Onsdag den 27 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:103

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:103

Onsdagen den 27 april 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 6 april

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

2

2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall

TU

3

2021/22:239 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

TU

 

Skrivelse

 

4

2021/22:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:162 Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

 

5

2021/22:4479 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

6

2021/22:4513 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

7

2021/22:4559 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

8

2021/22:4586 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

9

2021/22:4593 av Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

UbU

10

2021/22:4617 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

UbU

 

med anledning av prop. 2021/22:225 Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

 

11

2021/22:4682 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

 

med anledning av skr. 2021/22:205 Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten

 

12

2021/22:4654 av Malin Björk m.fl. (C)

JuU

13

2021/22:4658 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

JuU

14

2021/22:4660 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

15

2021/22:4666 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

16

Bet. 2021/22:MJU22 Djurskydd

50 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

17

Bet. 2021/22:UU6 Internationellt utvecklingsbistånd

19 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

18

Bet. 2021/22:SoU19 Socialtjänstens arbete m.m.

33 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2021/22:KrU6 Kulturarvsfrågor

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

20

Bet. 2021/22:KrU9 Kultur och fritid för barn och unga

9 res. (M, SD, C, KD, L, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2021/22:SoU14 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

48 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

22

Bet. 2021/22:SoU23 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2021/22:JuU15 Modernare regler för användningen av tvångsmedel

1 res. (V)

24

Bet. 2021/22:JuU16 Riksrevisionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

3 res. (S, V, MP)

25

Bet. 2021/22:JuU23 Straffrättsliga frågor

52 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

26

Bet. 2021/22:JuU25 Kriminalvårdsfrågor

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

27

Bet. 2021/22:FiU39 Extra ändringsbudget för 2022 – Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

3 res. (S, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2021/22:JuU17 Ett särskilt brott för hedersförtryck

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, L)

29

Bet. 2021/22:JuU44 Nya verktyg mot gängkriminaliteten

6 res. (S, C, V, MP)

 

Trafikutskottets betänkande

 

30

Bet. 2021/22:TU14 Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

1 res. (C)

 

Civilutskottets betänkande

 

31

Bet. 2021/22:CU36 Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (M, KD)

 

Skatteutskottets betänkande

 

32

Bet. 2021/22:SkU17 Skatteförfarande och folkbokföring

48 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

33

Bet. 2021/22:UU15 Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m.

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

34

Bet. 2021/22:SfU23 Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet i vissa fall

 

35

Bet. 2021/22:SfU20 Migration, asylpolitik och anhöriginvandring

73 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

36

Bet. 2021/22:CU16 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

2 res. (SD, C, KD)

37

Bet. 2021/22:CU17 Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

2 res. (SD, C)

38

Bet. 2021/22:CU5 Hyresrätt m.m.

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

39

Bet. 2021/22:CU6 Familjerätt

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

40

Bet. 2021/22:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden

7 res. (S, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.