Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2022

Beslut

Samfällighetsföreningar ska själva kunna besluta om ändrade andelstal (CU16)

Samfällighetsföreningar ska själva kunna besluta om ändringar i andelstalen för gemensamhetsanläggningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Andelstalen reglerar varje fastighets ansvar för en gemensamhetsanläggning, exempelvis en enskild väg. Beslutet om en ändring av andelstalen ska fattas på en föreningsstämma med två tredjedelars majoritet av rösterna. Ett sådant beslut ska gälla som ett beslut vid en förrättning när ändringen godkänns av lantmäterimyndigheten. Ändringen ska godkännas av lantmäterimyndigheten om den inte strider mot anläggningslagen.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-22, 2022-03-31

Samfällighetsföreningar ska själva kunna besluta om ändrade andelstal (CU16)

Samfällighetsföreningar ska själva kunna besluta om ändringar i andelstalen för gemensamhetsanläggningar. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Andelstalen reglerar varje fastighets ansvar för en gemensamhetsanläggning, exempelvis en enskild väg. Beslutet om en ändring av andelstalen ska fattas på en föreningsstämma med två tredjedelars majoritet av rösterna. Ett sådant beslut ska gälla som ett beslut vid en förrättning när ändringen godkänns av lantmäterimyndigheten. Ändringen ska godkännas av lantmäterimyndigheten om den inte strider mot anläggningslagen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.