Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets bet 2014/15:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2014

Beslut

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om att biståndet för 2015 ska vara 29,5 miljarder kronor. Samtidigt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att det sammanlagda biståndet ska motsvara 1 procent av bruttonationalinkomsten 2015. Mest pengar går till biståndsverksamhet och till Sida.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen bifaller en motion (M, C, FP, KD) som innebär förändringar i anslagen 1:1 och 1:2 jämfört med regeringens förslag. I övrigt bifalls regeringens och riksrevisionens förslag i budgetpropositionen om anslag och bemyndiganden. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-12-02
Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-12
Reservationer 12
bet 2014/15:UU2

Alla beredningar i utskottet

2014-12-02, 2014-11-25, 2014-11-20

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om att biståndet för 2015 ska vara 29,5 miljarder kronor. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att det sammanlagda biståndet ska motsvara 1 procent av bruttonationalinkomsten 2015. Mest pengar går till biståndsverksamhet och till Sida.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-16
Debatt i kammaren: 2014-12-17
4

Beslut

Beslut: 2014-12-17
13 förslagspunkter, 11 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens resultatredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1130 av Björn Söder och Julia Kronlid (SD) yrkandena 1-3 och

2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 1 (SD)

2. Biståndsramen och anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Biståndsramen
Riksdagen fastställer biståndsramen för 2015 till 1 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2015 beräknat enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

b) Anslag och anslagsvillkor för 2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet har angett, anslagen för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

c) Bemyndigande om garantier för biståndsverksamhet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

d) Bemyndigande om deltagande i stiftelse
Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om att delta i den stiftelse som bildats som genomförandestruktur för det andra programmet för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländer inom området klinisk prövning (EDCTP2).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

e) Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 71 071 000 000 kronor under perioden 2016-2026.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

f) Beställningsbemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2015 för anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor under perioden 2016-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 103 0 3 7
M 80 0 0 4
SD 0 48 0 1
MP 23 0 1 1
C 21 0 0 1
V 2 0 16 3
KD 15 0 0 1
Totalt 258 48 20 23


3. OECD/Dacs regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 11, 15 och 12.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 106 0 0 7
M 80 0 0 4
SD 48 0 0 1
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 18 0 3
KD 15 0 0 1
Totalt 308 18 0 23


4. Utvecklingspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 5, 7 och 8,

2014/15:1880 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 3,

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 13,

2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkandena 7 och 9,

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 26-28 och

2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 6, 9, 11-13, 17 och 18.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

5. Politiken för global utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3 och 13 samt

2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 11.

Reservation 6 (V)

6. Utvecklingsmål efter 2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 4,

2014/15:1879 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 2,

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 29 och

2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 7, 8 och 10.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

7. Bistånd till Palestina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1030 av Björn Söder och Kent Ekeroth (SD),

2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 5 och

2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 9 (SD)

8. Skuldavskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:81 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 17 och 18.

Reservation 10 (V)

9. Humanitärt bistånd via länder i närområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Budgetstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 11 (SD)

11. Reformsamarbete med Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 12 (SD)

12. Samarbete med Västafrika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument