Fordonsskatt på husbilar

Interpellationsdebatt 17 november 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 1 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Svar på interpellationer

Fru talman! Gunilla Svantorp har frågat mig hur jag arbetar för att minska riskerna för att husbilsbranschen går under till följd av förändringar av fordonsskatten för husbilar.

Thomas Morell har frågat mig hur jag avser att agera för att en förändrad fordonsskatt för husbilar inte ska få negativa konsekvenser för husbilsägare eller för de företag och anställda som bygger, säljer, utrustar och sköter husbilar.

Det finns inget förslag från regeringen om att höja fordonsskatten för husbilar. I stället föreslår regeringen sänkta drivmedelsskatter, vilket gynnar alla drivmedelskonsumenter, även husbilsägare.

Skatteverket och Transportstyrelsen arbetar med att uppdatera hur bestämmelserna om fordonsskatt efter skälig grund ska tillämpas. Bestämmelserna om att fordonsskatten i vissa fall ska beräknas efter skälig grund har funnits länge och innebär att Skatteverket i vissa fall tillämpar en form av skönsbeskattning, det vill säga att Skatteverket utifrån tillgänglig information beräknar skatten om exempelvis exakta uppgifter om ett fordon saknas. Arbetet ingår i myndigheternas uppgift att tillämpa reglerna.

För regeringen är det naturligtvis viktigt att fordonsbeskattningen inte leder till oönskade effekter för någon typ av fordon, inte heller för husbilar. Regeringen följer därför frågan. Regeringen har dock redan lämnat förslag om sänkta drivmedelsskatter, vilket får betydelse inte minst för husbilsägare.


Anf. 2 Gunilla Svantorp (S)

Fru talman! Jag säger tack för svaret till finansministern, men ärligt talat tycker jag inte att det var så mycket till svar.

Man kan fundera på hur mycket finansministern egentligen vet om husbilsbranschen. Jag tänker därför att det kan vara läge att starta denna morgon med att folkbilda lite om hur husbilsbranschen ser ut.

Det är 140 företag runt om i vårt land som sysselsätter 2 500 anställda och omsätter 14 miljarder i Sverige. Husbilsgäster omsätter 2 miljarder på svenska campingar varje år. Man säljer 4 000 nya respektive 20 000 begagnade husbilar per år. I Värmland, där jag bor, finns 23 företag med 90 anställda. Det är ganska många för att vara ett litet län, som Värmland är. Deras omsättning är 1 miljard. Det är alltså en viktig bransch för väldigt många.

Vi vet också att besöksnäringen är en av de viktiga branscher som vi har i Sverige. Detta förslag kommer att leda till att både tillverkning och ägande av husbilar går ned om det skulle bli verklighet. Även om finansministern påstår att det inte finns något förslag påstår branschen något annat, nämligen att det finns ett förslag.

I nuläget har vi 110 000 husbilar registrerade i Sverige. Det innebär att vi ligger i Europatoppen. Men problemet, och anledningen till att jag ställde denna interpellation, är att husbilar inte har någon egen klassificering ur skattesynpunkt. Vi i Sverige har alltså inte samma regler som man har i övriga Europa. Detta att vi tolkar regler lite annorlunda är något som vi även tidigare har stött på inom infrastrukturområdet.

Jag skulle vilja veta mer om vad det är som gör att Sverige mäler ut sig och har annorlunda regler än alla andra, något som missgynnar en stor bransch. I vårt system har vi samma skatteklass för husbilar som för andra typer av fordon, fast det skiljer mycket mellan antal körda mil. En husbil körs i snitt 36,2 procent av körsträckan för en annan bil inom samma klass. Till exempel körs en lätt lastbil ungefär 1 389 mil per år och en personbil 1 490 mil per år. Ändå jämställs dessa ur skattehänsyn.

Därför är min fråga till finansministern varför man inte som i många andra länder ser till att ha en egen klassificering av husbilar, när de är så viktiga för många branscher.


Anf. 3 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Tack för svaret, finansministern! Jag kan inte nog betona det som Gunilla Svantorp sa för en liten stund sedan om hur många som faktiskt är beroende av husvagnsbranschen och husbilarna och av campingen över huvud taget. Det är 140 företag med 2 300 anställda. Det är väldigt många människor som är beroende av en hel bransch, och den riskerar att gå om intet om detta förslag vinner kraft.

