Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2021

Beslut

Starkare skydd av geografiska beteckningar och tydligare regler om varumärkesregistrering (NU23)

Regeringen föreslår att otillåten användning av geografiska beteckningar som skyddas genom EU:s tillträde till den så kallade Genèveakten ska kunna leda till skadestånd och andra sanktioner. Det gäller även de beteckningar som skyddas av frihandelsavtalen med Singapore och Vietnam.

Regeringen föreslår också tydligare regler om registrering av varumärken och företagsnamn när sökanden agerar i så kallad ond tro - exempelvis avsiktligen ansöker om ett företagsnamn den inte har rätt till.

Riksdagen sa ja till förslagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021. Riksdagen sa samtidigt nej till 25 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-29, 2021-05-20

Starkare skydd av geografiska beteckningar och tydligare regler om varumärkesregistrering (NU23)

Regeringen föreslår att otillåten användning av geografiska beteckningar som skyddas genom EU:s tillträde till den så kallade Genèveakten ska kunna leda till skadestånd och andra sanktioner. Det gäller även de beteckningar som skyddas av frihandelsavtalen med Singapore och Vietnam.

Regeringen föreslår också tydligare regler om registrering av varumärken och företagsnamn när sökanden agerar i så kallad ond tro - exempelvis avsiktligen ansöker om ett företagsnamn den inte har rätt till.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021. Näringsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen ska säga nej till 25 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.