Flyktingar som ordnar eget boende

Interpellationsdebatt 8 april 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 15 Statsrådet Anders Ygeman (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! har frågat mig om det är min och regeringens linje att avveckla rätten att bo i eget boende. Maria Ferm har också frågat mig om jag och regeringen kommer att ändra regelverket kring eget boende som innebär att man blir av med sin dagersättning om man ordnat boende hos släkt och vänner i särskilda stadsdelar.

Regeringen vidtar nu skyndsamt åtgärder för att underlätta mottagandet och för att Migrationsverket ska kunna tillhandahålla boenden för personer som söker skydd i Sverige på flykt från Ukraina. Regeringen har även avsatt 30 miljoner kronor till civilsamhället för humanitära insatser som exempelvis tillhandahållande av tillfälligt tak över huvudet. Regeringen avser att återkomma med ytterligare åtgärder i den ekonomiska vårpropositionen.

Personer som kommer till Sverige från exempelvis Ukraina har möjlighet att på egen hand ordna boende, så kallat EBO. Det stämmer att regeringens linje är att på sikt avveckla möjligheten att bo i eget boende med bibehållen dagersättning. Regeringen har därför beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande, som bland annat innebär att utredaren ska föreslå åtgärder i form av sanktioner och incitament för att personer ska välja att bo i Migrationsverkets boenden under hela asyltiden.

Att avveckla EBO är fortfarande en viktig reform för att minska problemen med segregation och förbättra förutsättningarna för integration. Även om vi nu står inför en flyktingkris behöver vi tänka långsiktigt och förbereda för det framtida systemet. Tilläggsdirektiven innebär att regeringen kommer att få ett beredningsunderlag för att framöver kunna avveckla EBO när läget har stabiliserats och det bedöms lämpligt. Det ingår även i utredarens uppdrag att analysera om det behövs undantag i särskilda situationer.


Anf. 16 Maria Ferm (MP)

Fru talman! Jag tackar Anders Ygeman för svaret.

Över 4 miljoner människor är redan på flykt från Ukraina, och 10 miljoner är internflyktingar inom landets gränser. Rysslands invasion av Ukraina har redan inneburit ett fruktansvärt mänskligt lidande. Attackerna mot barnsjukhus och bostadshus och massmord på civila är inget annat än barbari. Alla ansvariga måste ställas till svars för dessa misstänkta grova krigsbrott.

Det är avskyvärda scener som utspelats och fortsätter att utspelas i Ukraina. Vi behöver i Sverige och i EU fortsätta att stödja landet. Vi behöver också sluta göda Putins finansiering av kriget. All import av rysk olja och gas behöver stoppas omedelbart, precis som president Zelenskyj uppmanade Sverige att göra i denna kammare för några veckor sedan.

I spåren av kriget tvingas alltså miljontals människor på flykt därifrån. De allra flesta flyr till grannländer, som det brukar vara när krig bryter ut och människor har en förhoppning om att snart kunna återvända. Vissa har också tagit sig till Sverige. Det är viktigt att Sverige och alla andra medlemsstater i EU hjälps åt med flyktingmottagandet när så många nu så hastigt har tvingats lämna allt de har och ge sig av.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Många som kommer till Sverige har släkt och vänner här. Cirka 70 procent bor inte i Migrationsverkets snabbt upphandlade anläggningsboenden utan i så kallat eget boende, vilket ofta betyder att de helt enkelt bor hemma hos någon de känner eller någon som vill hjälpa dem. Detta är något som exempelvis Migrationsverket uppmanat till, eftersom det är svårt rent kapacitetsmässigt att klara det annars. Det är också ganska självklart en tryggare plats, i alla fall precis i början, än att bussas till något anläggningsboende på någon plats man inte känner till.

Många i Sverige har redan nu fått en ny klasskompis eller granne från Ukraina. Jag känner otroligt stor tacksamhet mot alla som öppnat sina hem och som på olika sätt hjälper till med mottagandet, inte minst eftersom flyktingar från Ukraina har färre rättigheter än andra flyktingar med uppehållstillstånd.