Det är lite roligt att få använda siffror i en debatt med finansministern. I svaret säger ministern att man sänker drivmedelsskatterna. Det kompenserar inte på långa vägar det som kommer att ske. Jag utgår från ett fordon som jag vet beskattningen på i dagsläget: 16 817 kronor. Samma fordon skulle, enligt dessa beräkningar, landa på ungefär 43 000 kronor i årsskatt. Det blir en diff på 26 183 kronor per år. På tre år är det 78 549 kronor.

Kan man då på något sätt få tillbaka dessa pengar med hjälp av sänkta drivmedelsskatter? Enligt Trafikanalys körs en husbil 539 mil om året i snitt, enligt 2021 års beräkningar. Om man utgår från det och tänker sig en sänkt skatt på exempelvis 4 kronor tar det 36 år att få tillbaka de slantar som bara är diffen mellan nuvarande skatt och det här förslaget. Har man en sänkning av bränslepriserna på 5 kronor tar det 29 år. Skulle bränslepriserna sjunka med 10 kronor tar det 15 år innan pengarna är tillbaka.

Att det blir lägre skatt på bränsle är inte ett skäl nog för denna beskattning. Precis som finansministern säger finns det inget politiskt förslag, men två myndigheter arbetar med detta. Man har detta med skälig grund som en utgångspunkt. Men inget annat land i Europa gör samma tolkning. Vi har landat helt fel i förhållande till övriga Europa. Då måste man ställa sig frågan varför vi hamnar så fel i beräkningen i Sverige och varför inget annat land i Europa gör samma tolkning av regelverket. Det är lite spännande.

Jag nämnde tidigare exemplet 43 000 kronor i årsskatt på ett fordon som kör 539 mil. Det är ingen skälig grund. Det som en tung lastbil får betala i skatt är också för mycket sett till konkurrenssituationen i övriga Europa.

Det är lite intressant att jämföra siffrorna. Jag kollade i morse, och årsskatten för en fullstor lastbil ligger på 14 142 kronor. Bara det är mycket och utsätter en hel bransch för skev konkurrens. Men om man jämför den siffran med förslaget på 43 000 kronor för en husbil, som har som huvudsaklig uppgift att vara en bostad, ser man att det blir helt tokigt.

Jag utgår ifrån att regeringen kommer att ta ett samtal med de två myndigheterna. Här måste man göra en ny beräkning, för detta blir inte bra.


Anf. 4 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! Jag vill tacka båda interpellanterna såväl för frågorna i interpellationen som för beskrivningen av denna bransch, som är viktig för många.

Som interpellanterna var inne på handlar det både om jobb och om en hel bransch. Det handlar också om att husbilsägande är förknippat med mycket glädje för väldigt många människor runt om i Sverige.

Jag har först och främst stor förståelse för att många husbilsägare generellt har det tufft just nu beroende på hög inflation och mycket som pressar på i ekonomin. Det är extra viktigt för mig att poängtera och understryka det som Thomas Morell var inne på, nämligen att det inte finns några förslag från regeringen om att ändra fordonsskatten för husbilar.

Jag vill påminna om det vi gör. Vi sänker drivmedelsskatten både i år och nästa år, och vi kommer också att förändra reduktionsplikten, vilket kommer att spela stor roll för den berörda gruppen. Detta är viktigt därför att det självfallet även fortsättningsvis ska gå att vara husbilsägare i Sverige.

Vi är inne på myndigheternas arbete, och som finansminister kan jag inte lägga mig i det som Transportstyrelsen eller Skatteverket gör i enlighet med sina instruktioner. Jag vill ändå vara tydlig: För regeringen är det viktigt att fordonsbeskattningen för husbilar inte får oönskade effekter på något sätt. Därför tänker jag och vi följa frågan väldigt noga framöver.


Anf. 5 Gunilla Svantorp (S)

Fru talman! Tack, finansministern, för tydliga svar!

Något som jag funderar över är det som finansministern sa om att det är viktigt att det ska gå att vara husbilsägare i Sverige. Det kan vi verkligen hålla med om, men det är också viktigt att de husbilar som man äger i Sverige så långt det går är tillverkade i Sverige.

