till förordningen. Ett av skälen till detta är att Vänsterpartiet står bakom den svenska yttrandefrihetsgrundlagen och den lagstiftning vi har, där det slås fast att åtgärder mot eventuellt kriminella uttalanden ska vidtas i efterhand. Vi är också generellt skeptiska och kritiska mot förhandsgranskning och andra censurliknande filterlösningar.

Regeringen gör bedömningen att TCO-förordningen och de i propositionen föreslagna lagändringarna inte är tillämpliga i de fall då de kommer i konflikt med våra mediegrundlagar. Jag och Vänsterpartiet noterar dock att Justitiekanslern i sitt remissvar anser att slutsatsen gällande när förordningen ska tillämpas och när den inte ska tillämpas inte är helt självklar. Justitiekanslern anser bland annat att det är oklart om Polismyndigheten i en situation där ett visst publicerat innehåll bedöms vara skyddat av de svenska grundlagarna kan underlåta att utfärda en avlägsnandeorder på det sätt som förordningen kräver utan att överträda unionsrätten.

Vänsterpartiet delar Justitiekanslerns oro när det gäller detta och kommer att bevaka frågan framöver. Vi är därför också kritiska till TCO-förordningen i sig och till regeringens förslag i detta ärende. Men eftersom förordningen redan i dag gäller som svensk lag har det inte varit möjligt för oss att yrka avslag på regeringens proposition, då den enbart syftar till att anpassa svensk lagstiftning efter förordningens krav.

Herr talman! Detta ärende är tyvärr ingen engångshändelse utan en konsekvens av Sveriges inträde i EU som i bland annat detta fall leder till ett demokratiskt underskott. Det är också av dessa skäl som jag, trots Vänsterpartiets kritik mot förordningen, har avstått från att yrka avslag på regeringens proposition.

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-05-24
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online,
2. lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
4. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
5. lag om ändring i lagen (2022:619) om ändring i lagen (2021:1190) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:71 punkterna 1-5.