Samtidigt har Socialdemokraterna länge försökt strama åt möjligheten till eget boende. Regeringen har ändrat regelverket så att de som flyttar in i vissa utsatta stadsdelar blir av med sin dagersättning. Miljöpartiet har varit och är kritiskt mot detta och ser inte att det kommer att leda till något annat än att nyanlända blir än mer fattiga och får svårare att klara sig.

Tidigare reformer för att förmå människor att inte ordna eget boende har bara lett till mer fattigdom, inte till att färre valt eget boende. Det är precis det vi ser nu också för familjer från Ukraina som flyttar in hos närstående som råkar bo på fel adress. De blir helt enkelt av med den lilla ersättning de har rätt till.

Den socialdemokratiska regeringen meddelade också nu i januari att man helt vill avveckla rätten till eget boende och i stället tvinga alla flyktingar att bo på anläggningsboenden. Utspelet framstår som särskilt märkligt med tanke på Rysslands krig i Ukraina och behovet av alla tillgängliga boenden för ukrainska flyktingar. Sannolikt såg regeringen inte framför sig att fler flyktingar återigen skulle komma till Sverige och hade därmed ingen beredskap för detta. I stället tog man fram förslag som snarare skulle minska beredskapen vid ett läge där många behöver fly samtidigt.

Nu ställer man sig dock frågan om regeringen har tänkt om i ljuset av de många som nu är på flykt i Europa. Även om de sakliga argumenten gällande eget boende om grundläggande rättigheter eller bra integration inte biter är vi ju nu i ett läge där eget boende uppenbart fyller en väldigt viktig funktion i mottagandet.

Det är också absurt att flyktingar från Ukraina som bosätter sig hos släkt eller vänner i vissa stadsdelar ska bli av med sin dagersättning. Vore det verkligen bättre om de i detta läge tvingades till Migrationsverkets anläggningsboenden, som ofta ligger väldigt avskärmat långt från de kontakter som flyktingarna redan har?


Anf. 17 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Socialdemokraterna och Miljöpartiet har haft och har ett bra samarbete. Detta tror jag dock är en av de punkter där vi har olika uppfattningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det framtida asylmottagande som jag ser framför mig är att du kommer till Sverige och får din sak prövad snabbt, och under tiden bor du på ett mottagningscenter. De som får avslag på sin ansökan - i dag är det väl 70-80 procent - ska snabbt återvända, och de som får bifall på sin ansökan ska snabbt in i etablering, ut i en kommun och få ett eget fast boende.

Vi måste helt enkelt krympa tiden i början för att få det mest effektiva systemet. Och i det systemet ser jag inte en plats för eget boende. Då handlar det om att man under en månad eller två är på ett boende i Migrationsverkets regi.

Vi ser tyvärr hur det egna boendet har bidragit till segregationen i våra största städer. Det är ingen hemlighet att många av kommunpolitikerna i dessa städer har bönat och bett om att regeringen ska avskaffa EBO. Därför är det också vår linje att vi ska göra detta. Men vi gör det inte nu, utan vi gör det genom en utredning och på ett kontrollerat sätt så att vi först får de här andra sakerna på plats.

Då kan man fråga sig: Om vi skulle få en flyktingkris av den här magnituden igen, kommer man då att behöva göra undantag för eget boende? Ja, det kanske man kommer att behöva göra. Det kommer utredningen att få ge svar på.


Anf. 18 Maria Ferm (MP)

Fru talman! Sanningen är att Socialdemokraterna varit helt oförberedda på att många människor återigen skulle fly till Sverige på kort tid. De har inte prioriterat att bygga upp en beredskap eller att rigga system för att detta ska fungera bättre än vad det gjorde 2015.