Om förslaget blir verklighet vet vi att tillverkningen av husbilar kommer att sjunka, och då försvinner det en mängd jobb från Sverige. I stället får vi importhusbilar. Detta är inte bra, och det vill vi verkligen inte se. Därför är det viktigt att förslaget inte blir verklighet.

Både finansministern och jag vet att regeringen styr myndigheterna, till exempel genom regleringsbrev, och då är det viktigt att där tala om vad man tycker är viktigt.

Vi vet också att någon gång i våras - jag kommer inte ihåg vilken månad - gjorde hela husbilsbranschen en hemställan till finansministern där de bad om att få en rättvis, förutsägbar och långsiktigt hållbar beskattning för husbilar så att de vet vad som gäller framöver och vet om de vågar investera eller inte. Jag vet inte om de har fått något svar på denna hemställan, men det skulle vara intressant om finansministern kunde säga något om hur den hanteras.

Det är ganska intressant att vi får svaret att man inte ska göra någonting men att man sänker skatten på drivmedel. Det är ungefär lika dumt som när klimatministern står och säger att man tar bort bonusen för elbilar samtidigt som man satsar jättemycket pengar på att vi ska ha laddinfrastruktur i hela Sverige. Vilka är det som ska ladda genom denna laddinfrastruktur? Vi ser ju att elbilsförsäljningen bara sjunker.

Det är klart att det är jättebra ifall drivmedelsskatten sänks, men om förslaget samtidigt leder till att folk inte har några husbilar spelar det ju ingen roll om man sänker den skatten. Det viktiga är att vi har en bransch som vet vad som är långsiktigt hållbart framöver.

En av de absolut viktigaste sakerna är långsiktigheten, för det handlar om en jättestor och tung investering. Det är vanliga människor som köper husbilar i dag. Det är väldigt ofta de som säljer sina hus och som i stället för att köpa en sommarstuga eller något annat köper en husbil. Det är folk som har varit ute och jobbat och som så att säga är vanliga svensson. De behöver veta att den investering de gör är långsiktigt hållbar och inte kommer att förstöra hela deras ekonomi, vilket det liggande förslaget kan leda till.

I ett skriftligt svar på en liknande fråga i våras svarade finansministern att det är viktigt att fordonsbeskattningen är rättvis och inte leder till oönskade effekter för någon typ av fordon. Det är ungefär vad finansministern sa nu. Det är därför viktigt att finansministern i dag är tydlig och ger branschen beskedet att det inte kommer att komma ett sådant förslag som de pratar om. Detta tycker jag är jätteviktigt. Jag vill veta, finansministern: Är det svaret till husbilsbranschen i dag?


Anf. 6 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag tackar för svaret.

Husbilsbranschen, eller campingbranschen kanske man ska säga för att det ska bli mer korrekt, är en folkrörelse.

Campingrörelsen är också den första kontakt som väldigt många ungdomar får med arbetslivet. Jag har campat sedan 1980, så jag tror mig ha lite erfarenhet från den verksamheten. Man ser ofta ungdomar som jobbar på campingar, tar emot gästerna, hjälper till och servar och ser till att det är rent och snyggt där. Detta är en jätteviktig del i att unga människor får komma ut i arbetslivet. När förslag riskerar att slå undan benen för denna typ av verksamhet måste man reagera.

Dessutom är det, som vi har belyst här under debatten, många människor som får sin försörjning från att bygga husbilar. Sedan har vi hela serviceorganisationen och allt som är runt omkring. Det är klart att dessa människor är oroliga för sitt arbete.

Vi ser dessutom att försäljningen redan har dalat därför att man inte vet hur det kommer att bli eller hur skatten kommer att se ut när vi har passerat nyårsafton. I värsta fall landar det på 43 000 kronor i årsskatt för fordon som går drygt 500 mil om året. Då kanske många säger att det går att ställa av dem. Ja, det kanske man kan göra, men det är inte alla försäkringsbolag som accepterar det utan man är tvungen att ha fordonet påställt för att det ska kunna vara försäkrat. Detta är också ett bekymmer.

