Åtgärder för rättsväsendet

Motion 2020/21:602 av Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-30
Granskad
2020-09-30
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda inrättande av en jourdomstol och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda lagstiftning för att personer som begått vissa förseelser omedelbart efter gripandet ska kunna dömas och avtjäna fängelse för en kortare tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa 30 kap. 4 § brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att revidera 26 kap. brottsbalken för att möjliggöra kortare fängelsestraff än 14 dagar och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska beställa fängelseplatser av kostnadseffektiv art och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhället har på många platser tappat kontrollen till kriminella och grovt asociala individer och gäng. Det handlar om en rad företeelser så som upplopp och stök och som gör livet svårt för övriga samhällsmedborgare. Nästan uteslutande handlar det om yngre individer som saknar känsla av samhörighet och respekt till det svenska samhället och det svenska rättsväsendet, personer som i normalfallet ser en kriminell bana framför sig. Det är viktigt att det blir kännbara konsekvenser av brottsliga handlingar och särskilt hos yngre personer är det angeläget att konsekvensen kommer snabbt. På så vis stör vi de kriminella gängen samtidigt som chanserna ökar att få individer på rätt köl i livet. Men inte minst så skapar vi ordning och reda i det offentliga rummet för laglydiga människor.

Med anledning av detta menar jag att rättsväsendets verktygslåda behöver stärkas. Ett sätt är att personer som begår vissa företeelser ska kunna bli satta i fängelse för en kortare tid i direkt anslutning till gripande och där en jourdomstol inom 6 timmar dömer ut straffet. Genom polisens kroppskameror kommer bevisläget i normalfallet vara entydigt. Straffet kan röra sig om dagar eller ett fåtal veckor, men också öka om det är samma person som återkommer gång på gång. Givetvis ska en intagen kunna utredas för brott och dömas i vanlig domstol även vid sidan av denna påföljd. Jag menar därmed att riksdagen ska ställa sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda inrättande av en jourdomstol.

Tillsammans med införande av en jourdomstol behöver lagstiftningen kompletteras med att ett antal förseelser ska hanteras i jourdomstol. I första hand bör verktyget användas där polisen har svårt att upprätthålla lag och ordning, så exempel på förseelser kan vara ohörsamhet mot polis i vissa trängda situationer, t.ex. vid upploppsliknande situationer. Det skulle också kunna vara att en person blir tagen på bar gärning vid vandalism eller tillgreppsbrott i en upploppsliknande situation eller urspårad demonstra­tion. Vidare kan det gälla ohörsamhet mot polis t.ex. att avlägsna sig från platser där medborgarna förväntar sig ordning och reda så som bibliotek, skolor, fritidsgårdar.

Som ett led i ovanstående bör 30 kap. 4 § brottsbalken avskaffas. Denna säger att rätten vid val av påföljd skall fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Jag efterfrågar vidare en revidering av 26 kap. brottsbal­ken för att möjliggöra kortare fängelsestraff än 14 dagar.

I Sverige behöver vi också fler fängelseplatser. Samtidigt som jag skulle vilja se snabba konsekvenser med kortare fängelsevistelser för vissa företeelser så behöver fler som idag rör sig fritt i samhället låsas in på lång tid. Därför behöver vi snarast påbörja byggnation av anstaltsplatser och jag menar att dessa kan och bör utformas på ett sätt så att dygnskostnaden för en intagen fånge blir en bråkdel av idag. Både vid väldigt korta och vid väldigt långa fängelsestraff bör fokus mer än idag inriktas på inkapacitering framför kriminalvård.

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Yrkanden (5)

 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa 30 kap. 4 § brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att revidera 26 kap. brottsbalken för att möjliggöra kortare fängelsestraff än 14 dagar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska beställa fängelseplatser av kostnadseffektiv art och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda inrättande av en jourdomstol och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda lagstiftning för att personer som begått vissa förseelser omedelbart efter gripandet ska kunna dömas och avtjäna fängelse för en kortare tid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.