Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2022

Beslut

Nej till finansutskottets förslag med anledning av vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget (FiU21)

Riksdagen sa nej till finansutskottets förslag med anledning av vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Detta innebär att förslagen i regeringens propositioner och finansutskottets utskottsinitiativ avslås.

Riksdagen riktade vidare två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om att den ska återkomma med förslag om att

  • sänka skatten för pensionärerna
  • införa en så kallad gas i pensionssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2021/22:255. Delvis bifall till proposition 2021/22:99 punkterna 34 och 35 om ändrade anslag, ramar och beställningsbemyndiganden. Avslag på proposition 2021/22:99 punkterna 4–8 om garantitillägg i bostadstillägget med bifall till ett motionsyrkande om avslag på propositionen i denna del. Delvis bifall till proposition 2021/22:99 punkt 16 om lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Avslag på proposition 2021/22:99 punkt 21 om användningen av anslaget 1:3 inom utgiftsområde 11. I övrigt bifall till proposition 2021/22:99 och avslag på motionerna. Bifall till följande utskottsinitiativ: lagändringar gällande grundskydd för pensionärer, tillkännagivande om åtgärder för att minska passköerna, om att anvisa anslag som avviker från regeringens förslag, om bemyndigande att skänka viss försvarsmateriel till Ukraina, om tillkännagivande om sänkt skatt för pensionärer fr.o.m. den 1 januari 2023, om tillkännagivande om införandet av en s.k. gas i pensionssystemet, om ändrat bemyndigande för lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar.
Riksdagens beslut: Kammaren avslog utskottets förslag till beslut under punkt 1. Beslutet innebär att förslagen i proposition 2021/22:99 och 2021/22:255, följdmotionerna och utskottsinitiativet avslogs. Kammaren biföll i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02, 2022-06-07, 2022-06-13

Ja till förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med vårändringsbudgeten (FiU21)

Regeringen har lagt fram flera förslag till lagändringar i den så kallade vårändringsbudgeten för 2022. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till alla förslagen i budgeten utom förslaget till garantitillägg i bostadstillägget, som utskottet föreslår att riksdagen säger nej till.

Två av de regeringsförslag som utskottet föreslår att riksdagen säger ja till är

  • sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk, som ska börja gälla den 1 juli 2022
  • ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader, som ska börja gälla den 1 juli 2022.

Finansutskottet föreslår vidare att riksdagen säger ja till regeringens förslag i en extra ändringsbudget om att Sverige ska hjälpa Ukraina med ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet.

Finansutskottet lägger också fram ett eget förslag om ändringar av statens budget för 2022. Utskottets förslag innebär bland annat ökat stöd till Polismyndigheten, ytterligare stöd till Ukraina utöver regeringens förslag och ökade möjligheter till beställningar inom försvarsområdet.

Utskottet föreslår lagändringar som förstärker pensionärernas ekonomi. Dessa lagändringar ska börja gälla den 1 september och den 1 oktober 2022.

Sammantaget innebär utskottets olika förslag att anslagen i statens budget för år 2022 ökar med 30,9 miljarder kronor.

Finansutskottets eget förslag är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det är utskottet som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Finansutskottet föreslår även att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om

  • åtgärder för att minska passköerna
  • sänkt skatt för pensionärer
  • införandet av en så kallad gas i pensionssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.