Till innehåll på sidan

Val av andre vice talman

Val 26 september 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 12 Henrik Vinge (SD)

Fru ålderspresident! Jag vill börja med att gratulera Andreas Norlén och Kenneth G Forslund, som i brett samförstånd har valts till riksdagens talman och förste vice talman. Det är också med stolthet som jag för den sverigedemokratiska, moderata, kristdemokratiska och liberala gruppens räkning nominerar Julia Kronlid till posten som andre vice talman.

Val av andre vice talman

Julias kompetens, meriter och personlighet gör henne ytterst väl lämpad för det här uppdraget. Under sina tolv år som riksdagsledamot, där hon har tjänstgjort i en rad olika utskott, har Julia skaffat sig en djupgående kunskap och förståelse för ledamotsuppdraget. Den här erfarenheten, i kombination med att hon också har tjänstgjort i riksdagsstyrelsen och som andre vice gruppledare, har även gett henne en djupare inblick i och förståelse för Riksdagsförvaltningens funktionssätt och talmännens löpande arbete.

Genom sin tjänstgöring som vice partiledare och ledamot av kyrkostyrelsen har hon också god erfarenhet av och förståelse för vad det innebär att leda och representera stora demokratiska organisationer med många anställda.

Genom sin tjänstgöring i krigsdelegationen har hon också god kunskap om riksdagens kris- och beredskapsarbete. Genom den breda utrikespolitiska kompetens som Julia har skaffat sig efter många års tjänstgöring i riksdagens utrikesutskott, i Europarådets svenska delegation, i EU-nämnden med mera tror vi att Julia också har mycket att tillföra i talmanspresidiets viktiga internationella representationsuppdrag.

Genom att kombinera flera ytterst krävande och ansvarsfulla uppdrag i demokratins tjänst med sin roll som flerbarnsmor har Julia också varit en förebild och inspirationskälla för många kvinnor, både inom och utom vårt parti. Den här erfarenheten har också gjort henne intresserad av att fortsätta utveckla och anpassa ledamotsuppdraget och förvaltningens funktionssätt för att passa ledamöter med alla typer av livssituation och bakgrund.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Val av andre vice talman

Bland dem som har haft förmånen att få arbeta med Julia är hon känd för att vara en person som kombinerar ledarskapsförmåga, beslutsamhet och kompetens med en stark mänsklig värme och en ständigt närvarande omsorg om människor omkring sig. Oavsett om det har varit i hennes tidigare livsroller som undersköterska, vårdare, socialpedagog, biståndsarbetare i Papua Nya Guinea, ordförande för Insamlingsstiftelsen Hepatica - som har hjälpt alltifrån syriska flyktingbarn till svenska fattigpensionärer - eller i hennes senaste roll som talesperson i socialförsäkringsutskottet har omsorgen om sjuka och fattiga löpt som en röd tråd genom Julias livsgärning. Denna kombination av erfarenhet, kompetens, ledarskapsförmåga och ett varmt hjärta anser jag gör Julia till en ytterst lämplig kandidat till den viktiga och ärofyllda posten som riksdagens andre vice talman.

(Applåder)


Anf. 13 Annika Hirvonen (MP)

Fru ålderspresident! När vetskapen om Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna nådde utanför Sveriges gränser ledde det inte bara till höjda ögonbryn utan till skräck.

Så blev en tidigare nynazistisk rörelse kungamakare i Sverige, skriver brittiska BBC.

Washington Post berättar att Sveriges nya regeringskoalition vilar på ett parti grundat av nynazister.

Hos Reuters kan man läsa: Ett ytterligare bevis på en högerförskjutning är att det invandringsfientliga Sverigedemokraterna går om Moderaterna som Sveriges näst största parti och störst i oppositionen - ett historiskt skifte i ett land som länge varit stolt över tolerans och öppenhet.

Detta är rubriker från ett Europa som vet vad rasism, populism och främlingsfientlighet gör i maktens korridorer. Det handlar om en rädsla som kommer av en europeisk historisk erfarenhet om vad det innebär när rasism och nazism får inflytande över regeringsmakten. Vi har sett det längre tillbaka, och vi ser också i dag vad som sker i länder som Ungern, Polen, Ryssland och tidigare i USA under Donald Trump. Vi ser vad som sker när partier som liknar Sverigedemokraterna får makt.

Det märks när kvinnors rättigheter och hbtqi-personers rättigheter inskränks. Det märks när minoriteters rättigheter försvagas, fria medier begränsas, demokratiska institutioner och rättsstatens principer holkas ur.

Fru ålderspresident! Många har med rätta upprörts över att SD i dag nominerar Julia Kronlid, som ifrågasätter vetenskapen och evolutionsläran. Det är förstås helt chockerande att en sådan diskussion ens förs i Sverige 2022. Men än mer oroande är att hennes parti, Sverigedemokraterna, är ett parti som förnekar vetenskapen om vår tids största kris, klimatkrisen. De kommer att göra allt de kan för att pausa, slopa och rasera Sveriges klimatarbete. Det är alarmerande!