Då var det många saker som fallerade. Det handlade dels om den bristande solidariteten mellan EU:s medlemsstater och att land efter land stängde gränserna och försökte avskärma sig från omvärlden, dels om byråkratiska hinder i Sverige som satte käppar i hjulet för ett gott mottagande. Människor fastnade i ankomststäder och bussades runt till olika förläggningar. Och lokaler kunde inte användas för att stelbenta regler stängde dörren för det.

I kölvattnet av 2015 har Socialdemokraterna lekt följa John med Moderaterna, som har härmat Sverigedemokraterna. I stället för att stå upp för humanism och öka beredskapen i samhället har de flesta andra partier bara fokuserat på att prata om hur asylregelverket ska bli snävare och hur Sverige ska bli ett mindre attraktivt land att söka sig till. Man har pratat om volymmål och hur utvisningarna ska öka, precis som om man inte har sett framför sig att människor skulle kunna behöva fly hit undan krig igen. Förutom bristen på medmänsklighet är det för mig ofattbart kortsiktigt tänkt.

Nåväl - det som S har försökt bygga är i stället ett system där alla som kommer till Sverige ska samlas i ankomstcentrum eller avresecentrum nära gränsen. Där ska man kunna se vilka som snabbt ska avvisas, och människor ska vänta där innan de kan komma vidare ut till en kommun för etablering. S vill inte att människor ska kunna bo hos nära och kära eller välja själva var de vill bo utan vill tvinga alla till dessa anläggningar vid gränserna.

Man behöver inte vara särskilt smart för att förstå att det inte kommer att fungera, särskilt inte i sådana här tider när många människor flyr samtidigt och människor dessutom har en massa kontakter som är etablerade i samhället. Migrationsministern poängterade själv att detta då kan hända igen. Det finns såklart även andra aspekter som gör att det är dåligt att leva avskärmat från det övriga samhället, men det är en annan femma.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Detta är i alla fall ett typexempel på hur Socialdemokraterna försöker bygga system som ser ut att kunna fungera i praktiken men som inte utgår från hur människor faktiskt är och vad människor faktiskt gör. Det utgår också från någon idé om att flykt kan ske ordnat, vilket inte är fallet. Det är ju motsatsen.

De som flyr från Ukraina i dag är nu utlämnade antingen till Migrationsverkets anläggningsboenden eller till att bo hos släkt och vänner. Inget av det är tillfredsställande. Det kan fungera en kort tid, men vi måste tyvärr ta höjd för att Rysslands invasion av Ukraina inte blir en tillfällig parentes utan långvarig.

Människor som flyr hit måste kunna komma in i samhället på riktigt. Deras liv får inte sättas på paus i flera år. Miljöpartiet vill att de ska ha samma rättigheter som andra som har flytt och fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. De ska ha rätt till etableringsinsatser, rätt till sfi, rätt till kommunplacering så att vi får en jämn fördelning i Sveriges alla kommuner och full rätt till sjukvård. Alla Sveriges kommuner behöver hjälpas åt.

Förhoppningsvis kan många återvända till sitt hemland om inte alltför lång tid. Men skulle det inte bli fallet måste vi som samhälle motverka att de genomlider år av passivitet, utanförskap och fattigdom här.


Anf. 19 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Det är möjligt att flykt inte kan ske på ett ordnat sätt. Men ett mottagande i Sverige kan ske på ett ordnat sätt. Det står regeringen för.

Maria Ferm säger att flyktingar ska få välja själva var de ska bo. Det är väl okej, men först efter att det har konstaterats att de är flyktingar. Det är här skiljelinjen går. Vi vill att det snabbt ska prövas om de har flyktingstatus eller ej. Om de inte har flyktingstatus ska de återvända. Om de har flyktingstatus ska de få integrationsinsatser, komma in i det svenska samhället och själva välja var de ska bo.

Det som skiljer oss från er i Miljöpartiet, Maria Ferm, är att ni vill att de ska välja var de ska bo innan det har konstaterats att de har flyktingstatus. Och även om de har fått ett nej på sin asylansökan ska de ha rätt att välja var de ska bo. Det är två punkter där våra åsikter skiljer sig åt.

