Torsdag den 14 juni 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:132

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:132

Torsdagen den 14 juni 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 24 maj

 

 

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

 

2

2017/18:581 av Sofia Fölster (M)
Regeringens arbetslöshetsmål

 

3

2017/18:585 av Lars Hjälmered (M)
Arbetsförmedlingen

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2017/18:FPM101 Omvänd skattskyldighet för handel med utsläppsrätter m.m. och snabba insatser mot momsbedrägeri COM(2018) 298

SkU

5

2017/18:FPM102 Direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande handel - det slutgiltiga mervärdesskattesystemet COM(2018) 329

SkU

6

2017/18:FPM103 Nytt punktskattedirektiv COM(2018) 341, COM(2018) 349, COM(2018) 346

SkU

7

2017/18:FPM104 Ändring i alkoholskattedirektivet COM(2018) 334

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2017/18:NU22 Energipolitikens inriktning

36 res. (M, SD, C, V, L, KD)

9

Bet. 2017/18:NU23 Elmarknadsfrågor

1 res. (V)

10

Bet. 2017/18:NU27 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

 

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2017/18:UU21 Politiken för global utveckling (PGU)

7 res. (M, SD, C, V, KD)

12

Bet. 2017/18:UU23 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

1 res. (M, SD)

 

Socialutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2017/18:SoU36 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

3 res. (SD, V, L)

14

Bet. 2017/18:SoU29 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

15

Bet. 2017/18:JuU39 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

1 res. (V)

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2017/18:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

3 res. (SD, L)

 

Finansutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2017/18:FiU46 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017

 

18

Bet. 2017/18:FiU40 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2017/18:SkU25 Nya skatteregler för företagssektorn

3 res. (SD, V, -)

20

Bet. 2017/18:SkU26 Mervärdesskatteregler för vouchrar

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden och utlåtande

 

21

Utl. 2017/18:MJU25 Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

1 res. (S, MP)

22

Bet. 2017/18:MJU24 Ny djurskyddslag

26 res. (M, SD, C, V, L, KD)

23

Bet. 2017/18:MJU23 Invasiva främmande arter

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2017/18:CU34 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

 

25

Bet. 2017/18:CU36 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

2 res. (M, SD, C, L, KD)

26

Bet. 2017/18:CU37 Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2017/18:SoU26 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

28

Bet. 2017/18:SoU21 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

29

Bet. 2017/18:KU43 Journalistik i hela landet

2 res. (SD)

30

Bet. 2017/18:KU44 En stärkt minoritetspolitik

7 res. (M, SD, L)

 

Finansutskottets betänkande

 

31

Bet. 2017/18:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015–2017

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

32

Bet. 2017/18:KrU10 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

33

Bet. 2017/18:SfU31 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

34

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.