Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2019

Beslut

96 miljarder till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

96 miljarder till ekonomisk trygghet
vid sjukdom och funktionsnedsättning

Riksdagen har beslutat
att 96 miljarder kronor
i statens budget för år 2020
ska gå till ekonomisk trygghet
för den som är sjuk
eller har en funktionsnedsättning.

Riksdagen sa också ja till att regionerna
från och med februari 2020
måste erbjuda personer som är sjukskrivna
personligt stöd och hjälp med samordning
för att personen ska kunna
gå tillbaka till sitt arbete
eller börja arbeta.

Vad är statens budget?

Statsbudgeten är en plan
för vad Sveriges pengar
ska användas till nästa år.

Det är regeringen som föreslår vad
pengarna i statsbudgeten ska gå till.
Sedan fattar riksdagen beslut
om regeringens förslag är bra
eller om det måste ändras.

Cirka 96 miljarder kronor ur statens budget 2020 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar går till aktivitets- och sjukersättningar, cirka 42,2 miljarder kronor. 36,9 miljarder kronor går till sjukpenning och rehabilitering och Försäkringskassan får cirka 8,8 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag att regioner från och med februari 2020 blir skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa nej till alternativa budgetförslag i motionerna.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-05
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2019-12-12
Betänkande 2019/20:SfU1

Alla beredningar i utskottet

2019-12-05, 2019-11-07

96 miljarder till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Cirka 96 miljarder kronor ur statens budget 2020 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar går till aktivitets- och sjukersättningar, cirka 42,2 miljarder kronor. 36,9 miljarder kronor går till sjukpenning och rehabilitering och Försäkringskassan får cirka 8,8 miljarder kronor. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag att regioner från och med februari 2020 blir skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till alternativa budgetförslag i motionerna.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-16
Debatt i kammaren: 2019-12-17
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 10

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 10 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 10 punkt 6 och avslår motionerna

2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2655 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:2796 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 2-5 och 16,

2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 11, 15, 17 och 19,

2019/20:3013 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2019/20:3104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14 och

2019/20:3300 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1-4 och 6.

b) Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter,
2. lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),
3. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),
4. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 10 punkterna 1-4 och avslår motionerna

2019/20:2655 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 7.

c) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet vid utbetalning av ersättning för vård i andra länder som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till 170 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 10 punkt 5.