med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (komplettringsproposition)

Proposition 1992/93:150

Regeringens proposition

1992/93:150

med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten
för budgetåret 1993/94, m.m.

(kompletteringsproposition)

Prop.

1992/93:150

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag
ur regeringsprotokollet den 15 april 1993 för de åtgärder och de ändamål
som framgår av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anne Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 som lades fram i årets
budgetproposition kompletteras med hänsyn till senare inträffade
förändringar rörande såväl inkomst- som utgiftssidan av budgeten. I
samband därmed redovisas en förnyad beräkning av budgetutfallet för
innevarande budgetår. Beräkningarna visar att budgetunderskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-04-22 Bordläggning: 1993-04-22 Hänvisning: 1993-04-23 Motionstid slutar: 1993-05-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (210)
Följdmotioner (102)
Behandlas i betänkande (14)