Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2017

Beslut

Fler företag ska omfattas av kraven på tillgänglighet (AU3)

Alla ska kunna komma in på restauranger

Alla människor ska
kunna komma in på restauranger
och komma in till frisörer.

Även personer
som till exempel sitter
i rullstol eller är blinda.

Förut var det bara
stora företag som
behövde göra om
sina lokaler så att
alla kunde besöka dem.

Nu har riksdagen bestämt
att alla restauranger och
frisörer måste göra det.

Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag finns det ett undantag i diskrimineringslagen för den här typen av företag. Det är företag som många möter i sin vardag och riksdagen anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället. Ändringen innebär att personer med funktionsnedsättning får ett ökat skydd mot diskriminering.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2018.

Riksdagen menar också att det är viktigt att ändringen utvärderas för att se hur den fungerar. Både för företagen och för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen uppmanar därför regeringen, i ett tillkännagivande, att utvärdera lagändringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till en motion med tillkännagivande om att regeringen bör utvärdera det utvidgade skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Fler företag ska omfattas av kraven på tillgänglighet (AU3)

Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag finns det ett undantag i diskrimineringslagen för den här typen av företag. Det är företag som många möter i sin vardag och utskottet anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället. Ändringen innebär att personer med funktionsnedsättning får ett ökat skydd mot diskriminering.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 maj 2018.

Arbetsmarknadsutskottet menar också att det är viktigt att ändringen utvärderas för att se hur den fungerar. Både för företagen och för personer med funktionsnedsättning. Utskottet uppmanar därför regeringen, i ett tillkännagivande, att utvärdera lagändringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.