Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2020

Beslut

Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter (UbU25)

Riksdagen sa ja till en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

I båda fallen gäller dock att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Beslutet om en ny lag har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Lagen börjar gälla den 21 mars 2020. Ärendet beslutades trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlades, som är det vanliga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter (UbU25)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen beslutar om en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

I båda fallen gäller dock att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Förslaget om en ny lag har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Lagen föreslås börja gälla den 21 mars 2020. Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas, som är det vanliga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.