Terrorism

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2021

Beslut

Hårdare straff för terrorism och kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer föreslås (JuU29)

Riksdagen har behandlat cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 som handlar om terrorism. I samband med detta beslutade riksdagen att rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör

  • ge Polismyndigheten, Tullverket och Kronofogdemyndigheten i uppdrag att samverka och genomföra gemensamma kontroller för att bekämpa terrorism och kriminalitet
  • arbeta för att deltagande i en terroristorganisation kriminaliseras så snart som möjligt
  • återkomma till riksdagen med förslag som innebär att sanktionsavgifter införs i säkerhetsskyddslagen
  • tillsätta en ny utredning som får i uppdrag att föreslå skärpningar av straffen för terroristbrott.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om samverkan mellan myndigheter, kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation, sanktionsbestämmelser kopplade till säkerhetsskyddslagen, hanteringen av situationer där verkställighetshinder föreligger och skärpta straff för terroristbrott. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 15 under punkt 19, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-15, 2021-04-29, 2021-05-20

Hårdare straff för terrorism och kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer föreslås (JuU29)

Justitieutskottet har behandlat cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 som handlar om terrorism. I samband med detta föreslår utskottet att riksdagen riktar fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör

  • ge Polismyndigheten, Tullverket och Kronofogdemyndigheten i uppdrag att samverka och genomföra gemensamma kontroller för att bekämpa terrorism och kriminalitet
  • arbeta för att deltagande i en terroristorganisation kriminaliseras så snart som möjligt
  • återkomma till riksdagen med förslag som innebär att sanktionsavgifter införs i säkerhetsskyddslagen
  • överväga hur situationer där personer som utgör säkerhetshot och som inte kan utvisas ska hanteras, samt på vilket sätt samhället ska kunna skydda sig mot sådana personer
  • tillsätta en ny utredning som får i uppdrag att föreslå skärpningar av straffen för terroristbrott.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.