Infektion med ebolavirus

Socialutskottets bet 2014/15:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2015

Beslut

Infektion med ebolavirus klassas som samhällsfarlig (SoU5)

Riksdagen har godkänt regeringens beslut från oktober 2014 om att bestämmelserna i smittskyddslagen om samhällsfarliga sjukdomar ska gälla för infektion med ebolavirus. En samhällsfarlig sjukdom är en sjukdom vars spridning i samhället kan leda till allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och kräver därför särskilda smittskyddsåtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2015-02-12
Trycklov: 2015-02-13
Reservationer 1
bet 2014/15:SoU5

Infektion med ebolavirus klassas som samhällsfarlig (SoU5)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens beslut från oktober 2014 om att bestämmelserna i smittskyddslagen om samhällsfarliga sjukdomar ska gälla för infektion med ebolavirus. En samhällsfarlig sjukdom är en sjukdom vars spridning i samhället kan leda till allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och kräver därför särskilda smittskyddsåtgärder.

Socialutskottet tycker att särskilda smittskyddsåtgärder ska kunna användas för att förebygga smittspridning av ebolavirus och föreslår att riksdagen godkänner beslutet och samtidigt beslutar att det ska följa direkt av smittskyddslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-18
Debatt i kammaren: 2015-02-19
4

Beslut

Beslut: 2015-02-19
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Infektion med ebolavirus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),
b) godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:38 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2014/15:2968 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 1-4, 6 och 7.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 94 0 0 19
M 66 0 0 18
SD 0 45 0 4
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 251 45 0 53