Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2021

Beslut

Åtta uppmaningar till regeringen i processrättsliga frågor (JuU25)

Riksdagen riktade åtta uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i följande frågor:

 • En översyn av regelverket för förundersökningsbegränsning, direktavskrivning och åtalsunderlåtelse.
 • Utökade möjligheter till husrannsakan.
 • Ökad användning av tidiga förhör som bevisning i brottmål.
 • Införande av ett system med kronvittnen.
 • Ytterligare åtgärder för att stärka skyddet av vittnen.
 • En utvärdering av rätten till målsägandebiträde i överrätt.
 • Konsekvenser för den som inte infinner sig till rättegång.
 • Sveriges rättshjälpsavtal med Hongkong.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 140 motioner om processrättsliga frågor från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner bland annat med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om att utreda om kravet på tillstånd till kamerabevakning bör tas bort för kommuner och regioner, om interimistiska beslut om hemlig rumsavlyssning, om utökad användning av preventiva tvångsmedel, om att tillstånd till hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation bör kunna knytas till en person, om att tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kameraövervaknings- eller rumsavlyssningsuppgifter bör kunna knytas till en person, om en översyn av regelverket för förundersökningsbegränsning, direktavskrivning och åtalsunderlåtelse, om utökade möjligheter till husrannsakan, om att avskaffa förbudet mot beslag av meddelanden mellan närstående, om en ökad användning av tidiga förhör som bevisning i brottmål, om att införa ett system med kronvittnen, om att vittnen i vissa fall ska kunna avlägga sina vittnesmål anonymt, om att ytterligare åtgärder ska vidtas för att stärka skyddet av vittnen, om en utvärdering av rätten till målsägandebiträde, om konsekvenser för den som inte infinner sig till rättegång och om att avsluta Sveriges rättshjälpsavtal med Hongkong. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 4, reservation 16 under punkt 15, reservation 17 under punkt 16, reservation 18 under punkt 17, reservation 19 under punkt 18, reservation 32 under punkt 29 samt reservation 36 under punkt 33, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-11, 2021-04-15

Femton uppmaningar till regeringen i processrättsliga frågor (JuU25)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen riktar femton uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i följande frågor:

 • Krav på tillstånd till kamerabevakning för kommuner och regioner.
 • Interimistiska beslut om hemlig rumsavlyssning.
 • Utökad användning av preventiva tvångsmedel.
 • Att knyta tillstånd till hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation till en person.
 • Platskrav vid hemlig dataavläsning.
 • En översyn av regelverket för förundersökningsbegränsning, direktavskrivning och åtalsunderlåtelse.
 • Utökade möjligheter till husrannsakan.
 • Beslag av meddelanden mellan närstående.
 • Ökad användning av tidiga förhör som bevisning i brottmål.
 • Införande av ett system med kronvittnen.
 • Införande av en möjlighet för vittnen att i vissa fall avlägga sina vittnesmål anonymt.
 • Ytterligare åtgärder för att stärka skyddet av vittnen.
 • En utvärdering av rätten till målsägandebiträde i överrätt.
 • Konsekvenser för den som inte infinner sig till rättegång.
 • Sveriges rättshjälpsavtal med Hongkong.

Förslaget om tillkännagivanden lades fram i samband med att utskottet behandlade cirka 140 motioner om processrättsliga frågor från den allmänna motionstiden 2020.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motioner bland annat med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.