Jag ser fram emot att ta del av utredningens resultat.


Anf. 20 Maria Ferm (MP)

Fru talman! Om det bara var när det gäller människors fria vilja som vi skiljer oss åt, men faktum är att vi i Miljöpartiet i det här läget ser att människor som har konstaterats ha skyddsskäl och har uppehållstillstånd i Sverige ändå inte får tillräckliga rättigheter på samma sätt som andra. Människor som i dag flyr från Ukraina har inte rätt till sfi. De har inte rätt till etableringsinsatser eller etableringsersättning utan får leva på den väldigt låga dagersättningen. Den kan dessutom tas bort om de väljer att bosätta sig hos nära och kära i fel område i staden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det finns många stora problem just nu för gruppen som tvingas fly från Ukraina. Jag har förstått det som att Socialdemokraterna vill göra några saker på marginalen, men man vill inte rätta till det faktum att människor ska leva på de här anläggningsboendena eller vara utlämnade till släkt och vänner. Men de ska inte kunna komma ut i en kommun och få en riktig start på livet eller för den delen få riktig utbildning så att de kan ta arbeten och komma in i samhället, utan de ska få klara sig lite bäst de själva kan.

Jag tror att det här är ett jätteproblem. Jag ser stor risk för att vi kommande vinter kommer att ha mödrar som inte har råd att köpa vinterkläder eller vinterskor till sina barn om de tvingas leva på Migrationsverkets dagersättning år ut och år in. Dessutom skulle det kunna bli så att personer som hade kunnat komma i arbete inte kan göra det eftersom de varken får hjälp med traumavård när de kommer hit, etableringsinsatser så att de kan hitta rätt arbete eller tillräckligt stöd för att lära sig svenska. Det är saker som vi behöver ta tag i. Vi kan inte bara hoppas att det löser sig, för det kommer det inte att göra. Det krävs ett ordnat mottagande.


Anf. 21 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Nja, det är ju Europeiska rådet som har beslutat att massflyktsdirektivet ska tillämpas. Och hur det ska tillämpas i svensk lagstiftning röstades det om i Sveriges riksdag för 20 år sedan. Såvitt jag förstår har Miljöpartiet röstat för både implementeringen av massflyktsdirektivet i svensk lag och att vi ska använda oss av massflyktsdirektivet och inte asyl.

Hade vi använt asyl och om man hade beviljats asyl hade vi gått det spår som Maria Ferm nu ger uttryck för. Nu har vi i stället valt att ge alla rätt till tillfälligt skydd utan prövning, fram till den 3 mars nästa år. Då blir man inte folkbokförd, och det är de här andra sakerna som gäller.

Sedan kan det diskuteras vad vi ska bygga på med om det här skulle bli mer långsiktigt än Europeiska rådet ger uttryck för. Men den legala grunden som riksdagen beslutade om och som Europeiska rådet har beslutat om är tillfälligt skydd och de regler som följer av det.

Vi ska göra allt vi kan för att de människor som har flytt undan krigets grymheter ska komma i arbete och tas om hand på ett bra sätt ute i det svenska lokalsamhället och ges förutsättningar att återvända till ett fritt Ukraina. Jag tror att det är vad vi alla helst vill.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2021/22:405 Flyktingar som ordnar eget boende

av Maria Ferm (MP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Över 3 miljoner människor har hittills flytt från Ukraina. De allra flesta kommer till grannländer som Polen, Rumänien och Moldavien, men självfallet kommer många länder i Europa att ta emot ukrainska flyktingar. I EU behövs nu solidaritet gentemot människorna som tvingas på flykt undan Putins bomber och våld samt solidaritet gentemot alla medlemsstater. Det är genom att samarbeta och ta detta ansvar gemensamt som vi kan klara detta.