Det blir väldigt fel sett till nivån på skatteuttaget för just denna fordonstyp jämfört med andra fordon som beskattas i Sverige. Tittar man ut i Europa ser man att det landar helt galet här jämfört med andra europeiska länder. Inget annat land kan jämföra sig med oss. Detta får till effekt att försäljningen minskar, och det har den redan gjort.

Vi kommer i stället att få import av treåringar, alltså husbilar som har passerat tre år från första registreringsdatum, vilket knappast kan vara önskvärt. Samtidigt har vi slagit undan benen på våra tillverkare här i landet, och i stället importeras äldre fordon som är tillverkade någon annanstans.

Här finns all anledning för regeringen att agera och tala om för myndigheterna att detta inte blir rätt och att en översyn måste göras. Man behöver inte gå in och peka exakt i detalj, men man kan ändå vara tydlig när man ger instruktioner om vilka effekterna inte får bli.

En tung lastbil som kan rulla 30 000 mil på ett år har 14 000 i årsskatt, medan en husbil som går 539 mil har 43 000. Redan där ser man att vågskålen tippar alldeles fel.

Jag utgår ifrån att regeringen tar tag i frågan. Det är viktigt för dem som arbetar i branschen, det är viktigt för hela campingorganisationen och det är viktigt för de ungdomar som kommer ut i sitt första arbete just inom campingbranschen att man inte slår undan benen för alla dessa människor. De är 1 miljon till antalet - bara det!


Anf. 7 Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! Jag vill återigen tacka för dessa två viktiga interpellationer. De berör många människor. Förutom allmänna kostnadsökningar på grund av inflationen och att det är tufft för väldigt många skapar detta också väldigt stor osäkerhet.

Jag vill understryka några saker. Först och främst, som jag sa i mitt tidigare inlägg, finns det inget förslag från regeringen om att ändra fordonsskatten. Vad jag kan se i Socialdemokraternas motion finns det inget förslag om det där heller. Vi tycker alltså lika.

Vad som händer är att myndigheterna just nu ser över detta, och detta arbete är inte klart. När det gäller detta arbete kan jag som finansminister inte lägga mig i själva översynen, utan den pågår. Sedan får myndigheterna återkomma, så får vi se vad utfallet blir. Och jag följer denna fråga väldigt noga, som jag sa tidigare, och regeringen vill inte att fordonsskatten på husbilar ska få oönskade effekter. Där är vi alla överens.

Avslutningsvis i denna runda vill jag säga att det självklart är viktigt för husbilsägare att veta att det finns skillnader mellan våra partier. Det spelar roll om man sänker drivmedelsskatten, och det spelar roll om man, som vi nu gör, också förändrar reduktionsplikten. Detta kommer att påverka husbilsägare i positiv riktning. Många husbilsägare är nog i grund och botten glada över just dessa två förslag, och detta kommer att börja gälla från den 1 januari 2024. Jag kommer naturligtvis att återkomma i frågan om skatt på husbilar när vi ser utfallet från myndigheterna.


Anf. 8 Gunilla Svantorp (S)

Fru talman! Jag tackar finansministern än en gång för detta.

S-regeringen gjorde ändå en viktig ändring när det gäller denna fråga när man förkortade tiden för att kunna ställa av en husbil. Det är viktigt.

Men det handlar om att man över huvud taget ska behöva ställa av husbilen för att minska skatten. Jag har ingen husbil, men när jag har pratat med folk som har husbil har jag fått höra att själva grejen med det är just det spontana, att man kan sticka iväg någonstans över helgen eller när man är ledig några dagar. Men då måste man planera detta och inte ha bilen avställd och så vidare. Själva grejen med att ha en husbil försvinner om man ska behöva trixa med skatten. Och man ska inte behöva trixa med skatten i Sverige. Det är jättekonstigt.

Man behöver alltså fundera över det som jag har varit inne på flera gånger, nämligen långsiktigheten.

Finansministern säger att man ska följa frågan. Men det är ändå regeringen som pekar med hela handen när det gäller frågor som man tycker är viktiga. Jag inser också att man som statsråd inte kan gå in och peta i vissa detaljer. Det får man inte göra. Men visst kan man peka med hela handen och säga att detta är en jätteviktig fråga, inte minst för besöksnäringen i vårt land, och då kan man inte landa i ett förslag som det nu finns en jättestor oro för och som gör att folk faktiskt inte köper husbilar. De vågar inte. Det är som i många andra frågor i Sverige i dag, där människor inte har råd, att de inte vågar. De låter bli, och det leder till att det inte blir några jobb, att det inte tillverkas saker och så vidare. Jag skulle därför önska lite mer snabbhet.

