Onsdag den 23 mars 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:86

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:86

Onsdagen den 23 mars 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 2 mars

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Richard Herrey (M) som ny riksdagsledamot fr.o.m. idag

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Richard Herrey (M) som suppleant i trafikutskottet

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

4

Lina Nordquist (L) som andre ersättare för gruppledare fr.o.m. den 1 januari 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2021/22:47 Torsdagen den 17 mars

FiU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

6

2021/22:412 av Alexandra Anstrell (M)
Civilt försvar

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

7

RiR 2022:6 Digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

8

2021/22:145 Värdlandsavtal mellan Sverige och Internationella vaccininstitutet

SoU

9

2021/22:148 En ny växtskyddslag

MJU

10

2021/22:154 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

SkU

11

2021/22:155 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

UbU

12

2021/22:156 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

UbU

13

2021/22:157 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

UbU

14

2021/22:158 Ett mer likvärdigt skolval

UbU

15

2021/22:159 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

UbU

16

2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero

UbU

17

2021/22:161 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

UbU

18

2021/22:162 Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

UbU

19

2021/22:163 Bättre villkor för kommersiell radio

KU

20

2021/22:164 En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

KU

21

2021/22:166 Genomförande av mobilitetspaketet

TU

22

2021/22:167 Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning

MJU

23

2021/22:168 En ökad differentiering av strandskyddet

MJU

24

2021/22:169 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

FiU

25

2021/22:171 Tryggare bostadsrätt

CU

26

2021/22:172 Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

JuU

27

2021/22:173 Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

SkU

28

2021/22:174 Ett moderniserat konsumentskydd

CU

29

2021/22:175 Genomförande av balansdirektivet

AU

30

2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

AU

31

2021/22:177 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

SoU

32

2021/22:178 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

SoU

33

2021/22:179 Ett bättre premiepensionssystem

SfU

34

2021/22:180 Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

SfU

35

2021/22:181 Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

SfU

36

2021/22:182 Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

SfU

37

2021/22:183 Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

JuU

38

2021/22:184 Regional fysisk planering i Hallands län

CU

39

2021/22:185 Sekretess för ljuddämpare

JuU

40

2021/22:186 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

JuU

41

2021/22:188 Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer

CU

42

2021/22:189 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

CU

43

2021/22:190 Åtgärder mot fusk vid förarprov och mot illegal utbildningsverksamhet på transportområdet

TU

44

2021/22:192 Skärpta straff för knivbrott

JuU

45

2021/22:193 Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

JuU

46

2021/22:194 Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

JuU

47

2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott

JuU

48

2021/22:196 Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja

JuU

 

Skrivelser

 

49

2021/22:170 Sveriges ordförandeskap i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2021

UU

50

2021/22:191 Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

AU

 

Redogörelse

 

51

2021/22:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2021

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:125 Val och beslut i kommuner och regioner

 

52

2021/22:4458 av Karin Enström m.fl. (M)

KU

 

med anledning av prop. 2021/22:139 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

 

53

2021/22:4455 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

KrU

 

med anledning av skr. 2021/22:144 Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

 

54

2021/22:4464 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

UU

55

2021/22:4465 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

UU

 

EU-dokument

 

56

COM(2022) 68 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 maj 2022

TU

57

COM(2022) 113 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller förlängning av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 maj 2022

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

58

Bet. 2021/22:UbU14 Övergripande skolfrågor

42 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

59

Bet. 2021/22:MJU18 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

83 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Civilutskottets utlåtande

 

60

Utl. 2021/22:CU34 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda

1 res. (M, SD, KD)

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Civilutskottets betänkande

 

61

Bet. 2021/22:CU33 Den nationella planen för omprövning av vattenkraft

1 res. (S, V, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets utlåtande

 

62

Utl. 2021/22:JuU48 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

63

Bet. 2021/22:SfU21 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022

1 res. (V)

64

Bet. 2021/22:SfU14 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

6 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

65

Bet. 2021/22:SfU16 Utlänningar i Sverige utan tillstånd

3 res. (S, SD, V, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

66

Bet. 2021/22:SoU27 Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2 res. (V, KD)

67

Bet. 2021/22:SoU20 Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i socialtjänsten

1 res. (M, C, KD, L)

68

Bet. 2021/22:SoU21 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

4 res. (S, M, C, V, KD, L)

69

Bet. 2021/22:SoU36 Vårdfrågor

2 res. (S, V, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

70

Bet. 2021/22:KU32 Minoritetsfrågor

20 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

71

Bet. 2021/22:SkU19 Sänkt energiskatt på bensin och diesel

1 res. (MP)

72

Bet. 2021/22:SkU18 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

1 res. (C)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

73

Bet. 2021/22:UbU21 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.