Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2021

Beslut

Nationellt brottsförebyggande arbete (JuU17)

Riksdagen behandlade regeringens redovisning av vad som gjorts för att nå målen i det nationella brottsförebyggande programmet. Regeringen uppmanades genom tillkännagivanden att

  • utveckla ett särskilt brottsförebyggande arbete för lands- och glesbygden
  • se över dels finansieringen av hjälplinjen vid oönskad sexualitet (Preventell), dels hur intagna får information om hjälplinjen
  • inrätta ett nationellt kunskapscentrum för brottsförebyggande arbete och ta fram ett så kallat no entry-program för att stoppa unga personers påbörjade kriminella karriärer
  • se till att fler socialarbetare är tillgängliga utanför kontorstid för unga personer
  • tillsätta en utredning om åtgärder och straffens innehåll för unga kriminella.

Programmet Tillsammans mot brott antogs 2017 och är en del av en större satsning för att förstärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga förslag i motioner inom området och lade med detta regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om ett brottsförebyggande arbete för lands- och glesbygden, hjälplinjen vid oönskad sexualitet (Preventell), ett nationellt kunskapscentrum och ett no entry-program för unga, fler socialarbetare närvarande utanför kontorstid samt åtgärder och straffens innehåll för unga kriminella. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-02-25, 2021-03-18

Nationellt brottsförebyggande arbete (JuU17)

Justitieutskottet har behandlat regeringens redovisning av vad som gjorts för att nå målen i det nationella brottsförebyggande programmet. Utskottet föreslår att riksdagen genom tillkännagivanden uppmanar regeringen att

  • utveckla ett särskilt brottsförebyggande arbete för lands- och glesbygden
  • se över dels finansieringen av hjälplinjen vid oönskad sexualitet (Preventell), dels hur intagna får information om hjälplinjen
  • inrätta ett nationellt kunskapscentrum för brottsförebyggande arbete och ta fram ett så kallat no entry-program för att stoppa unga personers påbörjade kriminella karriärer
  • se till att fler socialarbetare är tillgängliga utanför kontorstid för unga personer
  • tillsätta en utredning om åtgärder och straffens innehåll för unga kriminella.

Det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott antogs 2017 och är en del av en större satsning för att förstärka och utveckla det arbetet i Sverige.

Utskottet föreslår att riksdagen samtidigt säger nej till övriga förslag i motioner inom området och med detta lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.