Skolans arbete med trygghet och studiero

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2022

Beslut

Ja till ökad trygghet och studiero i skolan (UbU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag för att öka tryggheten och studieron i skolan. Förslagen syftar till att nå högre kunskapsresultat och innebär bland annat att

 • all personal ska få göra det som är befogat för att öka studieron, till exempel att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar
 • det blir enklare för rektorn att besluta om avstängning och tillfällig placering inom och utanför skolan
 • användningen av mobiltelefoner i skolan regleras
 • ordningsreglerna ska följas upp regelbundet tillsammans med eleverna.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion 2021/22:4613 yrkande 1 med tillkännagivande till regeringen om att den ska återkomma med förslag om hur det förebyggande arbetet mot hot, våld och kränkningar kan göras evidensbaserat och baserat på beprövad erfarenhet. Bifall till motion 2021/22:4613 yrkande 5 med tillkännagivande till regeringen om att den ska ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram en fördjupad kartläggning av brottsligheten i skolorna. Bifall till motionerna 2021/22:4561 yrkande 5 och 2021/22:4613 yrkandena 2–4 med tillkännagivande till regeringen om att den ska återkomma med förslag om att åtgärden tillfällig placering ska få gälla för längre tid än fyra veckor, att rektorer ska vara skyldiga att flytta elever när det är nödvändigt och att det ska inrättas särskilda jourskolor för våldsamma elever. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 9 under punkt 7, reservation 10 under punkt 8 samt reservation 14 under punkt 11, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-05

Ja till ökad trygghet och studiero i skolan (UbU28)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag för att öka tryggheten och studieron i skolan. Förslagen syftar till att nå högre kunskapsresultat och innebär bland annat att

 • all personal ska få göra det som är befogat för att öka studieron, till exempel att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar
 • det blir enklare för rektorn att besluta om avstängning och tillfällig placering inom och utanför skolan
 • användningen av mobiltelefoner i skolan regleras
 • ordningsreglerna ska följas upp regelbundet tillsammans med eleverna.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen beslutar att rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. De handlar om att regeringen ska

 • återkomma med förslag om hur det förebyggande arbetet mot hot, våld och kränkningar kan baseras på beprövad erfarenhet
 • ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram en fördjupad kartläggning av brottsligheten i skolorna
 • återkomma med förslag om att tillfällig placering ska få gälla för längre tid än fyra veckor, att rektorer ska vara skyldiga att flytta elever när det är nödvändigt och att det ska inrättas särskilda jourskolor för våldsamma elever.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.