Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2022

Beslut

Utlänningar ska lämna fingeravtryck och fotograferas vid in- och utresa till Sverige (SfU14)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s nya in- och utresesystem.

EU:s in- och utrikessystem innebär att en utlänning från tredje land som vill resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och låta sig bli fotograferad för att en kontroll mot in- och utresesystemet ska kunna göras. Besluten fattas därför med anledning av de två EU-förordningar som antogs 2017.

Lagändringarna föreslås börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Riksdagen sa nej till samtliga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2021/22:4356, yrk. 1 och 2 2021/22:4359, yrk. 1 2021/22:4360, yrk. 1 och 2 Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 2 samt reservation 2 under punkt 3, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-03-03

Utlänningar ska lämna fingeravtryck och fotograferas vid in- och utresa till Sverige (SfU14)

Regeringen vill införa lagändringar för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s nya in- och utresesystem. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

EU:s in- och utrikessystem innebär att en utlänning från tredje land som vill resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och låta sig bli fotograferad för att en kontroll mot in- och utresesystemet ska kunna göras. Förslagen lämnas därför med anledning av de två EU-förordningar som antogs 2017.

Lagändringarna föreslås börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om begreppen biometriska uppgifter och biometrisk data och hur dessa ska gallras. Biografiska uppgifter kan till exempel vara passfoton eller fingeravtryck.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.