Protokoll 2019/20:90 Torsdagen den 19 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:90

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
EU-dokument
COM(2020) 113 till näringsutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut

den

13

maj.

Extra ändringsbudget för 2020 – Kredit-garantier till flyg-företag med anledning av coronaviruset

§ 2  Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU52

Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:136)
föredrogs.
Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det skulle behandlas.

Anf.  1  FREDRIK OLOVSSON (S):

Herr

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.