Till innehåll på sidan

Tisdag den 7 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:125

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:125

Tisdagen den 7 juni 2022

Kl.

12.00

 

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

 

 

 

Arbetsplenum

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 16 och tisdagen den 17 maj

 

 

Avsägelse

 

3

Dag Larsson (S) som ledamot i riksdagen

 

 

Meddelande om frågestund

 

4

Torsdagen den 9 juni kl. 14.00

 

 

Meddelande om utrikespolitisk debatt

 

5

Fredagen den 10 juni kl. 09.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

6

2021/22:45 Tisdagen den 31 maj

NU

7

2021/22:52 Torsdagen den 2 juni

MJU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

8

2021/22:521 av Tobias Andersson (SD)
Genomförandet av en nationell folkräkning

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2021/22:FPM96 Direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn COM(2022) 216

SkU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

10

2021/22:RR5 Riksrevisorns årliga rapport 2022

FiU

 

EU-dokument

 

11

COM(2022) 222 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 juli 2022

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

12

Bet. 2021/22:AU12 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

3 res. (V)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

13

Bet. 2021/22:UU5 Nordiskt samarbete inklusive Arktis

12 res. (M, SD, C, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2021/22:UbU23 Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande

5 res. (M, SD, KD, L)

 

Trafikutskottets betänkande

 

15

Bet. 2021/22:TU16 Infrastrukturfrågor

79 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2021/22:JuU21 Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

 

17

Bet. 2021/22:JuU54 Åtgärder mot personer som blockerar vägar

1 res. (S, C, V, MP)

 

Kulturutskottets betänkande

 

18

Bet. 2021/22:KrU11 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 8 juni kl. 16.00

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2021/22:KU24 Sekretess hos två kommissioner

 

20

Bet. 2021/22:KU29 Fri- och rättigheter m.m.

36 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2021/22:KU41 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

 

22

Bet. 2021/22:KU43 Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2021/22:UbU32 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

24

Bet. 2021/22:UbU24 Förskola för fler barn

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

25

Bet. 2021/22:UbU28 Skolans arbete med trygghet och studiero

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.