med anledning av prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen

Motion 2020/21:3949 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda förutsättningarna för att flygbolag som köper biojetbränsle enligt reduktionsplikten även ska kunna tillgodoräkna sig utsläppskrediten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska. Kristdemokraterna stöder därför reger­ingens förslag till reduktionsplikt för flygfotogen.

Kristdemokraterna ser emellertid att förslaget även bör åtföljas av en ambitiös sats­ning på produktion av biojetbränsle i vårt närområde. Ökad produktion av biojetbränsle är viktigt dels för nya arbetstillfällen i Sverige, dels för att öka försörjningstryggheten. Kontrollstationerna som aviseras i lagen vart tredje år bör användas för att analysera tillgång och prisutveckling på biojetbränsle och andra fossilfria flygbränslen.

Kristdemokraterna ser dock allvarligt på att förslaget till reduktionsplikt inte före­faller harmoniera med övriga styrmedel som reglerar flygets klimatpåverkan, framför allt EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS). Reduktionsplikt är ett krav som ställs på drivmedelsleverantörerna men det är flygbolagen som köper och förbrukar bränslet, och det är även flygbolagen som slutrapporterar koldioxidutsläpp från användning av bräns­let till Naturvårdsverket och EU ETS. För att kunna göra detta behöver flygbolagen ut­släppskrediter för biojetbränslet.

Propositionen innehåller ingen reglering av hur flygbolagen ska tillgodoräkna sig utsläppskrediterna för biojetbränslet. Konsekvensen kan bli att ingen utsläppsminskning alls registreras för flyget, liksom att flygbolagen inom EU ETS kan tvingas att rappor­tera och betala för 100 procent fossila utsläpp trots inblandning av biojetbränsle. Flyget är till skillnad från vägtrafiken i en handlande sektor.

Målsättningen för regeringens förslag är minskad klimatpåverkan från flyget, och då måste reduktionsplikten stödja omställningen och ge incitament för flygbolag att tanka bränsle i Sverige. 

Regeringens utredning Biojet för flyget (SOU 2019:11) konstaterade att ”det vore orimligt om flygbolag skulle behöva rapportera biodrivmedel som fossilt”. I proposi­tionen (s. 27) framgår att regeringen inte anser att det ska finnas hinder för att biojet­bränsle som en drivmedelsleverantör använt för att uppfylla reduktionsplikten också ska kunna användas av ett flygbolag inom t.ex. EU ETS. Men förslaget behöver komplet­teras med att utsläppskrediterna ska överlämnas till flygbolagen som köper biojetbräns­let enligt reduktionsplikten.

Kristdemokraterna anser att flygbolagen som betalar för biojetbränslet även måste kunna tillgodoräkna sig utsläppskrediten för att syftet med reduktionsplikten ska upp­nås. Efter riksdagens beslut kan ett genomförandeuppdrag ges till ansvariga myndig­heter, t.ex. avseende drivmedelsrapportering till Energimyndigheten och flygbolagens utsläppsrapportering till Naturvårdsverket, i syfte att säkerställa att flygbolagen kan använda utsläppsreduktionen från biojetbränslet.

 

 

Magnus Oscarsson (KD)

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Camilla Brodin (KD)

Larry Söder (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-07 Bordlagd: 2021-04-08 Granskad: 2021-04-08 Hänvisad: 2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)