Protokoll 2020/21:138 Torsdagen den 10 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:138

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 20 maj justerades.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Lars Jilmstad (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas partigrupp anmält Lars Jilmstad som ledamot i konstitutionsutskottet.

Förste vice talmannen förklarade vald till

ledamot i konstitutionsutskottet

Lars Jilmstad (M)

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:772

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:772 Sveriges ansvar för giftigt avfall i Chile  

av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.