En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Förbättrad tillsyn på miljöområdet (MJU19)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar för att anpassa miljöbalken till nya EU-förordningar. Det införs även vissa nya bestämmelser för att effektivisera och förtydliga tillinsynen. Länsstyrelserna ges också rätt att ställa krav på kommuner som inte fullgör sitt tillsynsuppdrag att åtgärda brister i sitt uppdrag.

Tillsynsmyndigheter får även rätt att köpa in produkter och varor utan att ange att inköpet görs för myndighetens räkning för att kontrollera att de uppfyller gällande krav.

Riksdagen avslog även 2 yrkanden i en följdmotion och cirka 90 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2019 om livsmedelspolitik som behandlas i betänkandet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-05-28

Regeringen föreslår en förbättrad tillsyn på miljöområdet (MJU19)

Regeringen föreslår lagändringar för att anpassa miljöbalken till nya EU-förordningar om offentlig kontroll och om marknadskontroll. Det införs även vissa nya bestämmelser för  att effektivisera och förtydliga tillinsynen.  Länsstyrelserna ges också rätt att ställa krav på kommuner som inte fullgör sitt tillsynsuppdrag att åtgärda brister i sitt uppdrag.

Tillsynsmyndigheter får även rätt att köpa in produkter och varor utan att ange att inköpet görs för myndighetens räkning för att kontrollera att de uppfyller gällande krav.

Utskottet föreslår också att riksdagen avslår 2 yrkanden i en följdmotion och cirka 90 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2019 om livsmedelspolitik som behandlas i betänkandet.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.