Protokoll 2022/23:111 Onsdagen den 24 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:111

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 maj justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Amir Jawad som suppleant i socialförsäkringsutskottet under Mauricio Rojas ledighet.

Talmannen förklarade vald under tiden den 24 maj–13 juli till

suppleant i socialförsäkringsutskottet

Amir Jawad (L)

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2022/23:23 för tisdagen den 2 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från civilutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2022/23:334

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:334 Elstöd till företag

av Niklas Karlsson (S)

Interpellationen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.