Till innehåll på sidan

Arbete mot barnaga

Motion 2014/15:1560 av Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella organ och i bilaterala kontakter kraftfullt bör verka för att barnaga förbjuds i världens alla länder.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet bör verka mot barnaga.

Motivering

Aga är en kränkning av varje barns värdighet och fysiska integritet. Till skillnad från andra former av våld mellan människor är det i de flesta länder i världen tillåtet att aga barn i hemmet. Sverige var första landet i världen med att införa ett förbud mot barnaga, år 1979. Enligt föräldrabalken (6 kap. 1 §) får barn inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

I FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 19, betonas barnets rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och vanskötsel. FN:s kommitté för barnets rättigheter är den institution som övervakar att konventionen efterlevs. Den slår tydligt fast att barnaga inte är förenligt med konventionens regelverk. Trots detta är det endast en minoritet av konventionsländerna som förbjuder all form av aga mot barn. Samtidigt ska det sägas att trenden är positiv. Bara förra året införde två nya länder och i år två nya länder ett totalförbud mot barnaga. 38 länder i världen har infört ett totalförbud mot barnaga. EU genomförde under 2013 en riktad kampanj om barnets rättigheter med särskilt fokus på våld mot barn. Tyvärr har ännu inte alla EU-länder infört ett totalt förbud mot barnaga men samtliga länder har antagit barnkonventionen. Enligt en FN-studie utsätts 80 procent av världens barn för aga i hemmet. Även i skolor sker ofta våld mot barn. Det är viktigt att arbeta för alternativa och positiva uppfostringsmetoder och att få lagstiftning som totalförbjuder aga.

Endast en lag gör dock inte att agan försvinner från en dag till en annan – det är Sverige ett exempel på. Trots det är en lagstiftning mot barnaga viktig. Utan en lag kan ingen ingripa. Sverige bör därför i internationella organ och i bilaterala kontakter kraftfullt verka för att barnaga förbjuds i alla världens länder, inte minst inom EU där vi mer kraftfullt har möjlighet att driva frågan. Det har vi möjlighet att göra inte minst eftersom Sverige har varit ett föregångsland. Självklart ska vi använda våra erfarenheter i ett internationellt arbete för att sätta tryck på andra länder att förbjuda barnaga. Sida bör också, inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet, verka mot barnaga. Målet måste vara att aga mot barn ska vara förbjudet i alla länder.

.

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella organ och i bilaterala kontakter kraftfullt bör verka för att barnaga förbjuds i världens alla länder.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet bör verka mot barnaga.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.