Vice statsminister

Interpellation 2014/15:744 av Hans Wallmark (M)

av Hans Wallmark (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

 

Åsa Romson är statsråd och chef för Miljö- och energidepartementet. Tillika är hon vice statsminister. Den vice statsministern tycks dock inte vara ställföreträdare för regeringschefen vilket annars titeln kan anses antyda. Detta är extraordinärt och väcker ett antal frågor.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöministern tillika vice statsminister Åsa Romson:

Med vilket formellt stöd beskriver Åsa Romson sig som vice statsminister? Är denna utnämning på något sätt dokumenterad?

Vilka arbetsuppgifter utförs som vice statsminister? Är dessa på något sätt reglerade?

Har det fattats något beslut med stöd av 7 kap. 5 § andra meningen regeringsformen som innebär att Åsa Romson är föredragande i några regeringsärenden i egenskap av vice statsminister och inte i egenskap av chef för Miljö- och energidepartementet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-07-31 Överlämnad: 2015-07-31 Anmäld: 2015-08-27 Svarsdatum: 2015-09-03 Sista svarsdatum: 2015-09-09
Debatt (9 anföranden)