Ännu fler har protesterat mot att det är en abortmotståndare som nu föreslås - en person som aktivt i riksdagen arbetat för att begränsa kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. Abortmotstånd dödar kvinnor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Val av andre vice talman

Tidigare i år besökte jag Polen. Det var dit som kvinnor från Sverige reste, om de hade möjlighet, för att få tillgång till säkra aborter på den tid då min mormor var ung. Nu är aborträtten helt avskaffad i Polen. Den avskaffades inte över en natt. Aborträtten avskaffades steg för steg. Julia Kronlid vill ta ett sådant steg.

När jag var i Polen vandrade jag tillsammans med fem månader gamla Gustav och hans mamma Joanna genom gatorna i Gdansk. Joanna berättade att hon litade på sin barnmorska när barnmorskan sa att allt var bra med det foster som hon bar. Men hon sa att detta inte längre är självklart överallt. Det finns kvinnor som möts av läkare som inte säger sanningen, så att kvinnorna inte ska resa till ett annat land och göra abort.

I Polen tvingar man nu kvinnor att fullfölja graviditeter även med barn som man vet att man bara kommer att få hålla i sin famn bara några dagar innan de dör. Den sortens tortyr är omänsklig. Man tvingar också flyktingar från Ukraina som våldtagits av ryska soldater att fullfölja graviditeter och föda dessa mördares barn.

Aborträtten är en av de rättigheter som högernationalistiska krafter gett sig på först runt om i vår omvärld, där de tagit makt. I Sverige har aborträtten hittills ett grundmurat stöd. Det är olämpligt att välja någon som vill erodera det stödet till andre vice talman i Sveriges riksdag.

I Sverige är det andra mänskliga rättigheter som redan i dag är minst lika utmanade som aborträtten är runt om i vår värld: asylrätten, transpersoners rättigheter och rätten att slippa rasism och diskriminering på grund av religion och hudfärg. Och vet ni vad, det är inte de flestas privilegier som hotas de kommande fyra åren, utan det är minoriteters. I de flestas vardag kommer det inte att märkas så mycket att makten nu ligger i händerna på ett rasistiskt parti. Men i denna valrörelse har jag mött dem som känner in på bara skinnet vad som händer när den rasistiska retoriken inte bara hörs från presidier och talarstolar i riksdagen utan allt oftare också från kollegor och på tunnelbanan.

Jag träffade en mamma vars 18-årige son vill flytta till Irland, där han var på besök med sina killkompisar: Mamma! Där utsattes jag inte för rasism. Och i dag i Aftonbladet skriver forskaren i medicin Abdimajid Osman att han och hans familj nu väljer att lämna Sverige på grund av främlingsfientligheten.

Vi i Miljöpartiet vill vara en annan röst. Vi lovar att vara en annan röst varje dag - en antirasistisk röst och en röst för anständigheten. Vi vill att hela talmanspresidiet ska tala för hela Sverige - alla som hör hemma här, som har fötts här och som har flyttat hit.

Jag står inte här i dag för Miljöpartiets räkning och föreslår en kandidat till andre vice talman för att det är något som vi anser att vi har rätt till i kraft av storlek eller praxis, utan Miljöpartiet går fram med en egen kandidat för att vi inte kan sitta här och passivt acceptera att det genom acklamation röstas för att rasismen och abortmotståndet ska få plats i talmanspresidiet även i Sverige. Och vi vill ge var och en möjligheten att ta ställning.

Valet av talman är inte bara ett symboliskt val. Det handlar också om vilka värderingar vi vill ska representera Sverige i riksdagen och internationellt. Jag vill att vår talman representerar de värderingar som bland annat uttrycks i regeringsformen. Det handlar om respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det handlar om att demokratins idéer ska bli vägledande inom samhällets alla områden och om att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet. Det handlar om att motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Val av andre vice talman

Därför nominerar jag nu Janine Alm Ericson från Miljöpartiet. Janine Alm Ericson har lång erfarenhet av arbete i riksdagen. Hon har varit ledamot i Utrikesnämnden, utrikesutskottet och finansutskottet. Hon har varit gruppledare och ledamot i riksdagsstyrelsen. Och hon har arbetat aktivt för kvinnors rättigheter och rätten till säkra och lagliga aborter i hela världen, särskilt under sin tid som statssekreterare i Utrikesdepartementet.

Historien och framtida generationer ser oss. Var och en har ett val. Jag väljer att min första handling som riksdagsledamot under denna mandatperiod är att stå upp för jämställdhet, antirasism, vetenskap och medmänsklighet genom att nominera en kandidat till andre vice talman som representerar de värderingar och det Sverige som vi i Miljöpartiet vill se.

Alternativet - att passivt stå vid sidan av, lägga ned våra röster och låta Sverigedemokraterna få makt - är otänkbart. Som det så klokt har sagts om ondskan är det farligaste inte de ondas ondska utan de godas tystnad. Vi tystnar aldrig.

För att var och en enbart ska känna sig ansvarig inför sig själv och sitt eget samvete begär jag även sluten omröstning.