I Sverige anländer nu enligt Migrationsverket 4 000 personer från Ukraina dagligen, och många av dem hittar boende hos släkt och vänner. De som inte har sådana kontakter får hjälp av Migrationsverket att bo på Migrationsverkets upphandlade anläggningsboenden.

Miljöpartiet tycker att det är positivt att de som har kontakter här också kan ordna eget boende. Ofta är det viktigt för tryggheten och möjligheten att komma in i samhället. Det är också bra att det är självklart att personer som inte har några kontakter alls får hjälp av staten med detta. Miljöpartiet noterar också att Migrationsverket uppmanar hela samhället att hjälpa till med boendesituationen om de har möjlighet. För att mottagandet ska fungera nu när det kommer så många i behov av skydd från Ukraina är det uppenbart att rätten att ordna eget boende behövs.

Miljöpartiet vill värna eget boende. Att kunna välja var man vill bo är en viktig princip som ska gälla för alla. Självfallet är trångboddhet och fattigdom ett stort problem bland många nyanlända, men även anläggningsboenden är trångbodda, och det är till och med så (enligt de få och något daterade rapporter som finns) att personer som ordnar eget boende i något större utsträckning än de som bor i anläggningsboende får arbete och egen bostad.

Miljöpartiet konstaterar att situationen för både de nyanlända som bor på anläggningsboende och de som bor i eget boende är svår. Vi konstaterar också att mottagandetrycket är olika stort i landets kommuner och att flera kommuner upplever att det är svårt att ge ett så bra mottagande som de skulle vilja. Det är viktigt att alla kommuner hjälps åt med mottagandet. Problem som brukar maskeras som integrationsproblem handlar om samhällsproblem som fattigdom, bostadsbrist och arbetslöshet. Det krävs en effektiv och handlingskraftig politik mot barnfattigdom, för bostadsbyggande och för att skapa jobb generellt.

Samtidigt har Socialdemokraterna länge försökt strama åt möjligheten till eget boende. Regeringen har ändrat regelverket så att de som flyttar in i vissa utsatta stadsdelar blir av med sin dagersättning. Miljöpartiet är kritiskt mot detta och ser inte att det kommer att leda till något annat än att nyanlända blir än mer fattiga och får svårare att klara sig. Tidigare reformer för att förmå människor att inte ordna eget boenden har bara lett till mer fattigdom, inte till att färre valt eget boende.

Den socialdemokratiska regeringen meddelade också nu i januari att man helt vill avveckla rätten till eget boende och i stället tvinga alla flyktingar att bo på anläggningsboenden. Utspelet framstår som särskilt märkligt med tanke på Rysslands krig i Ukraina och behovet av alla tillgängliga boenden för ukrainska flyktingar. Sannolikt såg regeringen inte framför sig att fler flyktingar skulle komma till Sverige och hade därmed ingen beredskap för detta utan tog i stället fram förslag som snarare skulle minska beredskapen vid ett läge där många behöver fly hit samtidigt.

Nu ställer man ju sig dock frågan om regeringen har tänkt om i ljuset av de många som nu är på flykt i Europa. Även om de sakliga argumenten gällande eget boende om grundläggande rättigheter eller bra integration inte biter är vi ju i ett läge nu där eget boende uppenbart fyller en mycket viktig funktion i mottagandet.

Det är också absurt att flyktingar från Ukraina som bosätter sig hos släkt eller vänner i vissa stadsdelar ska bli av med sin dagersättning. Vore det verkligen bättre om de i detta läge tvingades till Migrationsverkets anläggningsboenden, som ofta ligger väldigt avskärmat och långt från de kontakter flyktingarna har?

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

  1. Är det fortfarande statsrådets och regeringens linje att avveckla rätten att ordna sitt eget boende hos släkt och vänner och i stället tvinga alla på flykt att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden?
  2. Kommer statsrådet och regeringen att agera för att ändra regelverket kring eget boende, som innebär att flyktingar från till exempel Ukraina blir av med sin dagersättning om de ordnar boende hos släkt eller vänner i särskilda stadsdelar?