Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2018

Beslut

Skriftliga avtal blir krav vid telefonförsäljning (CU36)

Det ska inte längre vara möjligt att ingå avtal muntligt med en telefonförsäljare om det är försäljaren som kontaktar konsumenten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

När till exempel en telefonförsäljare kontaktar en konsument finns det inga formella krav på hur ett avtal om att köpa en vara eller tjänst ska se ut. Avtalet kan med andra ord ingås muntligen per telefon. I och med ändringarna kommer säljaren att behöva skicka en bekräftelse i skriftlig form, till exempel via post eller e-post. Konsumenten måste sedan skriftligen acceptera avtalet innan det är giltigt. Det här gäller för varor och tjänster som omfattas av distansavtalslagen. Syftet med förslaget är att stärka konsumentskyddet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Samtidigt riktar riksdagen en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utreda om det här skriftlighetskravet bör gälla för fler varor och tjänster.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkt 2. Delvis bifall till propositionen punkt 1. Bifall till motion med tillkännagivande om att regeringen bör påbörja ett arbete med att utreda om ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning till konsumenter bör gälla för ytterligare varor och tjänster som bl.a. lotterier och paketresor och återkomma med förslag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-11
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:CU36

Skriftliga avtal blir krav vid telefonförsäljning (CU36)

Det ska inte längre vara möjligt att ingå avtal muntligt med en telefonförsäljare om det är försäljaren som kontaktar konsumenten. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

När till exempel en telefonförsäljare kontaktar en konsument finns det inga formella krav på hur ett avtal om att köpa en vara eller tjänst ska se ut. Avtalet kan med andra ord ingås muntligen per telefon. I och med ändringarna kommer säljaren att behöva skicka en bekräftelse i skriftlig form, till exempel via post eller e-post. Konsumenten måste sedan skriftligen acceptera avtalet innan det är giltigt. Det här gäller för varor och tjänster som omfattas av distansavtalslagen. Syftet med förslaget är att stärka konsumentskyddet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 september 2018.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utreda om det här skriftlighetskravet bör gälla för fler varor och tjänster.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-13
Debatt i kammaren: 2018-06-14
4

Beslut

Beslut: 2018-06-14
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler med den ändringen att 
- 3 kap. 1 och 8 §§ ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, 
- det i 3 kap. ska införas en ny paragraf, 4 a §, av den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 och att ingressen ska ha den lydelse som följer av detta,
2. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:129 punkt 2, bifaller delvis proposition 2017/18:129 punkt 1 och avslår motion

2017/18:4024 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 5 0 0 3
Totalt 172 116 0 61


2. Skriftlighetskravets omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör påbörja ett arbete med att utreda om ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning till konsumenter bör gälla för ytterligare varor och tjänster som bl.a. lotterier och paketresor och återkomma med förslag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4024 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1 och

avslår motion

2017/18:4022 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 32 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 5 0 3
Totalt 251 37 0 61