(Applåder)


Anf. 14 Samuel Gonzalez Westling (V)

Fru ålderspresident! I talmansuppdraget ska man inte bara representera sitt eget parti, utan man ska representera hela riksdagen och hela det svenska folket i kontakterna med andra länder. Det går då inte att ha en företrädare för ett parti som aktivt sår split mellan människor som lever och bor i Sverige. Den oro och rädsla som Sverigedemokraterna och deras företrädare sprider i landet gentemot människor beroende på deras ursprung och religion eller beroende på om de tillhör en minoritet är oacceptabel. För stora delar av befolkningen blir deras existensberättigande i samhället ifrågasatt. Detta gör att en talman från Sverigedemokraterna aldrig kan vara en representant för hela svenska folket.

Av dessa skäl stöder Vänsterpartiet inte en sverigedemokrat som andre vice talman. Det finns förvisso i dag flera andra partier i denna kammare som i eget intresse valt att normalisera Sverigedemokraterna och blunda för den rasistiska människosyn som de ofta ger uttryck för. De gör det utan att ta hänsyn till invånare och medborgare i det här landet som varje dag kämpar och sliter för sig själva och för sina familjers skull. Att de partiernas företrädare inte längre verkar ha några problem med Sverigedemokraterna är tydligt.

Några partier har dock i likhet med Vänsterpartiet varit tydliga i sin syn på Sverigedemokraterna. Vi hoppades därför att vi skulle kunna hitta en lämplig motkandidat i valet till andre vice talman. Vi sträckte ut en hand till Centerpartiet och erbjöd vårt stöd för en nominering av en centerpartistisk andre vice talman. På så sätt hade vi kunnat få en kandidat som skulle kunna representera hela svenska folket.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Val av andre vice talman

Tyvärr har Centerpartiet valt att inte tacka ja till det erbjudandet, men i stället har nu Miljöpartiet nominerat Janine Alm Ericson som andre vice talman. Vänsterpartiet välkomnar detta, och vi ställer oss bakom henne som andre vice talman.

(Applåder)


Anf. 15 Tobias Billström (M)

Fru ålderspresident, ärade riksdagsledamöter! Talmanspresidiet har historiskt återspeglat valresultatet och riksdagens sammansättning. Vice talmän har enligt praxis i Sveriges riksdag fram till förra riksdagsvalet 2018 valts i förhållande till sina partiers storlek i kammaren. Moderaterna anser att proportionalitetsprincipen ska gälla vid val av vice talmän och kommer därför att stödja Sverigedemokraternas kandidat.


Anf. 16 Camilla Brodin (KD)

Fru ålderspresident, ärade riksdagsledamöter! För Kristdemokraterna är proportionalitetsprincipen central. Vi anser att den ska gälla vid val av andre vice talman. Posterna som vice talmän har historiskt tilldelats partierna i förhållande till deras storlek i kammaren. Vi tycker därför att det är beklagligt att partier i Sveriges riksdag anser att valresultatet inte ska beaktas vid tillsättningen av andre vice talman och att man inte respekterar proportionalitetsprincipen.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är ense om att nominera Julia Kronlid, SD, till riksdagens andre vice talman. Kristdemokraternas riksdagsgrupp kommer att rösta för Julia Kronlid som riksdagens andre vice talman.


Anf. 17 Mats Persson (L)

Fru ålderspresident, ärade ledamöter! För Liberalerna är det viktigt att svenska folkets vilja respekteras. Vi tycker att proportionalitetsprincipen är viktig. Det tyckte vi 2014, det tyckte vi 2018 och det tycker vi 2022. Liberalernas riksdagsgrupp kommer därför att rösta för Julia Kronlid som riksdagens andre vice talman.


Anf. 18 Annie Lööf (C)

Fru ålderspresident, ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har valt att nominera Julia Kronlid, Sverigedemokraterna, till andre vice talman.

Sverigedemokraterna är ett parti som gång på gång gör skillnad mellan människor. Det är ett parti som, nu också enligt deras egen vitbok, har rasistiska och antidemokratiska rötter. De har en auktoritär, nationalistisk idébas som är motsatsen till allt det som Centerpartiet står för.

Centerpartiet kan inte stå bakom ett sådant partis företrädare, därtill en företrädare som under lång tid i riksdagens kammare har motarbetat kvinnors rätt till sin egen kropp genom begränsad aborträtt och lagstadgad rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal.

Vi accepterar dock principen att mandatfördelningen styr sammansättningen av talmanspresidiet, men Centerpartiet står inte bakom den nominering som M, KD och L med Sverigedemokraterna i spetsen har valt att göra. Centerpartiet kommer i dag, liksom vi gjorde efter valet 2018, att markera detta genom att vid omröstningen rösta blankt. Så gjorde vi också efter valet 2014, då tillsammans med Alliansens fyra partier liksom Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Val av andre vice talman

I valet av moderaten Andreas Norlén till Sveriges talman och socialdemokraten Kenneth G Forslund till förste vice talman har Centerpartiets riksdagsgrupp i dag valt att aktivt stödja dessa personer. I valet av sverigedemokraten Julia Kronlid till andre vice talman ställer vi oss inte bakom den föreliggande nomineringen och röstar därför blankt.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(forts.)

Val av andre vice talman

Relaterade videor