Sedan är klimatutmaningen jätteviktig. Då måste det vara bättre att vi tillverkar nya och klimatsmarta husbilar än att vi importerar gamla som faktiskt bidrar till ökade utsläpp.

(Applåder)


Anf. 9 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag tänker lite grann haka på det sista som togs upp om miljön. Det finns en norsk utredning som visar att det absolut bästa, förutom att stanna hemma, faktiskt är att campa. Det är det klimatsmartaste sättet att fira semester. Sedan är det en stigande skala, och i slutändan har vi kryssningsfartyg som inte är särskilt bra.

Att använda en hög beskattning med klimatet som grund blir helt fel. Då biter man sig i svansen.

Vi ser nu effekten att försäljningen har minskat bara för att människor känner oro, och denna oro sprider sig även till dem som jobbar i branschen. Hur kommer det att gå? Kommer vi att ha några jobb i framtiden?

Jag vet att regeringen har ett engagemang för att alla ska ha jobb. Det är viktigt att man är ute i arbetslivet. Men då måste regeringen också skapa förutsättningar så att människor inte förlorar sina jobb. Och just detta förslag som två myndigheter sitter och filar på kommer att få denna effekt. Då borde man reagera från ryggraden och ge tydliga instruktioner om att det inte får få dessa konsekvenser. Man landar helt fel med denna beskattning i alla avseenden. Det får konsekvensen att människor går ut i arbetslöshet, och finansministern förlorar en massa pengar. Det är synnerligen allvarligt för våra statsfinanser. Här finns det all anledning att göra ett omtag.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2023/24:103 Fordonsskatt på husbilar

av Thomas Morell (SD)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Jag har i skriftlig fråga från den 28 september ställt en fråga till ministern om uppgifterna att Transportstyrelsen och Skatteverket arbetar med förslag på höjd skatt för nya husbilar.

Jag erhöll ett minst sagt magert svar:

Husbilar skiljer sig från andra fordon genom att de inte enbart är fordon för person- och godsbefordran, utan även används som boende- och fritidsfordon. Redan idag gäller därför särskilda regler för vissa husbilar när det gäller av- och påställning. Reglerna innebär att husbilen endast behöver vara avställd i 4 dygn i stället för 15 dygn för att skatt inte ska behöva betalas för avställningsperioden.

Det är viktigt att fordonsbeskattningen är rättvis och inte leder till oönskade effekter för någon typ av fordon. Regeringen följer frågan om fordonsskatt för husbilar.

Det ministern ej verkar förstå är att om förändringen av beskattning enligt modellen skälig grund skulle träda i kraft beräknas den årliga fordonsskatten för nya husbilar att hamna i spannet 36 000–44 000 kronor under de tre första åren. Detta riskerar att slå ut en hel bransch med konsekvensen att tusentals anställda blir utan jobb.

Om skatteändringen blir verklighet är det försäljning av äldre begagnade fordon och gråimport som kommer att gälla i framtiden, något som i sin tur innebär att fordon med mycket sämre miljöprestanda och ingen utveckling när det gäller trafiksäkerhet kommer att rulla på våra vägar. Detta kan knappast vara eftersträvansvärt för någon part.

Husbilsbranschen består av cirka 140 företag med cirka 2 300 anställda som bygger, säljer, utrustar och sköter husbilar. Branschen omsätter cirka 27 miljarder kronor per år och säljer årligen 4 000 nya respektive 20 000 begagnade husbilar på den svenska marknaden.

Tidigare har branschen på olika sätt kunnat anpassa sig till de många förändringar som skett inom husbilsbeskattning, men detta är inte rimligt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Hur avser ministern att agera för att en förändrad fordonsskatt för husbilar inte ska få negativa konsekvenser för husbilsägare eller för de företag och anställda som bygger, säljer, utrustar och sköter husbilar?

Besvarades tillsammans med